Ρύθμιση της κυκλοφορίας στη χ.θ. 57ο χλμ. Της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (Κόμβος Παντάνασσας)


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί  κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.

β)Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 ( ΦΕΚ Α-154 ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και  υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

ε) Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, προσωρινά,  με σκοπό την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία, επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας(κόμβος Παντάνασσας), λόγω εργασιών συντήρησης κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα και με σκοπό την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.      

στ) Το Υπ’ αρίθμ. 16246/1369 από 24-02-2015 έγγραφο της   Δ-νσης Τεχν.  Έργων Περιφέρειας Ηπείρου/Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων.

η) Το Το υπ’ αριθμ. 1016/81/9-α από 04-03-2015 έγγραφο του Στ.Τροχ. Φιλιππιάδας Πρέβεζας.

θ) Το υπ’ αριθμ. 2514/1/239-α από 09-03-2015 έγγραφο του Τ.Τ. Πρέβεζας.

ι) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

Την ρύθμιση της κυκλοφορίας στη χ.θ. 57ο χλμ. Της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας(Κόμβος Παντάνασσας), με τοποθέτηση πινακίδων και μείωσης του ορίου ταχύτητας στα 300 μέτρα προ του σημείου εκτέλεσης των εργασιών, από 90 χλμ/ώρα σε 70 χλμ/ώρα και εν συνεχεία στα 120 μέτρα, από 70 χλμ/ώρα σε 50 χλμ/ώρα και για το ρεύμα κυκλοφορίας από Άρτα προς Ιωάννινα καθώς και στο ρεύμα πορείας από Ιωάννινα προς Άρτα, με μείωση από τα 90 χλμ/ώρα σε 50 χλμ/ώρα, στα 300 και 120 μέτρα προ του σημείου εκτέλεσης των εργασιών, για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας, την αποφυγή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία των οχημάτων.

Άρθρο  2

¨      Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει από σήμερα(10-03-2015) και μέχρι στις 19-06-2015.

¨        Ο Στ. Τρ. Φιλιππιάδας για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των αυτών εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα(αρμοδιότητάς του), με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας οχημάτων .

¨        Επίσης ο Στ. Τρ. Φιλιππιάδας, με προσωπική ευθύνη κ. Διοικητή Υπηρεσίας του, να επιτηρήσει την επαρκή σήμανση της Ε.Ο. στο ύψος που θα διεξαχθούν τα έργα και θα ριθμίζεται η κυκλοφορία, ώστε αυτή να γίνεται έγκαιρη ορατή – αντιληπτή από τους χρήστες της Ε.Ο.. 

Άρθρο 3

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 2696/1999 όπως αντικ. με Ν3542/07 και Ν.3904/2010 «ΚΟΚ».

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Στ. Τρ. Φιλιππιάδας Πρέβεζας, μέσω της προϊσταμένης Υπηρεσίας του (Τ.Τ. Πρέβεζας).

Άρθρο 4

Η σήμανση του οδικού τμήματος να γίνει από την Εταιρεία πραγματοποίησης των έργων, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ., σύμφωνα  με τις υποδείξεις των αρμοδίων για την εφαρμογή Υπηρεσιών.

Μετά το τέλος των εργασιών ο Στ. Τρ. Φιλιππιάδας όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απόδοσή της οδού στους οδηγούς.                                                                           

Πρέβεζα, 10-03-2015

Ο  Διευθυντής

Ευάγγελος ΒΟΓΛΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

About Ομάδα Σύνταξης 27585 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.