Ανακοίνωση -Πρόσκληση Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  Α.Ε.

στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 16/οικ.578/ ΕΥΣΕΚΤ/66166/22-6-2016  ΚΥΑ, όπως ισχύει :

καλεί

τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016   που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.

Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής : 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα :

 • ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» (voucher), και
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του φορέα/δομής για κάθε παιδί, ότι διαθέτει θέση στη συγκεκριμένη Δομή και Κατηγορία
 • Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει, μέχρι την εξάντληση του  προϋπολογισμού.

  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016   Πρόσκλησης.

   

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

   

  Θεόδωρος Γκοτσόπουλος

   


   

  ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHERS)

  Δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017

   

  Προς Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
  ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ  
  Α.Φ.Μ.   Α.Μ.Κ.Α.  

   

  Παιδί / Παιδιά  

  Ονοματεπώνυμο  παιδιού   ΑΜΚΑ  παιδιού  
  Ονοματεπώνυμο  παιδιού   ΑΜΚΑ  παιδιού  
  Ονοματεπώνυμο  παιδιού   ΑΜΚΑ  παιδιού  

  Δηλώνω υπεύθυνα, ότι επιθυμώ να συμμετέχω στην διαδικασία για την χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» vouchers στη δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  έτους 2016-2017 και ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση  σε Φορέα/Δομή,  βεβαίωση/σεις του οποίου  σας επισυνάπτεται.

   

   

   

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

   

   

   

     

   

  Ημερομηνία:  …………….………. 2016

   

   

  Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή και υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

  Σημείωση :Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του παιδιού, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του/της ωφελούμενου/νης.

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ/ΔΟΜΗΣ

   

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

  Δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017

   

  ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. – ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, 10436 ΑΘΗΝΑ
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:  
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
    ΑΔΤ  
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ:  

   

  Ως νόμιμος εκπρόσωπος του παραπάνω Φορέα, δηλώνω ότι συμφωνώ να παρέχω θέση, στη/ον παρακάτω ενδιαφερόμενη/ο, σε περίπτωση που του χορηγηθεί voucher, για το δηλούμενο παιδί:

  ΕΠΩΝΥΜΟ  :   ΟΝΟΜΑ :  

   

  Ονοματεπώνυμο  παιδιού   ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ  

   

  στο πλαίσιο της δράσης  “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”  έτους 2016-2017, της οποίας Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης A.E (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ.16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 ΦΕΚ Β΄1850/24.6.2016, όπως ισχύει.

   

     

  Ημερομηνία:  ……….………. 2016

   

   

   

   

   

   

  Ο ΔΗΛΩΝ

  (υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα φορέα)

   

  Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή και υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

  Σημειώνεται ότι η κατηγορία θέσης της δομής πρέπει είναι  συμβατή με την ηλικία  του παιδιού, σύμφωνα  με τους όρους της με αρ.3070/11.7.2016 πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ

  About Ομάδα Σύνταξης 28397 Articles
  To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.