Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λευκάδας..


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 10-11-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και  40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σχεδίου τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG IPA II-CBC ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ με το ακρωνύμιο «SAVE WATER» για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας.»

                                                Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο :  Απόφαση Ο.Ε.  για συγκρότηση επιτροπής/πών  διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 3ο :  Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                         Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισμού 150.800,00 €.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                      Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 5ο :   Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης  και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ»

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                    Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 6ο :  Απόφαση Ο.Ε. επί   της υπ’ αριθμ. 28/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση Ο.Ε. για  άσκηση ή μη έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ. Α223/2020, Α232/2020, A227/2020, A235/2020 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 8ο : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση αναίρεσης ενώπιον του  Αρείου Πάγου  κατά της αριθ’1958/2020 απόφασης του Δ’ Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης που δίκασε τη διαφορά στο δεύτερο βαθμό μεταξύ των διαδίκων  Δήμου Λευκάδας και της ΑΕ ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΤΕΒΕ.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 9ο :  Απόφαση Ο.Ε.  για  άσκηση ή μη  έφεσης κατά της αριθ. 247/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας  που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων  Ανδρέα Σγουρόπουλου κλπ που στρέφεται  κατά του Ελληνικού Δημοσίου του Δήμου Λευκάδας κλπ

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

 

 

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                 

                                                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                         

               Τακτικά μέλη:

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

 

About Ομάδα Σύνταξης 28383 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.