e- Aποδείξεις 2020: Οι δαπάνες που συμπληρώνουν το 30% του εισοδήματος


Με πρόσθετο φόρο 22% κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι πιθανόν δεν θα καταφέρουν το 2020 να καλύψουν το 30% του ετήσιου πραγματικού τους εισοδήματος με δαπάνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με πλαστικό χρήμα. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 20% για φορολογούμενους που έχουν δαπανήσει πάνω από το 60% του πραγματικού τους εισοδήματος σε τόκους δανείων, ενοίκια και φόρους.

Σχετική απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου καθορίζει ότι , μεταξύ άλλων, ποιες κατηγορίες δαπανών λαμβάνονται υπόψη αλλά και ποιες κατηγορίες φορολογουμένων εξαιρούνται.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι :

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος και δαπανών από ακίνητη περιουσία μέχρι 20.000 ευρώ. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης , η διατροφή που καταβάλλεται εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Για τον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού του, οποτεδήποτε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εντός του φορολογικού έτους περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Επίσης, στην περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους και αφορούν σε καταβολές φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς τράπεζες και για ενοίκια, υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογούμενου, επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη.

Ποιοι απαλλάσσονται

Οι φορολογούμενοι που απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι:

 • Φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους
 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
 • Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
 • Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
 • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες.
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977.
 • Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών). Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
 • Οι φυλακισμένοι.

Κατηγορίες δαπανών

Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για το όριο δαπανών, εφόσον πραγματοποιούνται στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως :

 • Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
 • Αλκοολούχα ποτά και καπνός
 • Ένδυση και υπόδηση
 • Στέγαση με εξαίρεση τα ενοίκια
 • Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
 • Υγεία
 • Μεταφορές με εξαίρεση τη δαπάνη για τέλη κυκλοφορίας και αγορά οχημάτων, πλην των ποδηλάτων
 • Επικοινωνίες
 • Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών
 • Εκπαίδευση
 • Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
 • Άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

Αν οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής καταβάλλονται σε δόσεις, για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των δόσεων.

Ειδικά, για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, που είναι στο όνομα προσώπου διαφορετικού από εκείνο που τους εξοφλεί, οι εν λόγω δαπάνες γίνονται δεκτές, εφόσον το πρόσωπο που τις καταβάλλει είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους ενοίκους ή ιδιοκτήτες ανάλογα με το ποσό που τους αντιστοιχεί.

Για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται υπόψη και εκείνες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον αυτές αφορούν σε ατομικές ιδιωτικές τους δαπάνες και όχι στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών που καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες που σχετίζονται με τη λήψη υπηρεσιών και αφορούν στην ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων.

Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των εν λόγω δαπανών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο εκτύπωσης της συναλλαγής από το τερματικό μηχάνημα (POS) κ.λπ. χωρίς να απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.

Τα έγγραφα (π.χ. κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού) που αποδεικνύουν την εξόφληση της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών, φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Το ποσό των δαπανών, που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. Στην κοινή δήλωση όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης ανήκει στα πρόσωπα των περιπτώσεων για τα οποία δεν απαιτείται η πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και εφόσον πραγματοποιεί δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τότε το δηλωθέν ποσό των δαπανών του δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τότε ο φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, με συντελεστή 22%.

Πηγή: flash.gr

About Ομάδα Σύνταξης 27412 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

1 Comment

 1. Η χώρα έκλεισε για 2 μήνες.
  Το ποσοστό 30% των οικογενειακών δαπανών πρέπει να γινει αναλογικά 25%.
  Στις εισοδηματικές τάξεις που έλαβαν επίδομα αντί αμοιβής πρέπει αναλογικά να μειωθούν ιι φορολογικοί συντελεστές.
  Το αφορολόγητο επίσης θα πρέπει να μειωθεί αντίστοιχα. Εφ όσον θα μειωθεί τκ ποσοστό 30 % σε 25% των αναγκαιούντων αποδείξεων.
  Ο ενφια φόρος κυριότητας ακινήτου και όχι χρήσης θα πρέπει να μειωθεί αντίστοιχα 2/12 .
  Οι ασφαλιστικές εισφορές αντλιστοθχα περέπει να μειωθούν 2/12 όπως και οι συντάξεις που κατεβλήθησαν κανονικά.
  Σε όσους αμοίφθησαν κανονικά δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα.
  Στα super markets και αλλαχού που οι τζίροι αυξήθηκαν μέσα στο δίμηνο του lockdown πρέπει να ελιβληθεί πρόσθετος φόρος 2/12 .
  Τα ηλεκτρονικά συστήματα της χώρας επιτρέπουν να εφαρμοστούν όλες αυτές οι παράμετροι ώς το τέλος του 2020 όπου απαιτείται και ώς τον Ιούνιο του 2021 που θα υποβληθούν οι δηλώσεις εισοδήματος του φορολογικού 2020.
  Τα τιμολόγια των υπηρεσιών ηλεκτρικό τηλέφωνο ,φυσικό αέριο , νερό, δημοτικά τέλη πρέπει να μειωθούν κατά 2/12 για το έτος 2020 έστω και με αναδρομική εφαρμογή ώς πράξη από τώρα ώς το τέλος του έτους.
  Ο ΦΠΑ πρέπει για το 2020 να μειωθεί 2/12 ( 16%).
  Οι μισθοί των βουλευτών να μειωθούν κατά 2/12 , το ίδιο και οι αλοδοχές των μάνατζερς δημοσίου τραπεζών.
  Οι τιμές των αυτοκινήτων και όλων προιόντων και υπηρεσιών να μειωθούν κατά 2/12 πρό φπα.
  Εφ όσον το ηλεκτρονικό κρατικό σύστημα επιτρέπει και μπορεί λειτουργικά το πρωί μιας μέρας να δηλώνεται ένας εργαομενος απ τον εργοδότη με στόχο ημερήσια εργασία και στο 8ωρο ή το 4ωρο να διαγράφεται απ τον εργοδότη ηλεκτρονικά , γιατί να μην μπορεί να εφαρμόσει όλα τα παραπάνω αντίστιιχα άμεσα δημοκρατικά.
  Η σύγχρονη ηλεκτρονική κυβερνητική μπορεί να εισφέρει στην κουλτούρα την στρουκτούρα εφαρμοστικά της άμεσης δημοκρατίας, με τα κριτήρια του αρχαίου Αθηναικού δημοκρατικού ιδεώδους και του χρυσού αιώνα του Περικλή και της Ασπασίας. Της οποίας Ασπασίας την μαρμάρινη προτομή στα προπύλαια ενδιάμεσα των κτιρίων του Πανεπιστημίου και Ακαδημίας Αθηνών , οι κάφροι και βάνδαλοι αξούργοι ρυπαροί κουκουλοφόροι γκραφίστες της πρωτεύουσας την έχουν ρημάξει.Όπως και τις άλλες προτομές και αγάλματα στο ευρύτερο χώρο. Και δυστυχώς το ίδιο γίνεται και στις επαρχιακές πόλεις ακόμα και χωριά όπου υπάρχει κάτι αντίστιιχο μνημείο ή σγαλμα ή προτομή.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.