Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής την Δευτέρα 7-10


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 7-10-2019 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή ή επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Τσιρογιάννης Γεώργιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση της Ο.Ε. για την αριθ’ 35/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και τυχόν άσκηση έφεσης κατά αυτής.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για υπεράσπιση του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 8ης/10/2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. (Σχετ. το ΑΒΜ 591/2016 και ΑΒΩ 3/2018 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας)
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για υπεράσπιση του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 8ης/10/2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. (Σχετ. το ΑΒΜ 1332/2016 και ΑΒΩ 126/2018 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας).
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 22/2019 αγωγής του Χρήστου Βουκελάτου του Μιχαήλ κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Ειρηνοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεσή της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 116/12.8.2019 αγωγής των: 1) Χριστίνας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας 2) Ιφιγένειας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 141/9.9.2019 αγωγής του Χρήστου Κακαζούκη του Κων/νου και της Ειρήνης, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ», προϋπολογισμού 20.000,00 €.
Εισηγητής: Δημ. Βραχνούλας, Πρ/μενος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ» προϋπολογισμού 49.998,24 € .
Εισηγητής: Δημ. Βραχνούλας, Πρ/μενος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων Πυρόπληκτων Περιοχής πόλης Λευκάδας » αναδόχου Γεωργίου Σ.Βλάχου.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου
Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου
Δημήτριος Βραχνούλας, επιβλέπων μηχανικός

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου
Δημήτριος Βραχνούλας, επιβλέπων μηχανικός

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου
Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Λεωνίδα Δρακάτου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου
Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ » αναδόχου: Κων/νου Μάντζιου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου
Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Γεωργίου Βλάχου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου
Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και έργα βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας – Λυγιάς, Φτερνού» προϋπολογισμού 584.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου
Αρ. Κονιδάρης- Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέποντες μηχανικοί

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά μέλη:
1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.
Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:
1. Αργυρός Νικόλαος
2. Βερύκιος Σπυρίδων
3. Γληγόρης Παναγιώτης
4. Σκληρός Φίλιππος
5. Σέρβος Κων/νος
6. Γαζής Νικόλαος

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.