Το αργότερο σε δύο ημέρες η σύσταση εταιρειών από τις 22 Ιουλίου


Αυτομάτως ή το αργότερο σε δύο ημέρες –εάν ακολουθείται ο παραδοσιακός τρόπος της μη κατάθεσης των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά– θα γίνεται η σύσταση των εταιρειών από τις 22 Ιουλίου. Αυτό προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας αλλά και το ύψος των παραβόλων για τις υπηρεσίες μιας στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση των εταιρειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της σύστασης στις ΥΜΣ, οι εταιρείες θα εγγράφονται αυτομάτως στο φορολογικό μητρώο και θα λαμβάνουν ΑΦΜ, ενώ από την ΥΜΣ θα ενημερώνεται αυτομάτως και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με την απόφαση, ο χρόνος σύστασης μιας εταιρείας ορίζεται στις δύο εργάσιμες ημέρες. Με την υποβολή της αίτησης σύστασης η ΥΜΣ οφείλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα να ελέγξει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις να ολοκληρώσει τη διαδικασία της σύστασης. Εάν από τον έλεγχο προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης να προβούν στις απαραίτητες διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που η προθεσμία των πέντε ημερών παρέλθει άπρακτη, η αίτηση για τη σύσταση της εταιρείας απορρίπτεται. Εάν η σύσταση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ΥΜΣ (στη διεύθυνση https://eyms.businessportal.gr), όπου ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει ο ίδιος τα απαιτούμενα έγγραφα, τότε η σύσταση της εταιρείας γίνεται αυτόματα. Ας σημειωθεί, πάντως, ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης θα είναι σταδιακά διαθέσιμη για όλες τις νομικές μορφές εταιρειών μέχρι το τέλος του 2019.

Το κόστος σύστασης της εταιρείας διαμορφώνεται αναλόγως της νομικής μορφής της εταιρείας ως εξής:

• Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.): 70 ευρώ και 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου. Αυτό το 1% πρόκειται για τέλος που καταβάλλεται υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

• Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 70 ευρώ.

• Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ): 70 ευρώ.

• Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.): 60 ευρώ.

• Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.): 60 ευρώ.

Προαιρετικά οι εταιρείες μπορούν να καταβάλουν 30 ευρώ προκειμένου να γίνεται έλεγχος της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο. Για τον έλεγχο σε επίπεδο νομού, οι εταιρείες δεν καταβάλλουν το εν λόγω τέλος.

Εάν η σύσταση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ΥΜΣ, τότε παρέχεται έκπτωση 70% στο κόστος σύστασης της εταιρείας και το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

About Ομάδα Σύνταξης 27866 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.