Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει διαγωνισμό για την τοποθέτηση χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο.


Σύμφωνα με την περίληψη του συνοπτικού διαγωνισμού το κόστος είναι ύψους 70.458,56.

 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα προϋπολογισμού 70.458,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1.  Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,Οδός: Υπ.Κατωπόδη και Αντ.Τζεβελέκη, 31100 Λευκάδα, Τηλ.:26453 60610, Telefax: 26453 60586 E-mail: info@lefkada.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.lefkada.gov.gr

 • Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου lefkada.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν επίσης  να  λάβουν
 • γνώση των  εγγράφων  της σύμβασης από  τη Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου,

  Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Λευκάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 • Περιγραφή της  δημόσιας  σύμβασης:  Αντικείμενο της σύμβασης     είναι  η  είναι η
 • αφαίρεση υφιστάμενου χλοοτάπητα από τον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας «Πλάτωνας» με την απόθεση των προϊόντων σε χώρο απόρριψης (cpv 45212290- 5), προμήθεια στον χώρο του γηπέδου ποταμίσιας άμμου για τις εργασίες χωματουργικών (cpv 44111000-1), διάστρωση της ποταμίσιας άμμου με κατάλληλες μεθόδους σύμφωνα με

   

  τις τεχνικές προδιαγραφές

  (cpv 45212290-5), προμήθεια νέου έτοιμου

  χλοοτάπητα από

   

  ποικιλία κατάλληλη για γηπεδικούς χώρους (cpv 37415000-0), μεταφορά και διάστρωση του έτοιμου χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου (cpv 45212290-5),μεταφορά και διάστρωση του έτοιμου χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου(cpv 45212290- 5), κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με μέθοδο τέτοια ώστε να δίνεται με ακρίβεια η κατάλληλη κλίση που είναι απαραίτητη για την αποστράγγιση του γηπέδου (cpv 45232450- 1),  προμήθεια σωλήνων από PVC, διάτρητοι, αυλακωτοί, διατομής Φ50  (cpv 44163110-4),

  υλικά αρδευτικού δικτύου (cpv 44115210-4). Συνολική δαπάνη:59.163,36 ευρώ χωρίς

  Φ.Π.Α. και 70.458,56 ευρώ με Φ.Π.Α.

 • Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 • Χρόνος παράδοσης προμήθειας: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 • Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:
 • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η

  υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του Ν.

  4412/2016 και τις γενικές  σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως

  άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της

  παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  Γίνονται  δεκτοί  αναγνωρισμένοι  ανάδοχοι  του  αντικειμένου  που  δημοπρατείται  και που

  παρέχουν    εχέγγυα     άρτιας    εκτέλεσης,     εγγεγραμμένοι    στο     οικείο     επιμελητήριο    ή

  επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

 • Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που
 • βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (Διοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο

  Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής, 1ος όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας,

   

  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 16η του μηνός Μαϊου, του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

 • Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 • Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 30-6692.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
 • Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Γ ια το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί  της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 • Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου : lefkada.gov.gr
 •  

  Ο Δήμαρχος

   

   

   

  Κων/νος Χ. Δρακονταειδής

  About Ομάδα Σύνταξης 27583 Articles
  To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.