Δείτε την εισήγηση και ακούστε την τοποθέτηση του Καθηγητή Μανόλη Κουτουλάκη για την για την υποβολή σχεδίου δράσης ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης ΟΧΕ στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων.


 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΧΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020

 

Σχετικά:

 1. Ο Γενικός Κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ 1303/2013 και ειδικότερα για τις για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις το:
 • Άρθρο 15 (2) (α) (i) περί του περιεχομένου της Εταιρικής Σχέσης σε ό,τι αφορά στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις,
 • Άρθρο 36, νομική βάση της χρήσης των ΟΧΕ,
 • Άρθρο 96 (3) (β, γ) περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε ό,τι αφορά στις ΟΧΕ,
 • Άρθρο 123 (6) (7) περί του ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα
 • Παράρτημα Ι (3.3) ενθάρρυνση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων
 • Παράρτημα Ι (6) ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν καίριες εδαφικές προκλήσεις.
 1. Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 1301/2013 και ειδικότερα για τις ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το
 • Άρθρο 7 περί βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,
 • Άρθρο 8 περί καινοτόμων δράσεων στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,
 • Άρθρο 9 περί δικτύου αστικής ανάπτυξης.
 1. Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 1304/2013 και ειδικότερα για τις ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το Άρθρο 12 προβλέψεις για αστική ανάπτυξη.
 2. Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) 1299/2013 και ειδικότερα για τις ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το Άρθρο 2 (3) (β) «ανταλλαγής εμπειριών στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη».
 3. Ο Νόμος Ν. 4314/2014 για το Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Εφαρμογής.
 4. Η Εγκύκλιος 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796 «Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020».
 5. Η Εγκύκλιος «Οδηγίες για τη Διαχείριση και Εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης», Εθνική Αρχή Συντονισμού – ΕΣΠΑ, Μάρτιος 2016
 6. Τις οδηγίες, κατευθύνσεις και υποδείγματα της Πρόσκλησης με ΑΠ 3071/13-7-2016 της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ σχετικά με τη μεθοδολογία, κριτήρια και περιεχόμενα των Στρατηγικών ΒΑΑ στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.
 7. Την με Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-7-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ωε εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»
 8. Την με Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης»
 9. Την α.π. 2952/28-11-2017 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας», η περιοχή παρέμβασης, η αρμόδια αρχή, καθώς και τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής ΟΧΕ.
 10. Την α.π. 1658/7-8-2018 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκαν η μέθοδος και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής ΟΧΕ Λευκάδας
 11. την ΑΠ 1060/ 20-9-2018 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ για την υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής για την ΟΧΕ Λευκάδας

Οι Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης επιτρέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή «ολοκληρωμένων» αναπτυξιακών στρατηγικών επί συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι χωρικές ενότητες/περιοχές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Το εγκεκριμένο ΠΕΠ παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών «ολοκληρωμένης προσέγγισης» επί διαφόρων τύπων χωρικών ενοτήτων, όπως:

 • Α. αστικές περιοχές, παράκτια ζώνη, ορεινές περιοχές/ενδοχώρα, σε συνδυασμό με το παραγωγικό τους πρότυπο
 • Β. περιοχές που επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους

στη βάση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου που εκπονείται κατά περίπτωση.

Οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους  ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στη συνέχεια, εξειδικεύεται η ανάγκη και τα στάδια υλοποίησης μίας «Ολοκληρωμένης  Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία αφορά στην –α- κατηγορία περιοχών που διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε τομέα προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Συγκεκριμένα, δια του παρόντος εξειδικεύεται η ΟΧΕ για τη Λευκάδα, στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020 «Παράκτιος χώρος με έμφαση στη θαλάσσια οικονομία».

Ο.Χ.Ε. στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Ιονίων Νήσων 2014-2020.

 

Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι ο νησιωτικός της χαρακτήρας. Τα επιμέρους τμήματα του νησιωτικού συμπλέγματος χαρακτηρίζονται από κοινά στοιχεία, σε ότι αφορά το παραγωγικό και το πολιτιστικό τους πρότυπο, ενώ η συνολική τους οικονομία επηρεάζεται άμεσα από τις διακυμάνσεις των τουριστικών ροών και τις συνδέσεις και τις επικοινωνίες με την ηπειρωτική πλευρά της χώρας. Ταυτόχρονα, η περιοχή, λόγω της συνοριακής της θέσης αποτελεί και γέφυρα με τις όμορες Περιφέρειες και κράτη του Ιονίου Πελάγους και της Αδριατικής. Ωστόσο, η «νησιωτικότητα» δύναται να αποτελέσει επιβαρυντικό παράγοντα, ο οποίος  προκαλεί άνιση ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού και χωρική διαφοροποίηση των εισοδημάτων και των συνθηκών ζωής. H ανάλυση της   εξέλιξης   των περιφερειακών δεδομένων, συνεχίζει να καταδεικνύει αφενός τις κυρίαρχες ανισότητες μεταξύ των Περιφερειών της χώρας  και αφετέρου το γεγονός ότι οι ανισότητες στο εσωτερικό των Περιφερειών, σε δια-νομαρχιακό επίπεδο, επιμένουν επίσης. Μεταξύ των Νησιών του Ιονίου (μεγάλα Νησιά) καταγράφονται διαφορές τόσο στην κατάσταση όσο και στις τάσεις, που αφορούν τόσο στα δημογραφικά (εξέλιξη πληθυσμού, πυκνότητα, γήρανση, μεταναστευτικές ροές), όσο και στα παραγωγικά πρότυπα (σύνθεση παραγόμενου Προϊόντος  και Προστιθέμενης Αξίας, αγορά εργασίας), τον κοινωνικό τομέα (συνθήκες εκπαίδευσης, κοινωνικές υπηρεσίες), αλλά και στη διαθεσιμότητα αξιοποιήσιμων πόρων (κυρίως φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι) ή τις ροές και ανάγκες μεταφορών. Η διατηρούμενη οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει δραστικά τους οικονομικούς και κοινωνικούς της δείκτες ευημερίας και  παρότι η Περιφέρεια Ι.Ν. διατηρεί ορισμένες «αντιστάσεις»,  ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις τάσεις οικονομικής ύφεσης της χώρας και των υπολοίπων Περιφερειών. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως οι επιπτώσεις κατανέμονται άνισα στο χώρο, με την Κέρκυρα και τη Λευκάδα να εμφανίζουν σχετικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, έναντι Κεφαλονιάς και Ζακύνθου[1].  Παρόλα αυτά, τα νησιά του Ιονίου διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα με βάση τα οποία διαθέτουν τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που προσφέρονται στο σύγχρονο περιβάλλον. Ο πολιτιστικός και φυσικός πλούτος, ο θαλάσσιος περίγυρος, η ιδιαίτερη ταυτότητα, το ανθρώπινο δυναμικό είναι μερικά από τα προς αξιοποίηση δυναμικά στοιχεία, που με διαφορετική ένταση σε κάθε νησί, είναι ικανά να προσδώσουν νέα ώθηση στο υφιστάμενο παραγωγικό πρότυπο, ιδιαίτερα δε με την αξιοποίηση της γνώσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Από τις παραπάνω αναφορές καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα ολοκληρωμένου χαρακτήρα αναπτυξιακής παρέμβασης εστιασμένης χωρικά, σε επίπεδο «υπο-περιφερειακό». Η παρέμβαση αυτή οφείλει να λαμβάνει υπόψη και να ανταποκρίνεται:

 • Στο ιδιαίτερο παραγωγικό πρότυπο, τους τοπικούς πόρους και στη δυναμική του
 • Στην ανάγκη ανάκαμψης από την επιβάρυνση και τις επιπτώσεις από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση

Όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020,  η επιλογή των περιοχών θα πρέπει να υπακούει και στις γενικές χωροταξικές κατευθύνσεις και θα γίνει με κριτήρια χωροταξικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές προβλέψεις θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων (όπως Τομεακά Χωροταξικά, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ειδικά Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών), κοινωνικά – οικονομικά, περιβαλλοντικά και οργάνωσης χρήσεων και λειτουργίας του χώρου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό, οι παράκτιες ανεπτυγμένες περιοχές προτείνεται να αποτελέσουν κέντρα ανάπτυξης της ενδοχώρας των νησιών με αξιοποίηση των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που μπορεί να επιφέρει ο τουρισμός στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη βιοτεχνία. Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η δημιουργία κέντρων πιστοποίησης θα δράσουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Τα οικιστικά κέντρα τρίτου επιπέδου στις εσωτερικές ζώνες των νησιών και στα πολύ μικρά νησιά, προτείνεται να λειτουργήσουν ως κέντρα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, αναλαμβάνοντας ένα ρόλο «κόμβου» στο δίκτυο των αγροτικών οικισμών. Για τις περιαστικές ζώνες προτείνεται ο έλεγχος χρήσεων γης, η βελτίωση εισόδων πόλεων, η προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, για τις παράκτιες ζώνες ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της διαχείρισης των ακτών και για τα πολύ μικρά νησιά η βελτίωση της προσβασιμότητας, η αξιοποίηση των τηλε-υπηρεσιών, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού κ.α.

Συνεπώς, όπως θα παρουσιαστεί και κατωτέρω, οι στοχεύσεις της ΟΧΕ για την περιοχή παρέμβασης της Λευκάδας υπακούει και στις γενικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ ΠΙΝ, αλλά και ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού.

Προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης για την υλοποίηση Ο.Χ.Ε.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το ΠΕΠ 2014-2020 και την σχετική εγκύκλιο για τις ΟΧΕ[2],  η εφαρμογή της Ο.Χ.Ε. στην Λευκάδα προβλέπεται να λάβει χώρα στο χωρικό τύπο «παράκτιες περιοχές με έμφαση στη θαλάσσια οικονομία».

Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των τοπικών στρατηγικών θα γίνει στο πλαίσιο διαβούλευσης τοπικών, περιφερειακών  και εθνικών αρχών, με κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα της στρατηγικής, στη συμβολή τους στην επίτευξη των αναμενόμενων

αποτελεσμάτων, στη διαχειριστική επάρκεια και την ικανότητα μόχλευσης πόρων, ενώ πέραν του ΠΕΠ, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής   Τομεακών Προγραμμάτων.

Η έκταση του Δήμου Λευκάδας ανέρχεται στα 336,6 τ.χλμ, αντιπροσωπεύοντας το 14,6% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και το 94,6% της έκτασης της Περ.Ενότητας Λευκάδας. Επιπλέον εμφανίζει πληθυσμιακή πυκνότητα 67,3 κατοίκων ανά τ.χλμ (η Περιφέρεια έχει πυκνότητα 90,1 κατοίκων ανά τ.χλμ).

Χαρακτηριστικό στοιχείο της γεωγραφικής θέσης της Λευκάδας είναι το γεγονός ότι αποτελεί το μόνο νησί της Περιφέρειας που παρουσιάζει άμεση γειτνίαση και έχει οδική πρόσβαση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνεπώς στην ηπειρωτική χώρα. Σημειώνεται ότι τόσο ο πληθυσμός του Δήμου όσο και το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται στην πόλη της Λευκάδας (στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του Δήμου).

Η οικονομική δραστηριότητα του Δήμου Λευκάδας σήμερα στηρίζεται στην έντονη τουριστική δραστηριότητα του παραλιακού της τμήματος και στην διαχρονική παρουσία της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων του ενδότερου τμήματος. Επίσης, το ανατολικό τμήμα του νησιού παρουσιάζει σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο σημαντική επισκεψιμότητα σημειώνει και το δυτικό τμήμα του νησιού, καθώς εδώ συναντούνται οι γνωστότερες και ταυτόχρονα ομορφότερες παραλίες του, ορισμένες εκ των οποίων είναι διεθνώς αναγνωρισμένες (π.χ. Εγκρεμνοί και Πόρτο Κατσίκι).  Το τμήμα της ενδοχώρας της Λευκάδας διαθέτει ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον και χαρακτηριστικά υψηλότερου υψομέτρου. Συμπεραίνεται ότι η ενότητα παρουσιάζει ένα σημαντικότατο συνδυασμό βουνού και θάλασσας και δυνατότητες οι οποίες αξιοποιούμενες δύναται να τροφοδοτήσουν την διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και τη μελλοντική αναπτυξιακή της πορεία.

Ο πληθυσμός της χωρικής ενότητας του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 22.652 κάτοικοι αντιπροσωπεύοντας το 95,6% του συνολικού πληθυσμού της Περ. Ενότητας Λευκάδας και αντίστοιχα το 10,9% του πληθυσμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εξετάζοντας και τον de facto (πραγματικό) πληθυσμό της ενότητας, αυτός εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερος του μόνιμου (σύνολο 22.928 άτομα – 10,2% του πληθυσμού της Περιφέρειας), γεγονός που οφείλεται στην συμπερίληψη στον καταγεγραμμένο πληθυσμό, των τουριστών που βρέθηκαν στην περιοχή κατά την περίοδο της απογραφής.

Ο πληθυσμός (τόσο ο μόνιμος όσο και ο de facto) φαίνεται ότι συγκεντρώνεται κυρίως στη ΔΚ Λευκάδας (41,3% του μόνιμου πληθυσμού και 40,6% του de facto), η οποία περιλαμβάνει και την πόλη της Λευκάδας, και δευτερευόντως στις ΔΚ Νυδρίου (5,4% και 6,3% για τον μόνιμο και τον de facto πληθυσμό αντίστοιχα) και ΤΚ Κατούνης (5,2% και 5,1% αντίστοιχα). Συνολικά οι τρεις υποενότητες συγκεντρώνουν πάνω από το μισό πληθυσμό του Δήμου Λευκάδας (51,9% και 52,0% για τον μόνιμο και τον de facto πληθυσμό αντίστοιχα). Οι ΔΚ Λευκάδος και Νυδρίου αποτελούν και τον πυρήνα της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ, όπως θα υποδειχθεί και στη Στρατηγική της ΟΧΕ.

Στο χάρτη που ακολουθεί εντοπίζεται χωροταξικά, ο διοικητικός χώρος της περιοχής παρέμβασης που βασίζεται στη γενική αρχή οριοθέτησης των ΤΚ και ΔΚ του ανατολικού και νοτιο-ανατολικού παράκτιου χώρου της Λευκάδας και του λειτουργικού χώρου (functional area) αυτού.

Συγκεκριμένα, η περιοχή παρέμβασης αυτή, αριθμεί 16 ΔΚ και ΤΚ και φιλοξενεί το 75% του de facto Πληθυσμού (βάσει Απογραφής 2011 ΕΛΣΤΑΤ), ήτοι αριθμό κατοίκων 17.259

Μέσα από τη μελέτη των συναφών αναπτυξιακών σχεδίων, του γενικού και ειδικού χωροταξικού πλαισίου, αλλά και μέσα από σχετική ειδική μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όπως παρουσιάστηκε και δια ανακοίνωσης στο συνέδριο «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία» που διεξήχθη στον Πειραιά το Μάιο του 2017, υπο την αιγίδα του Υπ. Ναυτιλίας), η περιοχή παρέμβασης της προτεινόμενης ΟΧΕ για τη Λευκάδα, ορίζεται το «ανατολικό παράκτιο τόξο», ως αξονας ανάπτυξης της θαλάσσιας οικονομίας που επηρεάζει τη συνολική οικονομική δραστηριότητα του νησιού, προερχόμενη κυρίως από το θαλάσσιο τουρισμό και την ανάπτυξη τουριστικών χωροθετήσεων με προστιθέμενη αξία, μεταξύ του άξονα «πόλη Λευκάδας – Νυδρί – Περιγιάλι – Νικιανη – Βλυχό» και απόληξη του ανατολικού αναπτυξιακού άξονα το νέο λιμένα της Βασιλικής. Η τεκμηρίωση της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ, στο πλαίσιο εξειδίκευσης της στο Σχέδιο Δράσης που θα κατατεθεί, θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια το χωρικό μοντέλο της που εστιάζει στη λειτουργική περιοχή της πλουτοπαραγωγική παράκτιας ζώνης, με έμφαση στα σημεία πύλες ή προορισμούς (λιμένες, παράκτιο μέτωπο αστικών συγκεντρώσεων κοκ).

Ο λεπτομερής ορισμός της περιοχής παρέμβασης (βλ. σχετική έντονα ερυθρή επισήμανση στον παραπάνω χάρτη), που θα τεκμηριωθεί στη Στρατηγική που θα υποβληθεί έπετα από πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ, θα πρέπει να τεκμηριώνει τα ευρήματα της έρευνας και ανάλυσης του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία διαγνώστηκαν τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

 • Προβλήματα οργάνωσης και χρήσης του χώρου στην παράκτια τουριστική ζώνη –άναρχη δόμηση, αισθητική υποβάθμιση.
 • Περιβαλλοντικές πιέσεις και αυξημένες ανάγκες για περιβαλλοντικές υποδομές και αποτελεσματικότερα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Αυξανόμενη ζήτηση για την κατανάλωση υδάτινων και ενεργειακών πόρων.
 • Υψηλή συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων στον παράκτιο χώρο, χαμηλός βαθμός διάχυσης των επισκεπτών στην «ενδοχώρα».
 • Χαμηλό βαθμό διασύνδεσης της παραγωγής της ημιορεινής και ορεινής περιοχής με το παράκτιο τουριστικό κύκλωμα.
 • Ανάγκη για αναδιάταξη του τοπικού παραγωγικού συστήματος στην κατεύθυνση τρων προτεραιοτήτων της RIS της ΠΙΝ.
 • Περιορισμένη και μη συστηματική ανάδειξη και ανάπτυξη των τουριστικών πόρων της «ενδοχώρας» και μη πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης του τουρισμού με τον πολιτισμό.
 • Ύπαρξη κινδύνων λόγω της κλιματικής αλλαγής και της σεισμικότητας της περιοχής (π.χ. διάβρωση ακτών, πλημύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις).
 • Ελλείψεις σημαντικών δομών και υποδομών γενικού ενδιαφέροντος στις ορεινές περιοχές (π.χ. υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης κ.α.).
 • Χωρικές ασυνέχειες και ελλείψεις στις εσωτερικές οδικές υποδομές, με αποτέλεσμα να διασπάται η συνοχή της περιοχής και να προκαλούνται προβλήματα στη βιώσιμη κινητικότητα και στην προσβασιμότητα των ορεινών περιοχών.
 • Οικονομική υποβάθμιση λόγω της οικονομικής κρίσης (π.χ. μείωση παραγωγικής δραστηριότητας, μείωση ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, μείωση εισοδημάτων).
 • Επιδείνωση των κοινωνικών προβλημάτων και διαταραχή της κοινωνικής συνοχής (π.χ. ανεργία, νέα φτώχεια, κοινωνική περιθωριοποίηση, κοινωνικός διαχωρισμός, πτώση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών κ.α.).

Γενικά Στοιχεία τοπικής Στρατηγικής

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η περιοχή του Δήμου Λευκάδας έχει διαμορφώσει ένα τυπικά νησιώτικο παραγωγικό πρότυπο, όπου κυρίαρχη θέση κατέχει ο κλάδος του τουρισμού. Η τουριστική δραστηριότητα, μέσω των διασυνδέσεων με τους άλλους τομείς και κλάδους της τοπικής οικονομίας είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει να αποτελεί τον πυρήνα του τοπικού παραγωγικού συστήματος. Από την παραπάνω ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι η Λευκάδα υστερεί έναντι άλλων σημαντικών προορισμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην προσέκλυση επισκεπτών, αλλά και στις τουριστικές υποδομές. Ο υψηλός βαθμός εποχικότητας των αφίξεων, η χαμηλή μέση διαμονή, η υπερβολική συγκέντρωση των τουριστικών δραστηριοτήτων στο βορειανατολικό τμήμα του νησιού, η περιορισμένη διάχυση των επισκεπτών στην ενδοχώρα και στο δυτικό τμήμα, η μη πλήρης ανάδειξη και ένταξη στο τουριστικό κύκλωμα της τοπικής πρωτογενούς και της βιοτεχνικής παραγωγής, καθώς και μη πλήρης αξιοποίηση των πλούσιων οικοπολιτιστικών πόρων της περιοχής, οι συγκρούσεις χρήσεων γης και οι επιβαρύνσεις στο περιβάλλον συνιστούν βασικές αδυναμίες μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, με διαχρονικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Ο διεθνής, εθνικός και περιφερειακός ανταγωνισμός για την προσέλκυση επισκεπτών επιτάσσει την αναδιάταξη της τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής και τη δημιουργία συνθηκών μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης, με σημαία τον τουρισμό. Μεταξύ άλλων, αυτό προϋποθέτει την βιώσιμη προστασία και ανάδειξη των υφιστάμενων τουριστικών προϊόντων της περιοχής, καθώς και την ανάπτυξη νέων, συμπληρωματικών των υφισταμένων. Εξάλλου, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΙΝ, όπως αυτή αποτυπώνεται στα διάφορα κείμενα σχεδιασμού και προγραμματισμού, καθώς και στο σχέδιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020, καθώς και στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 της ΠΙΝ, αναγνωρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τουριστικής βιομηχανίας της Λευκάδας και αναγορεύει την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της.

Ειδικότερα, ο τουρισμός στη Λευκάδα παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της με την προώθηση νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, αλλά και την πρόσφατη έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, τα κύρια τουριστικά προϊόντα της Λευκάδας είναι «Ήλιος και Θάλασσα», «Πολιτιστικός και Θρησκευτικός τουρισμός» και «Θαλάσσιος ή Ναυτικός Τουρισμός». Πέραν τούτου, η έρευνα έδειξε ότι η περιοχή διαθέτει μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη και άλλων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων, όπως είναι οι κατηγορίες «Φύση και Δραστηριότητες» και «Τοπικά Προϊόντα και Γαστρονομία».

Συνεπώς, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των κύριων τουριστικών προϊόντων της περιοχής και η διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας του παραλιακού και θαλάσσιου τμήματος του νησιού προς την ενδοχώρα, με ανάπτυξη συμπληρωματικών εναλλακτικών μορφών τουριστικής δραστηριότητας αναλόγως των δυνατοτήτων (π.χ. γαστρονομικός, καταδυτικός, θαλάσσιος, περιπατητικός και πολιτιστικός τουρισμός) συνιστά την κεντρική κατεύθυνση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Βασικός μοχλός της νέας αυτής στρατηγικής θα αποτελέσει η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Πρόκειται για ένα σύνθετο τουριστικό προϊόν, το οποίο συναπαρτίζεται από δραστηριότητες, όπως είναι η κρουαζιέρα, τα σκάφη αναψυχής (yachting), η ιστιοπλοΐα, οι υποβρύχιες δραστηριότητες, η αλιεία, ο ναυτικός αθλητισμός, η οικολογία της θάλασσας, ο θαλάσσιος πολιτισμός και οι πολιτιστικές διαδρομές, κ.α. και είναι ένας από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους τουριστικούς υπο-κλάδους διεθνώς. Η ανάπτυξή του προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των δρώντων (stake holders), όπως είναι οι  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κρουαζιέρας και Yachting, οι εφοπλιστές του κλάδου, οι τουρίστες, οι λιμενικές αρχές, το κράτος, οι ΟΤΑ, οι χερσαίες μεταφορικές και εμπορικές επιχειρήσεις, πολιτιστικοί οργανισμοί  και η κοινωνία των πολιτών.

Σε όλα τα σχετικά κείμενα χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, η Λευκάδα ορίζεται ως κέντρο θαλάσσιου τουρισμού, λόγω των συναφών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως η ύπαρξη λιμενικών υποδομών, τα ήρεμα νερά, οι μοναδικές παραλίες, η εγγύτητα με τις μεγάλες αγορές θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. Ιταλία και Γαλλία), η εύκολη πρόσβαση από τη στεριά, κ.α. Επίσης, η περιοχή έχει αναπτύξει πλείστες δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ όπως windsurfing, kite-surfing, ιστιοπλοΐα, yachting, scuba-diving, parasailing, ενώ είναι και κέντρο ναυταθλητικών αγώνων (Π.Χ. πρωταθλήματα Kitesurfing).

Η ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου λιμενικών εγκαταστάσεων, αλιευτικών καταφυγίων και φυσικών λιμένων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια δυναμική ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και τη δημιουργία ενός σχετικού cluster, με την λειτουργούσα μαρίνα Λευκάδας ως «commercial type hub marina», και ένα δίκτυο δευτερευουσών μαρίνων στη Λευκάδα και στα νησιά Κάλαμος και Καστός.

Με βάση τα παραπάνω, η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού αναγορεύεται σε κεντρικό στόχο της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Η αξιοποίηση όμως των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στον τομέα αυτόν, προϋποθέτει την εφαρμογή μιας συνεκτικής στρατηγικής στο πλαίσιο μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, ώστε να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν δράσεις ανάπτυξης του θαλάσσιου προϊόντος, των συμπληρωματικών προϊόντων και να αρθούν τα προβλήματα και τα εμπόδια, όπως είναι οι ανεπαρκείς υποδομές, η διασύνδεση με την ενδοχώρα, η ελλιπής προβολή του προϊόντος, οι ελλείψεις και ανεπάρκειες του ανθρώπινου δυναμικού κ.α. Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού μέσω της ΟΧΕ αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση υψηλής εισοδηματικής τάξης επισκεπτών, να ενισχύσει το Branding Λευκάδα και να προκαλέσει ισχυρή διάχυση στους υπόλοιπους τουριστικούς υπο-κλάδους και στην ενδοχώρα, προάγοντας έτσι την ισόρροπη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτή η ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη δύναται να προωθηθεί μόνον στο πλαίσιο μιας ΟΧΕ, η οποία εξ ορισμού είναι πολυθεματική, πολυταμειακή και πολεπίπεδη.

Η Στρατηγική μιας ΟΧΕ στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου «παράκτιος χώρος με έμφαση στη θαλάσσια οικονομία», που θα αφορά τη Λευκάδα, έχει ως κεντρικές επιδιώξεις:

 • Τη δημιουργία μιας ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας μέσω της ανάδειξης, αναδιάταξης και αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Λευκάδας στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
 • Τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τουριστικό χάρτη των Ιονίων και του συνόλου της χώρας γενικότερα.
 • Την αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού για την ανάδειξη και αξιοποίηση του συνολικού τουρισμού στο νησί. Αυτό θα επιτευχθεί αφενός μέσω της διαμόρφωσης ενός πυκνού δικτύου διασυνδέσεων μεταξύ του θαλάσσιου τουρισμού και των εσωτερικών προορισμών για την αύξηση και διάχυση των επισκεπτών και αφετέρου μέσω της αποτελεσματικής διασύνδεσης του κύριου τουριστικού προϊόντος «Θαλάσσιος Τουρισμός» με άλλες μορφές τουρισμού (π.χ. Παράκτιο, Πολιτιστικό, Φύση και δραστηριότητες, γαστρονομία-τοπική παραγωγή).
 • Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, ώστε η ανάπτυξη του τουρισμού να είναι διαχρονική, να σέβεται το περιβάλλον και να διασφαλίζει οφέλη για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η προώθηση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, μέσω των πολλαπλασιαστικών του επιδράσεων φιλοδοξεί να συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου, στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης, των εισοδημάτων και στην κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αειφορίας.

Μέσα από την υλοποίηση της ΟΧΕ για την ανάπτυξη και διάχυση της θαλάσσιας οικονομίας και τη διάχυση της, επιδιώκονται τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών: Μέσω της ευρύτερης στρατηγικής της ΟΧΕ επιδιώκεται η πύκνωση του δικτύου των τουριστικών λιμένων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική συνοχή του δικτύου κάθε επιμέρους ενότητας θαλάσσιου τουρισμού. Ειδικότερα, έμφαση δίδεται στη βελτίωση των υποδομών των σημείων ελλιμενισμού (μαρίνες, αγκυροβόλια), η εποχική αύξηση της χωρητικότητάς τους, καθώς και η ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.) για την βιώσιμη λειτουργία τους. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες π.χ. για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικής ενημέρωσης για διαθεσιμότητα θέσης, κόστος κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται οι σχετικές τουριστικές υποδομές της περιοχής αναφοράς. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της ΟΧΕ μέσω των πόρων του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020 έμφαση θα δοθεί στη δικτύωση, ολοκληρωμένη διαχείριση και προώθηση μοντέλων οργάνωσης των λιμενικών υποδομών και λιγότερο στην ανάπτυξη βασικών υποδομών ή χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων λιμενικού χαρακτήρα. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο στη χάραξη, διατύπωση και εξειδίκευση της Στρατηγικής, να τεκμηριωθεί ο συνδυαστικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων μέσω ΠΕΠ, σε συνέργεια και συνάρτηση με προγραμματισμένα έργα υποδομών κοκ
 • Διαφοροποίηση της τουριστικής οικονομίας: Η Λευκάδα, όπως και τα περισσότερα νησιά της χώρας, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το τουριστικό προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα». Η ανάπτυξη του προϊόντος «Θαλάσσιος Τουρισμός» θα εμπλουτίσει το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν με νέες υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα η περιοχή να αποκτήσει μία νέα δυναμική αγορά. Εξάλλου, λόγω των αναφερθεισών αδυναμιών η περιοχή της Λευκάδας υστερεί έναντι άλλων προορισμών των Ιονίων Νήσων (π.χ. Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά) στην προσέλκυση επισκεπτών, αποκτώντας μία νέα αγορά στόχου. Μέσω της ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού αναμένεται αύξηση του τουριστικού ρεύματος και βελτίωση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη εξειδικευμένης στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής στην προσέλκυση των ομάδων στόχου, με σκοπό την ποιοτική διαφοροποίηση της σύνθεσης των τουριστών.
 • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου: Ο τουρισμός της Λευκάδας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Αυτό έχει ως συνέπειες τα μειωμένα έσοδα, την περιοδική απασχόληση και την υπο-εκμετάλλευση των τουριστικών υποδομών. Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού δύναται να συμβάλει στην αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής καθώς και στην προσφορά άλλων θαλάσσιων τουριστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την προσέλκυση επισκεπτών όλες τις εποχές του χρόνου.
 • Ενίσχυση της συνολικής τοπικής ανάπτυξης: Μέσω αναπλάσεων, έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης μνημείων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας, καθώς και μέσω της διασύνδεσης με τουριστικά προϊόντα της ενδοχώρας (π.χ. τοπικά προϊόντα, γαστρονομία, φύση και δραστηριότητες) αναμένεται διάχυση του θαλάσσιου τουρισμού στη λιγότερο αναπτυγμένη ενδοχώρα του νησιού και στην αξιοποίηση παραλιών και σπηλαίων. Συνεπώς, επιδιώκεται η αξιοποίηση των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που μπορεί να επιφέρει ο θαλάσσιος τουρισμός στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη βιοτεχνία, καθώς και στα αστικά κέντρα της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η βιώσιμη ενδογενής ανάπτυξη του συνόλου της Λευκάδας. Σημειώνεται, ότι η Στρατηγική ΟΧΕ για τη Λευκάδα, οφείλει να τεκμηριώσει τη συμπληρωματικότητα της με τη Στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ και στο διαχωρισμό των παρεμβάσεων μεταξύ παράκτιου χώρου (που θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΠΕΠ) και ενδοχώρας (που θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ)
 • Αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων: Η ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών στη στεριά (π.χ. νερό, ηλεκτρισμός, απόβλητα, καύσιμα, συντήρηση και επιδιορθώσεις, εμπόριο, αναψυχή, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες), σε συνδυασμό με τα έσοδα από τον ελλιμενισμό των σκαφών θα αυξήσουν την απασχόλησης και τα εισοδήματα της περιοχής. Ειδικότερα, το γιώτινγκ έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες που αναπτύσσεται. Εκτιμάται ότι στο 1 ευρώ που δαπανάται για τον ελλιμενισμό ενός σκάφους σε μία μαρίνα, αναλογούν από 3 έως 12 ευρώ που δαπανώνται άμεσα ή έμμεσα για καύσιμα, τροφοδοσία, προμήθειες, επισκευές, συντήρηση, μισθοδοσία, φόρους και άλλες ανάγκες ή υποχρεώσεις του σκάφους. Ως προς την επίδραση στην απασχόληση εκτιμάται ότι σε κάθε 100 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αντιστοιχούν έξι άμεσες θέσεις εργασίας στη μαρίνα και περίπου 100 έμμεσες σε πληρώματα και συναφείς δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής. Η παραπάνω διαπίστωση και δυναμική, αναμένεται να οδηγήσει στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού, αλλά και των συμπληρωματικών κάδων, προκειμένου να πιστοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα παροχής υπηρεσιών προς το εξειδικευμένο κοινό-στόχου. Επιδίωξη της ΟΧΕ είναι η εισαγωγή ενός προτύπου Σχεδίου προώθησης απασχόλησης και ενίσχυσης συγκεκριμένων επαγγελμάτων που δημιουργούν περιθώρια αύξησης εισοδήματος και νέων θέσεων εργασίας για νέους και ανέργους.
 • Αύξηση της επιχειρηματικότητας: Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, σε συνδυασμό με τις νέες ενισχυμένες διασυνδέσεις με την υπόλοιπη τουριστική οικονομία, δεν θα ενισχύσει μόνο τις υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις της Λευκάδας, αλλά θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών και τουριστικών προϊόντων για την εξυπηρέτηση σκαφών και επισκεπτών. Ιδιαίτερα αναμένεται να επωφεληθούν αυτοαπασχολούμενοι και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και οι δημοτικές. Η ΟΧΕ θα δώσει έμφαση στη δικτύωση και συνεργασία των επιχειρήσεων, ενώ η εμπλοκή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παραγωγικών φορέων, επιμελητηρίων κοκ αναμένεται να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνέργιες των κλάδων.
 • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού Μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης και κατάρτισης στα νέα προς ανάπτυξη τουριστικά πεδία είναι βέβαιο ότι το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής (επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι) θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και νέα κίνητρα και θα βελτιωθούν οι ευκαιρίες ένταξής τους στο παραγωγικό σύστημα της Λευκάδας και η βιώσιμη απασχόληση.
 • Η προστασία και ανάδειξη των οικοπολιτιστικών πόρων της περιοχής: Οι δράσεις και παρεμβάσεις για τη διάχυση της θαλάσσιας οικονομίας στην ενδοχώρα και για τη διασύνδεση του θαλάσσιου τουρισμού με τον πολιτιστικό και οικολογικό τουρισμό αναμένεται να συμβάλουν στην ανάδειξη και προστασία σημαντικών μνημείων της τοπικής και πολιτιστικής κληρονομίας. Επίσης, έργα ανάπλασης και αισθητικής βελτίωσης στις ευρύτερης περιοχές των τουριστικών λιμένων επιφέρουν αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και των αστικών λειτουργιών. Η ΟΧΕ θα εστιάσει στις αστικές συγκεντρώσεις των βασικών παράκτιων μετώπων στα ανατολικά του νησιού, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως «πόλων» ανάπτυξης.
 • Δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας και αναβάθμιση τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου: Μέσω των συμπράξεων μεταξύ των φορέων της περιοχής καθώς και μέσω διαβουλεύσεων, ενεργοποίησης του ενδογενούς δυναμικού και ιδιαίτερα της ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού στα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο μιας νέας συνεργατικής τοπικής διακυβέρνησης αναμένεται σαφής αναβάθμιση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και τη δημιουργία μιας νέου τύπου συνεργατικής κουλτούρας με προεκτάσεις και σε άλλους τομείς συνεργασίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΟΧΕ «παράκτιου χώρου με έμφαση στη θαλάσσια οικονομία» για την επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης της Λευκάδας, θα πρέπει να εξειδικεύσει τη λογική της παρέμβασης (intervention logic) και τη μόχλευση χρηματοδότησης της, μέσω πέντε βασικών προτεραιοτήτων/ αξόνων:

 1. Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και τεχνολογιών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού
 2. Ανάδειξη-αξιοποίηση συμπληρωματικών υποδομών και τουριστικών προϊόντων για τη διάχυση και διασύνδεση του θαλάσσιου τουρισμού με την τοπική οικονομία
 3. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
 4. Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
 5. Προώθηση-προβολή τουριστικού προϊόντος

Η προτεινόμενη στρατηγική μπορεί να έχει ευρύτερο σημείο αναφοράς τον  παράκτιο χώρο της δυτικής Ελλάδας, αλλά και της Μακρο-περιφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, με παρεμφερή χαρακτηριστικά. Η εξειδικευμένη δε στρατηγική (Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης), αναλύεται στο Σχέδιο Δράσης που θα υποβληθεί από το φορέα Στρατηγικής (ΠΕ Λευκάδας). Σημειώνεται εδώ ότι ήδη το προηγούμενο διάστημα, με πρωτοβουλία του Δήμου Λευκάδας και με τη συμμετοχή τοπικών εταίρων (Επιμελητήριο, ΤΕΙ, κοινωνικοί φορείς, Λιμενικό Ταμείο κοκ), ετέθησαν οι βάσεις του σχεδιασμού της ΟΧΕ στα παραπάνω χαρακτηριστικά. Με την οριστική έγκριση της ΟΧΕ Λευκάδος, αναμένεται συστηματικότερη εξειδίκευση και εμπλοκή τοπικών εταίρων και άλλων φορέων που δύναται να πλαισιώσουν τη Στρατηγική αυτή, με το συντονισμό της Περιφέρειας και του επισπεύδοντος Δήμου.

Σύστημα Διακυβέρνησης ΟΧΕ Λευκάδας και Πρωτόκολλο

Ένα σημαντικό στοιχείο του «εργαλείου» ΟΧΕ για την Χωρική Ανάπτυξη είναι το σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές. Το «Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης» των περιοχών ΟΧΕ, διαρθρώνεται σε τρία (3) κύρια και διακριτά επίπεδα:

 • α) Σχεδιασμός της αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή φορείς Στρατηγικής).
 • β) Διαχείριση της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας Διαχείρισης).
 • γ) Υλοποίηση της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή φορείς υλοποίησης)

Σύμφωνα με το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, καταρχήν οι συγκεκριμένη ΟΧΕ θα είναι καταρχήν υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ με Φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας) συνεπικουρούμενη από το Δήμο Λευκάδας και Φορείς Υλοποίησης τους κατά νόμο κύριους δικαιούχους των έργων / πράξεων που θα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της κάθε περιοχής ΟΧΕ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Δήμος Λευκάδας συνυπογράφει ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του άτυπου εταιρικού σχήματος για την Τοπική Στρατηγική ΟΧΕ Λευκάδας, σύμφωνα με το παρακάτω Σχέδιο:

…………………………….……………………….………[ ΣΧΕΔΙΟ]…………………………………………………………….

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2014-2020

ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΕΩΝ,

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
 2. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στη Λευκάδα σήμερα … …………….. 2018 και ημέρα ……………………., οι εκπρόσωποι των φορέων που αποτελούν το άτυπο εταιρικό σχήμα της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2014-2020 και σύμφωνα με:

 • την Απόφαση …./ …….. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας περί της Έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας 2014-2020 και εκπροσωπούμενος νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο Λευκάδας κ. Κ. Δρακονταειδή,
 • την Απόφαση …/ …… του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας και εκπροσωπούμενο νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος δια του Προέδρου του Δ.Σ. κο Σωτήριο Σκιαδαρέση,
 • την Απόφαση …./ …… του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και εκπροσωπούμενο νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος δια του προέδρου του Δ.Σ. κ. Ε. Χαλκιά,
 • την επιστολή αποδοχής υπογραφής του Πρωτοκόλλου από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Β Χρυσικόπουλου,
 • την επιστολή αποδοχής υπογραφής του Πρωτοκόλλου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Άγγελου Κότιου
 • Την εγκεκριμένη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας 2014-2020, όπως αυτή θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020,
 • Τις οδηγίες, κατευθύνσεις και υποδείγματα της Πρόσκλησης με ΑΠ 3071/13-7-2016 της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ σχετικά με τη μεθοδολογία, κριτήρια και περιεχόμενα των Στρατηγικών ΒΑΑ στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.
 • Την με Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-7-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ωε εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»
 • Την με Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης»
 • Την α.π. 2952/28-11-2017 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας», η περιοχή παρέμβασης, η αρμόδια αρχή, καθώς και τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής ΟΧΕ
 • Την α.π. 1658/7-8-2018 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκαν η μέθοδος και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου/Στρατηγικής ΟΧΕ Λευκάδας
 • την ΑΠ 1060/ 20-9-2018 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ για την υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής για την ΟΧΕ Λευκάδας
 • Το α.π. 10605/29/5/2018 αίτημα του Δήμου Λευκάδας

Οι παραπάνω χαρακτηρίζονται ως συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο άτυπου εταιρικού σχήματος, καθώς αναγνωρίζουν από κοινού ότι:

 

 • Η τουριστική οικονομία της Λευκάδας θα συνεχίσει να είναι κυρίαρχη στη συνολική οικονομία της περιοχής, παράγοντας το μεγαλύτερο ποσοστό του τοπικού ΑΕΠ και προσφέροντας περισσότερες θέσεις εργασίας.
 • Λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, των διαρθρωτικών οικονομικών εξελίξεων που ενισχύουν τον τριτογενή τομέα, αλλά και λόγω της συνέχισης συγκέντρωσης του πληθυσμού στην ανατολική παράκτια ζώνη της Λευκάδας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο κεντρομόλος αναπτυξιακός και λειτουργικός ρόλος των αστικών συγκεντρώσεων στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και της χερσαίας ζώνης. Συνεπώς, ο αριθμός των πολιτών και επισκεπτών που θα εξυπηρετείται λειτουργικά από την περιοχή αναμένεται να αυξηθεί.
 • Η σχέση μεταξύ θαλάσσιας και ηπειρωτικής οικονομίας θα διατηρήσει τη συμπληρωματικότητά της και μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο μιας αναδιάταξης των σχέσεων παράκτιου χώρου και ενδοχώρας. Η πόλη της Λευκάδας και το ανατολικό παράκτιο τόξο, με τις σημαντικές υποδομές, θα συνεχίσει και στο μέλλον να αποτελεί τόπο επενδύσεων και ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων με έμφαση τη θάλασσα και τα συναφή επαγγέλματα και στο μέλλον θα είναι ο πυρήνας ενός κατά βάση ευρύτερου αναπτυξιακού χώρου.
 • Ο τομέας των υπηρεσιών θα συνεχίσει να αποτελεί τη βάση της εσωτερικής νησιωτικής οικονομίας, θα πρέπει όμως να υπάρξει μια αναδιάρθρωση από τις προσωπικές καταναλωτικές υπηρεσίες προς τις δυναμικές παραγωγικές υπηρεσίες. Η περιοχή της Λευκάδας θα πρέπει να προωθήσει ένα νέο παραγωγικό πρότυπο με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στους δυναμικούς κλάδους όπως είναι η ανάπτυξη και εδραίωση ειδικών μορφών τουρισμού (με έμφαση στο θαλάσσιο τουρισμό), οι ψηφιακές εφαρμογές, η εκπαίδευση, το η ποιοτική αγροτική παραγωγή, καθώς και οι παραγωγικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν εμπεδωμένους ή αναδυόμενους κλάδους της περιφερειακής οικονομίας (π.χ. πιστοποιήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, σχεδιασμός τροφίμων, τεχνολογίες πληροφορικής στον τουρισμό, μάρκετινγκ και branding κ.α.).
 • Λόγω της περιφερειακής γεωγραφικής της θέσης στο περιφερειακό και εθνικό σύστημα πόλων ανάπτυξης, της απόστασής της από σημαντικά διεθνή κέντρα οικονομικής δραστηριότητας και των θεσμικών και άλλων στρεβλώσεων, η Λευκάδα υφίσταται έναν άνισο ανταγωνισμό στο σύστημα της ευρύτερης περιοχής. Συνεπώς, θα πρέπει να αναζητήσει τα δικά της ενδογενή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να τα αναδείξει αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο ΕΣΠΑ και το διεθνές περιβάλλον.
 • Η ενδυνάμωση της συνεργασίας των κοινωνικών, παραγωγικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών φορέων και η συνεργασία Δημοσίου και Κοινωνίας των Πολιτών, έχει επιδείξει στο παρελθόν, εξαιρετικά αποτελέσματα και συνομολογείται η ανάγκη προώθησης των επιτυχών αποτελεσμάτων και στο μέλλον.
 • Η περιοχή εφαρμογής της ΟΧΕ Λευκάδας, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ ΙΝ (Νοέμβριος 2017), πρόκειται για μία διαφοροποιημένη και χωρολειτουργικά οριοθετημένη υποπεριφερειακή περιοχή με διακριτή ταυτότητα, η οποία διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για παραγωγική ανασυγκρότηση, με στοιχεία «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
 • Η περιοχή συνιστά έναν από τους σημαντικότερους πόλους τουριστικής ανάπτυξης, διαθέτοντας όχι μόνον ήλιο και θάλασσα και σημαντικές παράκτιες τουριστικές υποδομές και επιχειρηματικότητα, αλλά και πόρους με διαχρονική αξία όπως είναι τα τοπία, οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι ορεινοί όγκοι, το οικολογικό απόθεμα, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, εκκλησιές και μοναστήρια, αγροκτηνοτροφική κληρονομιά κ.α.
 • Η ανατολική ζώνη της περιοχής αναφοράς έχει εξελιχθεί σε θύλακα με υψηλή συγκέντρωση τουριστικών υποδομών και δραστηριοτήτων, οι οποίες ασκούν πιέσεις στο περιβάλλον, εγείρουν απαιτήσεις αυξημένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, έχουν επιφέρει «αταξία» στην οργάνωση και λειτουργία του χώρου, προκαλούν συχνά συγκρούσεις χρήσεων γης και αισθητική υποβάθμιση, με αποτέλεσμα να απαιτείται άμεση ανασυγκρότηση της περιοχής στην κατεύθυνση της αειφορίας.
 • Η μεσαία και ορεινή ζώνη της περιοχής εμφανίζει σημαντικά περιθώρια υποδοχής τουριστικής διάχυσης και ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε διασύνδεση με την περαιτέρω προώθηση της ποιοτικής και βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας της παράκτιας ζώνης, και ιδιαίτερα δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού (π.χ. πολιτιστικού, οικολογικού, ορειβατικού, θρησκευτικού, γαστρονομικού, εμπειρίας), παραγωγής αγρο-διατροφικών και άλλων παραδοσιακών προϊόντων, κ.α.

και συμφωνούν πάνω στην κεντρική επιδίωξη της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας και αφορά:

 

«Η ανάδειξη της περιοχής του Δήμου Λευκάδας σε διεθνώς διακριτό βιώσιμο κέντρο  θαλάσσιου τουρισμού, με διάχυση της θαλάσσιας ανάπτυξης μέσω διασυνδέσεων με τους άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας ώστε να υπάρξουν άμεσες και έμμεσες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις και οφέλη για τη συνολική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής». 

Ο παραπάνω κεντρικός στρατηγικός στόχος περικλείει τις κάτωθι επί μέρους αναπτυξιακές στοχεύσεις:

 • Τη δημιουργία μιας ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας μέσω της ανάδειξης, αναδιάταξης και αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Λευκάδας στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
 • Τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τουριστικό χάρτη των Ιονίων και του συνόλου της χώρας γενικότερα.
 • Την αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού για την ανάδειξη και αξιοποίηση του συνολικού τουρισμού στο νησί. Αυτό θα επιτευχθεί αφενός μέσω της διαμόρφωσης ενός πυκνού δικτύου διασυνδέσεων μεταξύ του θαλάσσιου τουρισμού και των εσωτερικών προορισμών για την αύξηση και διάχυση των επισκεπτών και αφετέρου μέσω της αποτελεσματικής διασύνδεσης του κύριου τουριστικού προϊόντος «Θαλάσσιος Τουρισμός» με άλλες μορφές τουρισμού (π.χ. Παράκτιο, Πολιτιστικό, Φύση και δραστηριότητες, γαστρονομία-τοπική παραγωγή).
 • Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, ώστε η ανάπτυξη του τουρισμού να είναι διαχρονική, να σέβεται το περιβάλλον και να διασφαλίζει οφέλη για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η προώθηση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, μέσω των πολλαπλασιαστικών του επιδράσεων φιλοδοξεί να συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου, στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης, των εισοδημάτων και στην κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αειφορίας

 

συμφωνούν να συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης και συναποδέχονται τα εξής:

 1. Στόχος του πρωτοκόλλου συνεργασίας, είναι η αποδοχή και συμφωνία συναντίληψης στην υλοποίηση της ΣΟΧΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2014-2020, σύμφωνα με τους όρους της Στρατηγικής και των θεσμικών και προγραμματικών κειμένων που διέπουν το περιεχόμενο της.
 2. Οι μετέχοντες στο εταιρικό σχήμα συμφωνούν ρητά είτε ως τελικοί δικαιούχοι είτε ως φορείς πρότασης, να αναλάβουν την υλοποίηση Πράξεων της «Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας», σύμφωνα με τα Τεχνικά Δελτία Πράξεων (όπως αυτά δύναται να εγκριθούν από την ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ στο πλαίσιο αξιολόγησης της υποβαλλόμενης πρότασης ΣΟΧΕ Λευκάδας) και τους ισχύοντες κανόνες οικονομικής διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.
 • Θα συντονίζονται και θα συνεργάζονται με αποτελεσματικότητα, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) που θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα που προβλέπει η Πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΕΠ και οι συναφείς Εγκύκλιοι που τη συνοδεύουν.
 1. Δεσμεύονται, έπειτα από την οριστική έγκριση του ΣΟΧΕ Λευκάδας και πριν την πρώτη συνεδρίαση του εταιρικού σχήματος, να καταρτίσουν εσωτερικό κανονισμό που θα διέπει τις σχέσεις των εμπλεκομένων φορέων και σε αυτό θα ρυθμίζονται λεπτομέρειες διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και ενεργειών για την επιτυχή και αποτελεσματική συνεργασία για την απρόσκοπτη υλοποίηση των πράξεων και τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται για τον ορισμό του ΕΦΔ και την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
 2. Οι φορείς του εταιρικού σχήματος ορίζουν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων, τον εκπρόσωπό τους που μετέχει και στις συνεδριάσεις του εταιρικού σχήματος.
 3. Το εταιρικό σχήμα συγκαλείται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας ή/και του Δημάρχου Λευκάδας (ως επισπεύδοντες φορείς). Η θεματολογία των συνεδριάσεων γνωστοποιείται εγγράφως ή/και ηλεκτρονικώς στα μέλη του εταιρικού σχήματος τουλάχιστον τρεις εργάσιμες μέρες προ της συνεδρίασης ή εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί. Ενδεικτικά στις συνεδριάσεις:
  • παρουσιάζεται η εξέλιξη της πράξης που υλοποιεί κάθε τελικός δικαιούχος.
  • αναφέρονται τα προβλήματα κατά την υλοποίηση της δράσης.
  • αναφέρονται οι λύσεις που επιλέχθηκαν ή προτίθεται να επιλέξει ο τελικός δικαιούχος.
  • κατατίθενται απόψεις ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και διάχυση της τεχνογνωσίας από κάθε εταίρο.
  • προωθούνται λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν και τα οποία έχουν ήδη αντιμετωπιστεί επιτυχώς από κάποιους εταίρους.
  • επιλέγονται καλές πρακτικές μέσα από υλοποιούμενες δράσεις και διαχέουν την πληροφόρηση.
  • γνωμοδοτεί για την επικαιροποίηση και τις τροποποιήσεις του σχεδίου.
  • γνωμοδοτεί για την ετήσια και τελική έκθεση προόδου του σχεδίου κτλ.
  • Παρουσιάζονται οι οδηγίες, κατευθύνσεις παρατηρήσεις του ΕΦΔ του ΣΟΧΕ Λευκάδας και οι τυχόν κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ.

Αυτά συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος και προς απόδειξη υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως:

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΕ Λευκάδας) ………………………

Ο Αντιπεριφερειάρχης, Θεόδωρος Χαλικιάς

Για το ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ……………………………………………

Ο Δήμαρχος Λευκάδας, κος Κωνσταντίνος Δρακονταειδής

Για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ……………………………………………

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κος Σ. Σκιαδαρέσης

Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ……………………………………………

Ο Πρόεδρος,  Ε. Χαλκιάς

Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ……………………………………………

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Β. Χρυσικόπουλος

Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ………………………………………………

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Α. Κότιος

……………………………………………..[ΤΕΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ]…………………………………………………………………………

 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τα κάτωθι:

 

 • Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στη Στρατηγική ΟΧΕ Λευκάδας που θα υποβληθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ ΙΝ για αξιολόγηση
 • την ανάθεση εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εταιρικού Σχήματος της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Λευκάδας προκειμένου να συμπεριληφθεί στο φάκελο υποβολής που θα αποσταλεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας) προς την ΕΥΔ ΙΝ 2014-2020
 • Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Λευκάδας.

[1] «Το χωρικό αποτύπωμα της κρίσης στην Ελλάδα» (2012)

[2] α.π. 81168/ΕΥΣΣΑ1796/30-7-2015 «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του Υπ. Οικονομίας


Κατεβάστε το προσχέδιο ΕΔΩ

Ακούστε την αναλυτική ενημέρωση του καθηγητή Μανόλη Κουτουλάκη…

About Ομάδα Σύνταξης 27933 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.