ΥΔΡΕΥΣΗ: Οι λεπτομέρειες της προγραμματικής συμφωνίας με την ΕΥΔΑΠ που προκάλεσαν σφόδρες αντιδράσεις το 2011 επί δημαρχίας Κώστα Αραβανή..


    Με αφορμή την σημερινή ειδική συνεδρίαση για τα προβλήματα της υδροδότησης που θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 το μεσημέρι, το Lefkadatoday παρουσιάζει τα πρακτικά της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 13 Απριλίου του 2011 που εξουσιοδοτούσε τον τότε δήμαρχο Κώστα Αραβανή να πραγματοποιήσει σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Ομολογουμένως πολλές είναι οι φωνές που ακούγονται το τελευταίο διάστημα  ότι χάθηκε μια ευκαιρία αντιμετώπισης συνολικά  ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα όπως η υδροδότηση της Λευκάδας.

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  14/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 110

Στη Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 8238/8-4-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν   Απουσίαζαν
1. Μακρυγιώργου Νίκη 1. Γιαννούτσος Πέτρος
2. Ρόκκος Στυλιανός 2.
3. Αραβανής Ελευθέριος 3.
4. Καρβούνης Σπυρίδων 4.
5. Σούνδιας Πραξιτέλης 5.
6. Μεσσήνης Ιωάννης 6.
7. Πεντεσπίτης Νικόλαος 7.
8. Καρτάνος Ιωάννης 8.
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος 9.
10. Βικέντιος Νικόλαος 10.
11. Σίδερης Αντώνιος 11.
12. Γεωργάκης Βασίλειος 12.
13. Μεσσήνη Κερασούλα 13.
14. Ρεκατσίνας Σπυρίδων 14.
15. Γαβρίλης Δημήτριος 15.
16. Δρακονταειδής Κων/νος 16.
17. Κονιδάρης Κυριάκος 17. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18. Μελάς Βασίλειος 18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. Βεργίνης Ξενοφών 19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
20. Μαργέλης Γεώργιος 20.
21. Γαζής Αναστάσιος 21. Στην έναρξη της συνεδρίασης
22. Πετούση-Σκιαδά Ζωή 22. βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη.
23. Στραγαλινός Βασίλειος 23.
24. Αραβανής Ανδρέας 24.
25. Σώλος Φώτιος 25.
26. Αραβανής Γεράσιμος 26.
27. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη 27.
28. Καββαδάς Αθανάσιος 28.
29. Λιβιτσάνος Γεράσιμος 29.
30. Λάζαρη Πηνελόπη 30.
31. Μπραντζουκάκης Νικόλαος 31.
32. Μικρώνης Ζώης 32.
33. 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος  άρχισε την συνεδρίαση.

Προτάσσεται ομόφωνα το 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑ 8ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 14/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.  

Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πλαίσιο του Δήμου με το Ελληνικό Δημόσιο και αρμόδιο φορέα την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Εισηγητής: κ.Κώστας Αραβανής-Δήμαρχος

Ο Δημοτικός σύμβουλος, κ.Γεράσιμος Αραβανής,  ζητάει την αναβολή του θέματος και την επαναφορά του σε άλλη συνεδρίαση, σε χρόνο που θα επιλέξει ο Δήμαρχος.

Ακολουθεί ψηφοφορία για τη συζήτηση ή μη του θέματος.

Υπέρ της αναβολής του θέματος ψήφισαν 8 Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ.Κ.Δρακονταειδής, Ζ.Μικρώνης, Κ.Κονιδάρης, Ν.Μπραντζουκάκης, Γερ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος, Γ.Μαργέλης και Δ.Γαβρίλης.

Κατά ψήφισαν 24 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Με το άρθρο 100 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά Ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή Ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού».

Η αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού και η εν γένει εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης  – αποχέτευσης στον Δήμο, συνιστούν ζητήματα τα οποία χρήζουν συνολικής και μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης, και μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατά τρόπο ικανοποιητικό, δηλαδή με επεμβάσεις χαμηλού κόστους και μακροχρόνιας εφαρμογής προσαρμοσμένες στις εξειδικευμένες ανάγκες του Δήμου μας.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά κατά τρόπο οριστικό, οι δε εφαρμοζόμενες λύσεις είναι δαπανηρές και περιβαλλοντικά απρόσφορες.  Η οριστική διευθέτηση του τρόπου διαχείρισης του βασικού αγαθού του νερού και της επεξεργασίας των λυμάτων είναι μείζονος σπουδαιότητας για τον Δήμο μας.

Προς τούτο, η  εφαρμογή ειδικής τεχνογνωσίας και η ανεύρεση των αναγκαίων πόρων, είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και για την διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και γενικά συστημάτων διαχείρισης υδάτων.

Υπό το πρίσμα  αυτό, είναι καθοριστικής σημασίας για το Δήμο μας να επωφεληθούμε της ευκαιρίας που μας παρέχεται, για την συμμετοχή στην  πρωτοβουλία  για την συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος της υδροδότησης των Νησιών της Ελληνικής Επικράτειας που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεργασία με την Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε. δια της σύναψης, με ενδιαφερόμενους Δήμους, Προγραμματικής Συμβάσεως Πλαισίου.

Ειδικότερα, κατ’ επίκληση της πρόβλεψης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 100 του Ν.3852/10,  γίνεται χρήση της δυνατότητας υπογραφής Προγραμματικής Συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο και  με την εταιρεία Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  ή θυγατρική αυτής, η οποία θα περιλαμβάνει την συμφωνία προθέσεων και τις γενικές αρχές συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής,  επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και προαιρετικά για την υλοποίηση και εκμετάλλευση λοιπών συστημάτων διαχείρισης υδάτων.

Συμμετέχοντας στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. ή θυγατρική αυτής, επιλύονται οριστικά  ζητήματα μέγιστης σημασίας για τον Δήμο μας αφού εξασφαλίζεται :

 • Η χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω των πόρων και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που διαχειρίζονται τα αρμόδια Υπουργεία, της εγκατάστασης των συστημάτων παραγωγής πόσιμου νερού από συστήματα αφαλατώσεων ή άλλες φυσικές πηγές,  και των έργων υποδομών του συστήματος ύδρευσης- αποχέτευσης
 • Ο σχεδιασμός, η μελέτη υλοποίησης καθώς και η λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του συστήματος ύδρευσης – αποχέτευσης κάθε νησιού από φορέα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που διαθέτει την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία.

Περαιτέρω  εξασφαλίζεται η δυνατότητα υπογραφής, σε δεύτερο στάδιο,  επιμέρους Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του αρμόδιου φορέα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και του Δήμου μας, στην οποία θα εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις της Προγραμματικής Σύμβασης ειδικά για τον Δήμο μας, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα εκπονηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. για τα νησιά  μας προς τον σκοπό της υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου του αντικειμένου της  Προγραμματικής Συμφωνίας. Σε αυτήν την ειδική συμφωνία θα εξειδικεύονται ο Προϋπολογισμός, οι Πόροι και οι χρηματοδοτήσεις για την εξυπηρέτηση της Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης.

Για την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής καλούμαστε από πλευράς μας να παραχωρούμε στον αρμόδιο φορέα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  :

 • την χρήση οικοπέδων κατάλληλων κατά θέση και έκταση για την τοποθέτηση των πάσης φύσεως αναγκαίων εγκαταστάσεων για την υλοποίηση του αντικειμένου της (ενδεικτικά μονάδες αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ)
 • την χρήση υφισταμένων και νέων υποδομών και δικτύων των ως άνω συστημάτων, λοιπών υποδομών, μηχανημάτων και κάθε κινητού και ακίνητου μέσου για την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Περαιτέρω καλούμαστε να εκχωρούμε στον αρμόδιο φορέα της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. :

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του συστήματος ύδρευσης- αποχέτευσης στην εταιρεία Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

Την είσπραξη των πάσης φύσεως, τελών σχετικά με την ύδρευση και την αποχέτευση.

Με βάση αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον προτεινόμενο τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα οριστικής επίλυσης ενός κρίσιμου ζητήματος για τον Δήμο μας σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • το άρθρο 100 του νόμου Ν. 3852/2010
 • Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας για το Δήμο και η οριστική διευθέτηση του ζητήματος της ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου απαιτεί την υιοθέτηση αποτελεσματικών και πρόσφορων λύσεων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Α.  Την υπογραφή από τον Δήμο Λευκάδας Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο και αρμόδιο Φορέα της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. με αντικείμενο την διατύπωση της συμφωνίας προθέσεων και των γενικών αρχών συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,  για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής,  επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και προαιρετικά για την υλοποίηση και εκμετάλλευση λοιπών συστημάτων διαχείρισης υδάτων στον Δήμο μας.

Β. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας για την υπογραφή αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο  και αρμόδιο Φορέα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με το παραπάνω αντικείμενο και τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν.

Στη συνέχεια οι κ.κ. Γεωργιάδης και Χαϊδάκης από την ΕΥΔΑΠ δίνουν απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Είναι από τα σοβαρότερα θέματα που έρχονται στο Δ.Σ. Το θέμα αυτό το είχα στο προεκλογικό μου πρόγραμμα. Πρέπει να αποτελέσει πιλότο το ποια είναι η κατάσταση της ύδρευσης της Λευκάδας. Επίσης πιλότος μας πρέπει να είναι η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων μας προς την ΕΥΔΑΠ. Αυτό που μετράει σήμερα είναι οι οικονομίες κλίμακας

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σήμερα τα έξοδα, τις νέες τεχνολογίες, την εποπτεία του δικτύου. Δεν μπορούμε όμως να υπογράψουμε μια λεόντεια συμφωνία εκχώρησης αρμοδιοτήτων για 20 χρόνια. Ο Δήμος δυστυχώς δεν μπορεί να ασκήσει τιμολογιακή πολιτική, γιατί αυτή την ασκεί η εταιρεία της ΕΥΔΑΠ. Όλη η διαχείριση της είσπραξης γίνεται επίσης από την εταιρεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο και η τοπική κοινωνία έχουν συμμετοχή μόνο στο επιχειρησιακό σχέδιο και γι’ αυτό πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις τοπικές κοινωνίες και το Δ.Σ. στην κατάρτισή του.

Είμαι υπέρ της γενικής συμφωνίας, εφόσον:

α) δεν μας δεσμεύει σε τίποτα και για οποιοδήποτε κόστος ως Δήμο και Δ.Σ. και

β) απαλειφθεί ο όρος στο κείμενο το Δ.Σ. «αποφασίζει» στο Β ….. «και τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν».

Διαφορετικά θα καταψηφίσω και τη Γενική Προγραμματική Σύμβαση Πλαίσιο.

Κατά τη συζήτηση-έγκριση της Ειδικής Προγραμματικής Συμφωνίας πρέπει να συζητηθούν και ορισμένοι απόλυτοι όροι της Γενικής Συμφωνίας.

Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Να λοιπόν που «έσκασε μύτη» και στη Λευκάδα η ΕΥΔΑΠ. Λέω ‘και στη Λευκάδα’, γιατί αυτήν την περίοδο, επιδιώκει να «σκάσει μύτη» και σε άλλα μέρη της Ελλάδας με έναν και μοναδικό σκοπό, να αναλάβει την πλήρη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών των δήμων.

Ποια είναι όμως η ΕΥΔΑΠ;

Είναι μια Ανώνυμη Εταιρία, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, της οποίας αυτήν τη χρονική στιγμή το δημόσιο κατέχει το 61% των μετοχών.

Αυτή η ΕΥΔΑΠ που ξέρουμε σήμερα, σε πολύ λίγους μήνες, θα είναι μια άλλη εταιρία καθαρά ιδιωτική.

Αυτό προκύπτει από τα εξής στοιχεία:

α)  ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε επίσημα από τον Ιούνιο του 2010, την πρόθεση της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Αθήνα) και της ΕΥΔΑΘ (Θεσσαλονίκη).

β) με βάση το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας που υπέγραψε η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες (σύμφωνο για το ευρώ), ανέλαβε την υποχρέωση εκποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, σε ύψος 50 δις ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνετε και η ΕΥΔΑΠ, μαζί με άλλες δημόσιες επιχειρήσεις. Η σχετική ανακοίνωση ήταν να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκε για αμέσως μετά το Πάσχα.

γ) με βάση το μνημόνιο, ο υπουργός εθνικής οικονομίας Παπακωνσταντίνου, διαχωρίζει τα δίκτυα και τις υποδομές ύδρευσης – αποχέτευσης, από την διαχείριση των δικτύων, η οποία διαχείριση θα δοθεί σε ιδιώτες. Αυτό ψηφίστηκε στον προϋπολογισμό του 2011, το περασμένο Δεκέμβριο.

δ) στην πρώτη σελίδα της προγραμματικής σύμβασης αναφέρει: «…οι παρακάτω υπογράφοντες 1. το ελληνικό δημόσιο 2. η εταιρία με την επωνυμία ΕΥΔΑΠ (εναλλακτικά στην παρούσα και κατ’ εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων… δύναται να συμβληθεί θυγατρική εταιρία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που θα συσταθεί με ειδικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης…»

Αυτήν την περίοδο, η χρηματιστηριακή αξία της ΕΥΔΑΠ έχει κατρακυλήσει. λόγω της κρίσης. Για μα μπορέσει λοιπόν η κυβέρνηση να ανεβάσει την τιμή της μετοχής της και να την πουλήσει ακριβότερα, προχωρά, με διαδικασίες εξπρές, στη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με δήμους, ώστε να δείξει μεγαλύτερο αντικείμενο δραστηριοτήτων.

Είναι φανερό λοιπόν, και μόνο τυφλοί δεν το βλέπουν, ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε μια πλήρως ιδιωτική ΕΥΔΑΠ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΥΔΑΠ

Θέλω εδώ να θέσω υπ’ όψιν του Δ.Σ. ορισμένα στοιχεία που αφορούν την ΕΥΔΑΠ και το διευθύνοντα σύμβουλό της κ. Μπάρδη. Είναι στοιχεία ήδη δημοσιοποιημένα σε εφημερίδες (Καθημερινή – Ελεύθερος Τύπος) και blogs. Παράλληλα, έχει γίνει και σχετική επερώτηση στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτά:

Ο κ. Μπάρδης έχει διατελέσει επί 21 χρόνια συνεργάτης της Veolia, ήταν διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης, ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε χώρες του τρίτου κόσμου, προκειμένου να εξασφαλίσει για λογαριασμό της πολυεθνικής αυτής εταιρίας τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το ίδιο έκανε και στην Ελλάδα, όπου εκπροσωπούσε τη Veolia. Μάλιστα, από το 1999 που η ΕΥΔΑΠ έγινε ανώνυμη εταιρία επεδίωκε την εξαγορά πακέτου μετοχών, αλλά κυρίως την ανάληψη του management της εταιρίας.

Η Veolia Environment είναι η μεγαλύτερη εταιρία υπηρεσιών περιβάλλοντος στον κόσμο. Έχει δραστηριότητες σε όλες τις ηπείρους, σε περισσότερες από 100 χώρες και απασχολεί πάνω από 330.000 υπαλλήλους. Παρέχει για πάνω από 155 χρόνια υπηρεσίες και λύσεις σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και βιομηχανίες σε τέσσερις τομείς: ύδρευση και αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, ενέργεια και μεταφορές.

Είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Παρισίων και Νέας Υόρκης. Το 2008 η εταιρία είχε έσοδα πάνω από 36,2 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη πάνω από 1,9 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Veolia, αποτελεί τη συνέχεια του γαλλοαμερικανικού κολοσσού εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων VIVENDI, που ελέγχει μεγάλο μέρος των υδάτινων πόρων τόσο σε Ανατολική και Δυτική Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.

Η Veolia μέσω του κ. Μπάρδη επεδίωκε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2002 να εξαγοράσει ποσοστό της ΕΥΔΑΠ, αλλά και το 10% των μετοχών που κατέχει η Αγροτική Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 60% περίπου των μετοχών της ΕΥΔΑΠ, το 30% βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών και το υπόλοιπο 10% των μετοχών κατέχει η Αγροτική Τράπεζα.

Εδώ θέλω να σημειώσω ότι  πολύ σύντομα, η Αγροτική θα εκποιήσει το ποσοστό 10% που κατέχει.

Το ωραίο στην υπόθεση είναι ότι ο κ. Μπάρδης, μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο διαβεβαίωσε ότι από τις 9 Μαρτίου του 2009 έχει αποχωρήσει από τη Veolia επειδή δεν συμφωνούσε με την πολιτική «αποικιακού» χαρακτήρα που ακολουθούσε η εταιρία. Επίσης η Veolia είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για την εξαγορά της Εταιρείας Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και η αλληλογραφία της ΕΥΑΘ προς την πολυεθνική διαβιβαζόταν στον κ. Μπάρδη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2002 ο τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Ελευθέριος Τζέλλας είχε υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με τη Veolia (τότε VIVENDI WATER S.A.) για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Δεν είναι όμως μόνο η Veolia που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ΕΥΔΑΠ. Αρκετές ακόμη μεγάλες εταιρίες, πολυεθνικές και εγχώριες, ενδιαφέρονται για τα «φιλέτα» της Εταιρείας.

Εκτός από τη Veolia, η γαλλική Suez, αλλά και οι ελληνικές ‘ΕΛΛΑΚΤΩΡ’ και ‘ΤΕΡΝΑ’, μέσω θυγατρικών τους εταιριών, επιδιώκουν να αναλάβουν με παραχώρηση τη βελτίωση, διαχείριση και εκμετάλλευση των δικτύων της ΕΥΔΑΠ. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ελέγχετε από τον κ. Μπόμπολα και η ΤΕΡΝΑ από τον κ. Περιστέρη. Όλως τυχαίως δύο μεγαλοστελέχη της  Τέρνα έχουν τοποθετηθεί Γενικοί Γραμματείς υπουργείων!!!

Ο κ. Μπάρδης, έχοντας διατελέσει διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της Veolia, γνωρίζει από πρώτο χέρι τους τρόπους διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αφού έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε χώρες του τρίτου κόσμου, προκειμένου να εξασφαλίσει για λογαριασμό της πολυεθνικής αυτής εταιρίας τη διαχείριση των υδάτων τους.

Πρόσφατα απέστειλε ερωτηματολόγιο στο σύνολο των διευθυντικών στελεχών της ΕΥΔΑΠ για τα λειτουργικά θέματα της εταιρίας. Τις απαντήσεις θα επεξεργαστεί η VEOLIA –καθώς ο ίδιος ανακοίνωσε- η οποία και θα επανέλθει με προτάσεις και παρατηρήσεις για τη λειτουργική βελτίωση της ΕΥΔΑΠ.

Τα ερωτήματα που τίθενται από τους δημοσιογράφους είναι:

Μέσα από ποια διαδικασία επελέγη η VEOLIA, να υποβάλει προτάσεις επιχειρησιακής βελτίωσης στην ΕΥΔΑΠ. Έγινε σχετικός διαγωνισμός, κι αν έγινε, με τι τίμημα επελέγη η VEOLIA. Πόσο δεσμευτικές θα είναι οι προτάσεις της; Μήπως η πιο πάνω ‘δωρεάν’ πραγματογνωμοσύνη είναι ακτινογραφία της ΕΥΔΑΠ-πρόκριμα για τη VEOLIA και τη διεκδίκηση του μάνατζμεντ;

Γίνεται ακόμα αναφορά στα δημοσιεύματα για εξέχοντα πρόσωπα του πολιτικό-επιχειρηματικού παρασκηνίου που δεχόντουσαν στο King George επενδυτικά κεφάλαια από το Άμπου Ντάμπι και –κυρίως-τη Λιβύη για κοινές επενδύσεις στον τομέα των στερεών απορριμμάτων και των υδατικών πόρων και ειδικά στην ΕΥΔΑΠ.

Εξέχων συνομιλητής ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης κ. Νίκος Μπάρδης, ο οποίος παρουσίαζε ως σχεδόν κλεισμένη τη συμφωνία με τους Λίβυους όχι μόνο σε μέλη του Δ.Σ., αλλά και ευρύτερα σε Ελληνικές εταιρίες.

Μάλιστα αναφέρεται ότι οργάνωσε πριν δύο μήνες, και αποστολή στη Λιβύη όπου διακήρυττε την προσδοκώμενη ανάληψη της διαχείρισης της εταιρίας Υδάτων της Τρίπολης.

Είδατε αλήθεια – και ανεξάρτητα από το θέμα της ΕΥΔΑΠ – πως ο Καντάφι από προνομιακός συνομιλητής τους έγινε εχθρός τους, και τον οποίον μάλιστα κάνουν πως δεν ξέρουν.

Επερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Σταύρου Καλογιάννη στις 29/3/11

Πρόσφατα με βάση τα παραπάνω, ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλογιάννης, κατέθεσε σχετική επερώτηση στη Βουλή.  Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στην ‘ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’, στις 30/3/2011.

« Σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Α. Ε., κ. Νικ. Μπάρδη, ότι ενεργεί υπέρ συμφερόντων γαλλικής εταιρείας, εξαπέλυσε χθες ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλογιάννης.

Με επερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο κ. Σ. Καλογιάννης υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα στελέχη της ΕΥΔΑΠ ενημερώνουν τη γαλλική εταιρεία Veolia -στέλεχος της οποίας υπήρξε στο παρελθόν ο κ. Μπάρδης- για τον τρόπο λειτουργίας και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. «Ο κ. Μπάρδης, ως διευθυντής ανάπτυξης της Veolia κατά το παρελθόν, επεδίωκε την εξαγορά ποσοστού της ΕΥΔΑΠ για λογαριασμό της Veolia, πράγμα που θα της επέτρεπε σε βάθος χρόνου να αποκτήσει και το μάνατζμεντ της ΕΥΔΑΠ.

Φαίνεται ότι έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», καταλήγει ο κ. Καλογιάννης, ζητώντας να πληροφορηθεί αν υπάρχει σχέδιο πώλησης της ΕΥΔΑΠ και αν οι κινήσεις του κ. Μπάρδη είναι γνωστές στο υπουργείο Υποδομών.»

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και που δύσκολα κανείς μπορεί να αμφισβητήσει, οφείλει το Δ.Σ. να τα πάρει υπ’ όψιν του και να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Δεν τα ανέφερα όλα αυτά γιατί έχω κάτι με τον κ. Μπάρδη,. Άλλωστε πρώτη φορά στη ζωή μου τον βλέπω. Αλλά γιατί θέλω να δείξω, ποια είναι η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης, σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ.

Βεβαίως η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, δεν ήρθε μόνη της στη Λευκάδα, την κάλεσε ο Δήμος.

Προσέξτε όμως τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων:

► 14ης Φεβρουαρίου. Στο Δ.Σ., με θέμα «Ενημέρωση – συζήτηση για βελτίωση της λειτουργίας του Κανονισμού Ύδρευσης του Δ. Λευκάδας», ο αντιδήμαρχος κ. Ελ. Αραβανής εισηγήθηκε, την εξέταση ίδρυσης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λευκάδας. Η πρόταση, αντιμετωπίσθηκε θετικά από το Δ.Σ. Εμείς άλλωστε, ως Κίνηση, τη δημιουργία Δ.Ε.Υ.Α. την είχαμε προτείνει από το 2007 στο προηγούμενο Δ.Σ..

►  Στην ίδια συνεδρίαση, ο κ. Ξ. Βεργίνης προτείνει να συζητήσουμε με την ΕΥΔΑΠ για να μας βοηθήσει, επειδή έχει την τεχνογνωσία. Αυτό που έγινε κατανοητό από τον ‘κοινό νου’ είναι ότι η βοήθεια αυτή, είχε να κάνει με μελέτες και συμβουλές και όχι για παραχώρηση της διαχείρισης ύδρευσης και αποχέτευσης.

Θυμίζω ότι από το 2008 η Κίνησή μας, είχε προτείνει στο προηγούμενο Δ.Σ., να ζητήσουμε τη συμβολή της ΕΥΔΑΠ (με μελέτες κ.λπ.) στα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε.

► Στις 14 Μαρτίου, καταφθάνει υψηλόβαθμο κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ και μας «σκάει το παραμύθι». Θέλουν την πλήρη διαχείριση.

►  Λίγες μέρες αργότερα, σε συνέντευξή του ο κ. Δήμαρχος, αλλά και στο Δ.Σ. προαναγγέλλει ότι θα φέρει το θέμα για συζήτηση με βάση την πρόταση της ΕΥΔΑΠ.

► Την ίδια περίοδο, γίνεται κομματική σύσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα παρουσία του Γ.Γ. κ. Μ. Καρχιμάκη, πολλών υπουργών και στελεχών για τα θέματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εκεί τίθεται, ανάμεσα στα άλλα, στον Γ. Γ. του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων κ. Νίκο Λίτινα, το θέμα της ανάληψης από την ΕΥΔΑΠ των υδρεύσεων  και των αποχετεύσεων όλων των νησιών των Ιονίων.

► Σήμερα 13  Απριλίου, έρχεται το θέμα με πρόταση για να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος να υπογράψει τη προγραμματική Σύμβαση.

► Σήμερα 13  Απριλίου, εστάλη επιστολή του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων προς το Δήμο, η οποία δείχνει την αγωνία της κυβέρνησης, να πάμε σε γρήγορη έγκριση της σύμβασης. Είναι προφανές, θέλουν να «προικίσουν» την ΕΥΔΑΠ πριν την εκποιήσουν.

Τα παραπάνω γεγονότα, σε συνδυασμό με την ταχύτητα την οποία εξελίχθηκαν, δημιουργούν, αν μη τι άλλο, σοβαρά ερωτηματικά.

Θέτουμε στην Δημοτική Αρχή τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα;

 1. Γιατί παραιτηθήκατε, μέσα σε λίγες μέρες, από την προηγούμενη θέση που είχατε εκφράσει στο Δ.Σ. της 14/2/2011, για την ίδρυση Δ.Ε.Υ.Α.;
 2. Πως δέχεσθε να παραχωρήσετε για είκοσι χρόνια!!! τη διαχείριση της ύδρευσης και της αποχέτευσης σε ιδιώτες, δεσμεύοντας τις επόμενες τέσσαρις δημοτικές αρχές;

Θέλω εδώ να θυμίσω σε όσους προτείνουν να παραχωρήσουμε την πλήρη διαχείριση, για είκοσι χρόνια, ενός κοινωνικού αγαθού όπως είναι το νερό, σε ιδιώτες, ότι αυτό έγινε κατά κόρον στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 80’, με τραγικά αποτελέσματα.

 1. Γιατί επιλέγετε «τη φυγή προς τα πίσω», αποποιούμενοι της ευθύνης που σας χρέωσαν οι πολίτες, να διαχειρίζεσθε την ύδρευση και την αποχέτευση;
 2. Με αυτό το πρόγραμμα, ζητήσατε τη ψήφο των πολιτών στις περασμένες εκλογές;
 3. Τέλος, γιατί γίνεσθε «πλασιέ» της κυβερνητικής πολιτικής, που στόχο έχει την ιδιωτικοποίηση των πάντων;

Σε ότι αφορά τη προγραμματική σύμβαση.

Λέτε στην εισήγησή σας:

 • «… Περαιτέρω εξασφαλίζεται η δυνατότητα υπογραφής, …επιμέρους Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής … βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα εκπονηθεί από την ΕΥΔΑΠ. Σε αυτήν την ειδική συμφωνία θα εξειδικεύονται ο Προϋπολογισμός, οι πόροι και οι χρηματοδοτήσεις…»

«Ξεχάσατε» όμως να πείτε, κάτι που αναφέρεται στη Σύμβαση, ότι « … Το ύψος των εκάστοτε τελών προσδιορίζεται δια του Επιχειρησιακού σχεδιασμού (τον εκπονεί η ΕΥΔΑΠ) και των προβλέψεων κόστους – οφέλους και υπόκειται στον ετήσιο έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου».

Με απλά λόγια, όταν η ΕΥΔΑΠ εκτιμά ότι το κόστος του κυβικού πρέπει να χρεωθεί Χ ευρώ (για να βγουν τα έξοδα), και σε αυτό το ποσό προστεθεί και το κέρδος της, για το οποίο ουδεμία αναφορά γίνεται στη σύμβαση, η σχέση κόστους – οφέλους θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου και τι θα μπορεί να πει το Δ.Σ. σ’ αυτό, που επαναλαμβάνω, σαν κόστος θα προσδιορίζεται από τη ΕΥΔΑΠ;  Μπορεί να το αμφισβητήσει ο Δήμος;

Παράλληλα, το κέρδος της, a priori, θα επιβαρύνει το Δήμο, κάτι που δεν θα ίσχυε με τη δημιουργία ΔΕΥΑ, γιατί ο Δήμος δεν δουλεύει με κέρδος.

Συμπέρασμα: Η τιμολογιακή πολιτική, ουσιαστικά φεύγει από τα χέρια του Δήμου.

 • Στην ενημέρωση που έκαναν οι ιθύνοντες της ΕΥΔΑΠ, ανέφεραν ότι το κέρδος τους θα είναι λογικό, της τάξης του 5 – 7%. Δεν διευκρίνισαν σε ποιο ποσό; Στα εισπραχθέντα από τους λογαριασμούς ή και στα τυχόν έργα που ενδεχομένως, θα εκτελούν;

Παρακάτω λέτε:

 • «… Συμμετέχοντας στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, επιλύονται οριστικά ζητήματα μεγίστης σημασίας για το Δήμο μας, αφού εξασφαλίζεται: Η χρηματοδότηση από το ελληνικό Δημόσιο, μέσω των πόρων και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που διαχειρίζονται τα αρμόδια υπουργεία, της εγκατάστασης των συστημάτων παραγωγής ποσίμου νερού … και των έργων υποδομών του συστήματος ύδρευσης – αποχέτευσης…».

 Τι υποστηρίζετε ότι αν δεν υπογράψουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση, δεν θα χρηματοδοτούνται έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, ενώ, αν υπογράψουμε τη σύμβαση θα ανοίξουν οι κρουνοί των δημοσίων ταμείων;

Αυτό που προβάλετε σαν επίτευγμα δεν είναι αλήθεια, απλά είναι το «καρότο» της υπόθεσης, το «μαστίγιο» είναι η ιδιωτικοποίηση.

Αναφέρει επίσης η σύμβαση:

 • Ο προϋπολογισμός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται ως άθροισμα των επί μέρους προϋπολογισμών του συνόλου των ειδικών προγραμματικών συμβάσεων εφαρμογής που πρόκειται να υπογραφούν.

Δηλαδή, τι ψηφίζουμε σήμερα;

Μήπως το γνωστό άσμα «πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα»;                                

 • Προβλέπεται η ύπαρξη Επιτροπής Παρακολούθησης κάθε Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής, η οποία θα αποφασίζει για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης. Θα είναι πενταμελής, αποτελούμενη από δυο εκπροσώπους υπουργείων, δυο εκπροσώπους της ΕΥΔΑΠ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου. Γίνεται αντιληπτό ότι η πλειοψηφία προφανέστατα είναι δεδομένη.
 • Για το θέμα του προσωπικού του Δήμου που απασχολείται στην ύδρευση-αποχέτευση δεν γίνεται αναφορά. Στην ενημέρωση που κάνατε είπατε θα το δούμε. Ουσιαστικά δεν έχετε λύσει.

Θέλω να πω ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα η ΕΥΔΑΠ να το χρησιμοποιήσει. Από που  προκύπτει, από τη στιγμή μάλιστα που θα ιδιωτικοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ, ότι μια ιδιωτική εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί εργαζόμενους στους Δήμους.

 • Η ΕΥΔΑΠ, μεταξύ των άλλων, θα εισπράττει τα τέλη που θα επιβάλλονται.

Σε όσους δεν πληρώνουν, προφανώς θα κόβει το νερό, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης. Και καλά για τους έχοντες. Τι θα κάνει με τους κοινωνικά αδύναμους, που πραγματικά έχουν πρόβλημα, και που σήμερα ο Δήμος δεν τους κόβει το νερό; Ποια θα είναι η δυνατότητα παρέμβασης μας, σε τέτοιες περιπτώσεις;

Δεν θα μπορούμε στην πράξη, να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική.

Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που ασκήθηκαν διαχρονικά.

Ποια είναι η κατάσταση:

 1. Γνωρίζετε ότι μόνο το 1/3 περίπου της ποσότητας του νερού που εισέρχεται στο δίκτυο ύδρευσης καταγράφεται στους υδρομετρητές των καταναλωτών. Δηλαδή τα 2/3 χάνονται, για διάφορους λόγους. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μπήκαν στο δίκτυο 5.100.000 κυβικά μέτρα και μόλις 1.727.000 καταγράφηκαν στους υδρομετρητές.

Οι αιτίες γι’ αυτό είναι πολλές.

α) οι διαρροές στο διάτρητο – απαρχαιωμένο δίκτυο από τον Αι Γιώργη μέχρι τη Λευκάδα.

β) οι διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο, φανερές και κρυφές. Πολλές φορές περνούν εβδομάδες, μέχρι κάποιο συνεργείο του Δήμου να αποκαταστήσει μια εμφανή διαρροή κάποιου σωλήνα. Για τις αφανείς διαρροές ούτε συζήτηση να γίνεται.

γ) Οι παράνομες συνδέσεις. Δεν γίνεται οι εκάστοτε δήμαρχοι να αποδέχονται  στην πράξη ότι είναι μαγκιά το κλέψιμο.

 1. Ποιοί πληρώνουν. Όποιοι θέλουν! Οι μικροί καταναλωτές συνήθως πληρώνουν. Κατ’ αρχάς μόλις στο 1/3 του συνόλου των υδρομετρητών καταγράφονται οι καταναλώσεις και απ’ αυτές μόνο το 50% περίπου εξοφλούνται. Υπάρχουν τουριστικές περιοχές με δεκάδες ξενοδοχεία, που δεν έχουν καταγραφεί από το 2008 και 2009 ακόμη οι ενδείξεις στα ρολόγια. Υπάρχουν υδρομετρητές (από τους συνολικά 18.500) που ουδείς γνωρίζει που έχουν τοποθετηθεί. Υπάρχουν υδρομετρητές (π.χ. στην παλιά πόλη) που είναι αδύνατο να μετρηθούν, γιατί βρίσκονται, κάτω από νεροχύτες, μέσα σε τουαλέτες, κάτω από κρεβάτια κ.λπ..

Το 1/3 των οφειλετών χρωστά πάνω από 500 €, που αυτό σημαίνει απώλεια εσόδων γύρω στις 500.000 € μόνο σε δύο δημοτικές ενότητες. Σε όλους τους πρώην δήμους ξεπερνά το ένα εκατομμύριο €.

 1. Υπάρχει ένας κανονισμός Ύδρευσης του πρώην Δήμου Λευκάδας, από το 1987. Για παράδειγμα η ευθύνη της σύνδεσης με τον υδρομετρητή είναι υπόθεση του καταναλωτή.

Η κατάσταση σίγουρα είναι δύσκολη, μπορεί όμως ν’ αλλάξει, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση να πάμε σε άλλες λύσεις πέρα από αυτές που προτείνονται από την εισήγηση.

Εμείς βλέπουμε το ρόλο της ΕΥΔΑΠ, σαν μιας εταιρίας που έχει σημαντική τεχνογνωσία και μπορεί να βοηθήσει, είτε με την παροχή συμβουλών είτε με τη σύνταξη μελετών που έχουμε ανάγκη.

ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ.

Επειδή τίθεται ένα ερώτημα σε σχέση με το τι ακριβώς αποφασίζουμε σήμερα, εμείς απαντάμε:

Σήμερα, με την κατ’ αρχήν συμφωνία πλαίσιο, μας περνούν το βρόγχο, σε λίγους μήνες θα μας κλωτσήσουν την καρέκλα που στηριζόμαστε.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

Προτείνουμε:

 1. Δημιουργία Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
 2. Αξιοποίηση της μελέτης διαχείρισης των υδάτινων πόρων του νομού.
 3. Μελέτη και κατασκευή καινούργιου αγωγού, από Άγιο Γεώργιο Λούρου έως το Άκτιο.
 4. Αντικατάσταση και επισκευή τμημάτων του κεντρικού αγωγού από Άκτιο μέχρι Αγ. Νικόλαο, για να μην επαναληφθούν τα περυσινά γεγονότα, με την πολυήμερη διακοπή υδροδότησης του νομού. Για την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου να ζητήσουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου.
 5. Εγκατάσταση του συστήματος τηλεμετρίας.
 6. Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου, το οποίο βρίσκεται σε τραγική κατάσταση.
 7. Καθαρισμό όλων των δεξαμενών. Οι περισσότερες έχουν να καθαρισθούν πολλά χρόνια.
 8. Καταγραφή και ξήλωμα όλων των παράνομων συνδέσεων, με τη βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών μηχανημάτων που δείχνουν τις παράνομες παροχές.
 9. Καταγραφή όλων των καταναλωτών.
 10. Καταγραφή όλου του δικτύου και των εγκαταστάσεων.
 11. Καταβολή όλων των οφειλών, ιδιαίτερα των μεγάλων καταναλωτών, (ξενοδοχεία, κ.α.) από ύδρευση, τα χρέη των οποίων ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

12.Ειδικό τιμολόγιο σε κοινωνικά αδύναμες κατηγορίες συμπολιτών μας.

 1. Σταδιακή αντικατάσταση όλων των συμβατικών υδρομετρητών, με αντίστοιχους βαρέως τύπου και ακόμα πιο σύγχρονους, π.χ. με GPS.
 2. Λήψη, άμεσα, όλων εκείνων των μέτρων που θα διασφαλίζουν σε συγκεκριμένες κοινότητες ότι δεν θα διψάσουν το καλοκαίρι (π.χ. Καλαμίτσι, κ.λπ.).
 3. Να διαμορφωθούν νέες κλίμακες τιμών.
 4. Να συνταχθεί νέος Κανονισμός Ύδρευσης.
 5. Σύνδεση του τιμολογίου χρέωσης της αποχέτευσης, με βάση την κατανάλωση ύδατος.

Εμείς σας καλούμε, έστω και την τελευταία στιγμή, να αποσύρετε την πρότασή σας και να επαναφέρετε το θέμα της ίδρυσης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

Αν δεν το κάνετε, αναλαμβάνετε τεράστιες ευθύνες, οδηγώντας με τις ενέργειές σας το κοινωνικό αγαθό του νερού να ενταχθεί στο τομέα της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης και του κέρδους, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους πολίτες της Λευκάδας που δοκιμάζονται από την πρωτοφανή οικονομική κρίση.

Η Δημοτική μας Κίνηση «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» στο μέτρο των δυνάμεών της θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της, για να ανατρέψει αυτήν την απόφαση.

Καλούμε όλους τους πολίτες τις Λευκάδας, όσες δημοτικές παρατάξεις και όσους φορείς, έχουν άποψη παρόμοια με τη δική μας, αν τελικά παρθεί η απόφαση παραχώρησης της ύδρευσης – αποχέτευσης στην ΕΥΔΑΠ,  να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για να την ανατρέψουμε.

Να μην επιτρέψουμε να ενταχθούν όλα, στη λογική των αριθμών και του κέρδους.

Το οφείλουμε στα παιδιά μας.

Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ:

 • Καλούμαστε να αποφασίσουμε και να εγκρίνουμε την προγραμματική σύμβαση την οποία ετοίμασε η ΕΥΔΑΠ μαζί με το κράτος, τα υπουργεία εσωτερικών και ναυτιλίας. Πρέπει να έχουμε συνείδηση του γεγονότος ότι η όποια απόφασή μας θα σημάνει οριστική παράδοση της ύδρευσης και της αποχέτευσης των νησιών μας στην ΕΥΔΑΠ, είναι δηλαδή δρόμος χωρίς γυρισμό. Ως εκ τούτου αυταπάτες ότι σε ένα μεταγενέστερο χρόνο θα πάρουμε τις αποφάσεις και απλώς σήμερα γίνεται μια ανάθεση δεν έχουν καμιά θέση.
 • Ποια είναι η εντολή του λαού της Λευκάδας για το θέμα αυτό;

Η εντολή είναι να αντιμετωπισθούν τα μεγάλα προβλήματα αυτά από τον ίδιο του δήμο με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι τα αγαθά αυτά σε επάρκεια και προσιτά στο λαό και ιδιαίτερα στα φτωχότερα στρώματα του. Κανείς δεν προέβαλε προεκλογικά μια τέτοια πρόταση,  ιδιωτικοποίηση δηλαδή της διαχείρισης των αγαθών αυτών, καμία ουσιαστικά συζήτηση γι’ αυτή προεκλογικά δεν έγινε  για τη διαχείρισή τους έξω από το δήμο.. Κάθε τέτοια απόφαση σημαίνει ωμή παράσταση της λαϊκής θέλησης.

3)  Που παραδίδεται η ύδρευση και η αποχέτευση των νησιών;

Ουσιαστικά σε μια ανώνυμη εταιρεία,  εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με το     30% των κεφαλαίων και των μετοχών της να τα κατέχουν  ιδιώτες σήμερα. Η λειτουργία της είναι αυτό που λέει ο τίτλος της, Α.Ε. και λειτουργεί με κριτήρια ιδιωτικοοικονομικά και προτεραιότητα έχει το κέρδος της, η όσο το δυνατόν υψηλότερη κερδοφορία της. Η κατεύθυνση είναι να πωληθούν μεγάλα ποσοστά της εταιρίας στο άμεσο μέλλον, ως και την οριστική ιδιωτικοποίηση της. Η δημιουργία ΕΥΔΑΠ Νήσων δεν έχει σχέση κυρίως με την ύδρευση των νησιών, δεν είναι η αγωνία τους τόσο μεγάλη, αλλά με την επέκταση της ΕΥΔΑΠ και από πρωτευούσης που είναι σήμερα, να γίνει μια εταιρεία πανελλαδική. Είναι αυτό που ειπώθηκε το 1992, όταν ξεκινούσε η τότε κυβέρνηση της ιδιωτικοποιήσεις ότι «στολίζουμε τη νύφη για να την πάμε στο γαμπρό». Αρα υποτίθεται ότι συνάπτουμε σύμβαση με το κράτος, όπως μας λέει η δημοτική αρχή, αλλά σε λίγο αυτή τη σύμβαση θα την υλοποιεί μια ολοκληρωτικά ιδιωτική Α.Ε., ένα πραγματικά πανίσχυρο μεγάλο μονοπώλιο που θα έχει στον απόλυτο έλεγχο του την ύδρευση και την αποχέτευση του πληθυσμού ολόκληρης της χώρας. Αν θέλετε, δοκιμάστε να  βάλετε στην σύμβαση ότι,  αν αλλάξει ο χαρακτήρας της ΕΥΔΑΠ, μεταβολή δηλαδή των ποσοστών του ιδιοκτησιακού της, η σύμβαση διαλύεται και επιβαρύνει την ΕΥΔΑΠ και ο δήμος θα παίρνει όλες τις υποδομές, χωρίς  αποζημίωση  και τότε θα φανεί τι ακριβώς ισχύει.

4 ) Προκύπτει εύλογα το ερώτημα: Είναι δυνατόν η διαχείριση από ένα ιδιωτικό μονοπώλιο με κορυφαίο ή και μοναδικό στόχο το κέρδος να είναι πιο συμφερτική για το λαό από μια διαχείριση με δημόσια ή δημοτικά χαρακτηριστικά και μάλιστα με ορθολογικό τρόπο;

Η μια διαχείριση στοχεύει στην κάλυψη του κόστους λειτουργίας και στην αποκόμιση υψηλού κέρδους. Η άλλη στο να λειτουργήσει η εταιρία ανταποδοτικά και να καλύψει το σύνολο του κόστους λειτουργίας της μόνο. Ο αντίλογος εδώ είναι ότι το κάθε είδους δημόσιο είναι ανίκανο, δεν μπορεί να οργανώσει αποτελεσματικά, να αντισταθεί στη διαφθορά και στις πελατειακές σχέσεις κ.λπ.. Με λίγα λόγια  μας λένε ότι το δημόσιο και κατ’ επέκτασιν κάθε τι συλλογικό έχει στο DNA του όλα αυτά.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι τα έχει όλα αυτά το δημόσιο που δημιούργησε και διαχειρίζεται ο πολιτικός κόσμος και το πολιτικό σύστημα σήμερα, διότι υπηρετούν το μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο, παρότι είναι δημόσια και την αναπαραγωγή του πολιτικού συστήματος, των κομμάτων του και του πολιτικού προσωπικού.

Ακόμη πρέπει κάποιος να σκεφθεί την τεράστια διαφθορά του προκάλεσε η ΖΗΜΕΝΣ, τα υποβρύχια του ελληνικού στόλου που κατασκεύασαν γερμανικές εταιρείες και την κάθε είδους δοσοληψία που κρύβεται πίσω από τη διαχείριση που πρωτίστως σε αυτή είναι μπλεγμένες μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Ποιος προκαλεί λοιπόν πρωτίστως τη διαφθορά; Δεν είναι τα μεγάλα πολυεθνικά μονοπώλια και γενικότερα το μεγάλο κεφάλαιο;

Το ερώτημα σήμερα για το δημοτικό συμβούλιο είναι: τι πρέπει να κάνει, ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρει, πώς να οργανώσει την παραγωγή, τη διαχείριση και τη διανομή αυτών των αγαθών, πως θα διαμορφώσει όλα εκείνα τα δεδομένα για μια τίμια και αποδοτική δημοτική διαχείρισή τους και όχι την ανάθεση τους στο μεγάλο μονοπώλιο της ΕΥΔΑΠ που αύριο θα παραδοθεί το πιθανότερο σε ένα διεθνές μονοπώλιο όπως το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές.

Το κόστος για τον πολίτη θα είναι τεράστιο. Όλοι η πείρα των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λέει  ότι οι ιδιωτικοποιήσεις εκτίναξαν το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών για τους καταναλωτές στα ύψη. Δείτε το κόστος των τηλεπικοινωνιών στην Αγγλία μετά την ιδιωτικοποίηση του αγγλικού Ο.Τ.Ε., επίσης  το κόστος των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος και των συγκοινωνιών επίσης στην Αγγλία, δείτε την αύξηση του κόστους του Ο.Τ.Ε. στην Ελλάδα μετά την ουσιαστική ιδιωτικοποίησή του, την αύξηση των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. κ.λπ.. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το αντίθετο παράδειγμα. Οι ιδιωτικοποιήσεις παντού και πάντα συνοδεύονται από αύξηση των τιμών των παρεχόμενων αγαθών και από αύξηση της ανεργίας λόγω των εκτεταμένων απολύσεων που πραγματοποιούν.

5 ) Δύο-Τρία  ζητήματα από τη σύμβαση.

 • Η ΕΥΔΑΠ ήρθε για να μείνει και τα παίρνει όλα και μάλιστα για 20 χρόνια καταρχήν.
 • Ισχυριζόμαστε ότι το κόστος για τους πολίτες θα τιναχτεί στα ύψη. Στο άρθρο 4 η σύμβαση αναφέρει «οι συμβαλλόμενοι ΟΤΑ συναινούν στην από και δια της υπογραφής της σχετικής προγραμματικής σύμβασης εφαρμογής,  υποκατάσταση τους από την ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. στην είσπραξη των επιβαλλόμενων τελών και αξίας καταναλισκόμενου νερού απευθείας από τους δημότες έκαστου συμβάλουμε ΟΤΑ. Το ύψος των εκάστοτε τελών προσδιορίζεται διά του επιχειρησιακού σχεδιασμού και των προβλέψεων κόστους -οφέλους και υπόκειται στον ετήσιο έλεγχο του δημοτικού συμβουλίου». Απλώς το δημοτικό συμβούλιο μια φορά το χρόνο θα προβαίνει στον έλεγχο του και δεν θα έχει ούτε ουσιαστικά ούτε τυπικά άλλη δυνατότητα. Αν αύριο πετάξει και απογειωθεί η τιμή του νερού και της αποχέτευσης θα είναι πλέον αργά. Με σιγουριά εκεί θα πάμε. Όλη η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων αυτό  λέει.
 • Τα όργανα διοίκησης  είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του κράτους κα της ΕΥΔΑΠ και στην πορεία μόνο της ΕΥΔΑΠ . Οι δήμοι όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά θα έχουν συμπληρωματικό ρόλο.
 • Όσον αφορά την επίλυση διαφορών που θα προκύψουν στην πορεία η σύμβαση αναφέρει «Οποιαδήποτε αμφισβήτηση προς την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης επιλύεται από την επιτροπή παρακολούθησης αυτής. Ρητά συμφωνείται ότι οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη». Θα είναι λοιπόν υποχρεωτικές για το δήμο οι αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης στην οποίαν η ΕΥΔΑΠ και το κράτος θα έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Απλώς ο δήμος θα τις αποδεχθεί.
 • Η σύμβαση αναφέρει ότι το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του  οποιοδήποτε έργου το οποίο θα καταστεί αναγκαίο στην πορεία. Πώς όμως και από πού θα χρηματοδοτήσει το κράτος, τη στιγμή που είναι γνωστή η κατάσταση του και αναμένεται να χειροτερεύσει; Σήμερα το υπουργικό συμβούλιο ετοιμάζεται να αποφασίσει την είσπραξη επιπλέον 26 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ελληνικό λαό, επιπρόσθετα από όσα έχει περικόψει μέχρι σήμερα και αυτά ως το 2015. Π.χ. Πίεσε η κυβέρνηση για την περικοπή 7,5 δισ. ευρώ από τις δαπάνες του υπουργείου εργασίας εκ των οποίων το 50% θα προέλθει από περικοπές στην υγεία και τα φάρμακα τη στιγμή που κλείνουν νοσοκομεία και το υγειονομικό σύστημα καταρρέει. Γιατί αυτή η γενναιοδωρία από το κράτος; Η απάντηση είναι απλή. Εδώ πρόκειται για φιλέτο, το οποίο η κυβέρνηση θέλει  προχωρήσει και η διαδικασία αυτή να μην δυσκολευτεί. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής της ΕΥΔΑΠ σε ένα πανελλαδικό μονοπώλιο και να πωληθεί, ώστε να μπουν στο ταμείο της τρόικα και του διεθνούς νομισματικού ταμείοτα 50 δισ. € που η κυβέρνηση συμφώνησε ότι θα εισπράξει από ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας. Από πού είναι δυνατόν να προέλθουν; Ή η ΕΥΔΑΠ θα προσφύγει σε δανεισμό από τις τράπεζες και θα μετακυλήσει το κόστος στους καταναλωτές, απαλλάσσοντας από αυτό το άγος το κράτος ή θα αξιοποιηθούν διάφοροι πόροι και προγράμματα και θα περικοπούν από αλλού, η θα γίνει ένας συνδυασμός. Σε κάθε περίπτωση για τον καταναλωτή, για τον πολίτη η εξέλιξη θα είναι σε βάρος του.

6 )   Μόνη λύση για τη λειτουργία της ύδρευσης και της αποχέτευσης του δήμου  μας υπέρ του λαού είναι όχι η ιδιωτικοποίηση τους, όχι η εκχώρηση τους στην ΕΥΔΑΠ, αλλά η δημιουργία μιας διεύθυνσης στο δήμο που θα περιλάβει τη λειτουργία, την ανάπτυξη και τη διανομή αυτών των αγαθών και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και η δέσμευση του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να λειτουργήσει με τρόπο αποτελεσματικό και σύγχρονο, ώστε να παρέχονται αυτά τα αγαθά σε όλο το λαό και για την ανάπτυξη των νησιών μας σε αφθονία και προσιτές τιμές.

Αυτή πρέπει να είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σήμερα.

ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Όταν θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, το πρώτο βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι να το αναγνωρίσουμε. Το πρόβλημα της ύδρευσης είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο Δήμος διαχρονικά. Θεωρώ ότι η λύση της ΕΥΔΑΠ είναι λύση σωστή για πολλούς λόγους, οι οποίοι περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση που έρχεται σήμερα στο Δ.Σ.

Πιστεύω ότι αυτό που υπάρχει στο τέλος της εισήγησης «…και τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν» θα πρέπει να αφαιρεθεί. Η σημερινή προγραμματική σύμβαση δίνει το δικαίωμα στην ΕΥΔΑΠ να μελετήσει και να αποτυπώσει την κατάσταση και, με ειδική προγραμματική σύμβαση που θα έρθει στο Δ.Σ. και θα συζητηθεί, να μπει μια τάξη στο θέμα της Ύδρευσης.

Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Το πρόβλημα της ύδρευσης είναι γνωστό και είναι εντονότερο το πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες. Απεδείχθη ότι οι Δήμοι δεν έχουν την τεχνογνωσία, ούτε την οργάνωση συντήρησης του δικτύου και είσπραξης των οφειλών από τέλη ύδρευσης.

Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Μέσω των Δήμων η Κυβέρνηση θέλει να ιδιωτικοποιήσει ό,τι άλλο έχει μείνει και γι’ αυτό δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο. Ας φτιάξουμε ένα Δήμο να λειτουργεί για τους δημότες και ας φτιάξουν και ένα Κράτος να λειτουργεί για τους πολίτες.

Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Σήμερα αποφασίζουμε ότι είμαστε ανίκανοι και φέρνουμε την ΕΥΔΑΠ να διαχειριστεί τις τύχες μας. Από τη σύμβαση οι υποχρεώσεις αναφέρονται μόνο στο Δήμο και καθόλου δεν αναφέρονται οι υποχρεώσεις της ΕΥΔΑΠ. Σιγά-σιγά θα δώσουμε και τις παραλίες στους ιδιώτες. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με δικά μας μέσα.

Ι.ΚΑΡΤΑΝΟΣ: Δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε ανάλυση της πολιτικής κατάστασης της χώρας αλλά να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της ύδρευσης και της καθημερινότητας.

Ζ.ΣΚΙΑΔΑ: Ο εφιάλτης του κάθε Αντιδημάρχου είναι για το τηλέφωνο που θα χτυπήσει και θα του αναφέρει τις βλάβες. Η κατάσταση στο Δήμο Λευκάδας σήμερα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Το πρώτο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι η καταγραφή των δικτύων και μετά μια οικονομοτεχνική μελέτη. Μετά η στελέχωση της Ύδρευσης και μετά οι προμήθειες  κλπ. με τεράστιο κόστος.

Είναι αναγκαίο κακό η ΕΥΔΑΠ; Και να μην υπήρχε, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Επί της ουσίας είναι μια υγιής επιχείρηση. Αν δεν υπήρχαν μέσα στην προγραμματική σύμβαση τα δύο Υπουργεία, θα μπορούσε να μας απασχολήσει μια μελλοντική αλλαγή του Καταστατικού της εταιρείας. Χωρίς λοιπόν να πληρώσουμε καθόλου, η ΕΥΔΑΠ θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και θα μας προτείνει λύσεις. Χωρίς ο Δήμος να πληρώσει τίποτα. Το καταστροφικό σενάριο, που αναπτύχθηκε από άλλους συναδέλφους, θεωρώ ότι είναι εκτός πραγματικότητας.

Κ.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ: Μετά από τρεις μήνες διακυβέρνησης αυτού του Δήμου απ’ όλους μας θεωρώ, από αυτά που άκουσα απόψε, ότι είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε το πρόβλημα της Ύδρευσης στο Δήμο και καλούμαστε να ψηφίσουμε μια μνημονιακή σύμβαση «αποικιοκρατικού τύπου» με εκβιαστικά διλήμματα.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Ν.Μπραντζουκάκης

Πώς θα δικαιολογήσουμε εμείς στον κόσμο ότι το νερό που με φυσική ροή βγαίνει από μια πηγή, θα του το χρεώνουμε με 80 και 90 λεπτά το κυβικό;  Κάναμε κάποια προσπάθεια να συμμαζέψουμε την κατάσταση και δεν τα καταφέραμε; Δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά.

Ν.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ: Είκοσι χρόνια προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που δεν την πετύχαμε. Θεωρώ ότι ο τρόπος που προτείνει η εισήγηση είναι ο ενδεδειγμένος.

Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Η ΕΥΔΑΠ Νήσου τώρα ξεκίνησε και φοβάμαι ότι θα είμαστε οι πρώτοι και θα γίνουμε το πειραματόζωο. Το νερό είναι μια πλουτοπαραγωγική πηγή και μπορούμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας και κέρδος να έχουμε και να ανανεώσουμε το δίκτυό μας. Αν δώσουμε την Ύδρευση και την Αποχέτευση, εμείς σαν Δήμος με τι θα ασχοληθούμε; Αν η ΕΥΔΑΠ δεν πάρει χρήματα για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πλαίσιο και απαλειφθεί και ο όρος στο τέλος της εισήγησης «και τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν», δεν είναι κακό να δοκιμάσουμε.

Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Με την εξειδίκευση της επόμενης σύμβασης, που θα είναι μία σωστή σύμβαση, η οποία θα είναι μονόδρομος, θα δώσουμε λύση στα προβλήματα της Ύδρευσης και της Αποχέτευσης, που μας ταλαιπωρούν σήμερα.

Σ.ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ: Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε καταρχήν στην υπογραφή αυτής της σύμβασης με την απαλοιφή από την εισήγηση «και τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν», ώστε να δώσουμε λύση στα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν όλα αυτά τα χρόνια.

Ζ.ΜΙΚΡΩΝΗΣ: Τι μέτρα πήραμε για την Ύδρευση και την Αποχέτευση αυτούς τους 3,5 μήνες που έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή; Αν θέλουμε να κάνουμε μεγάλες αναθέσεις, γιατί δεν αναθέτουμε και τα σκουπίδια, την οδοποιία, να ησυχάσουμε;  Βάλτε τον όρο ότι, αν αλλάξει το μετοχικό πακέτο εις βάρος της ΕΥΔΑΠ, ο Δήμος θα ασκήσει βέτο και εγώ θα το ψηφίσω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλουμε νερό και ποιοτικά και ποσοτικά. Θέλουμε νερό κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Δεν επιβαρυνόμαστε καθόλου από τη σημερινή σύμβαση που θα υπογράψουμε. Συμφωνώ να διαγραφεί από την εισήγηση «και τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν». Δεσμευόμαστε ότι θα υλοποιήσουμε αυτά που εισηγούμαστε.

Τίθεται σε ψηφοφορία

α) η εισήγηση του κ.Δημάρχου, αφαιρουμένης της φράσης «και τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν»

β) η πρόταση του κ.Δημάρχου ότι: Δεν δεσμευόμαστε για την υπογραφή της Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης και οι εργασίες μέχρι την υπογραφή της Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης δεν επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο. Θα γίνει ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και θα έρθει στο  Δ.Σ. για έγκριση η Ειδική Προγραμματική Σύμβαση. Η συνεργασία μας με την ΕΥΔΑΠ θα ξεκινήσει, εφόσον ψηφιστεί από το Δ.Σ. η Ειδική Προγραμματική Σύμβαση.

Υπέρ ψήφισαν 22 Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Ν.Μακρυγιώργου, Ζ.Σκιαδά, Ελ.Αραβανής, Αν.Αραβανής, Σ.Καρβούνης, Α.Σάντα, Π.Σούνδιας, Ι.Μεσσήνης, Ν.Πεντεσπίτης, Α.Γαζής,  Ι.Καρτάνος, Ε.Ζουριδάκης, Ν.Βικέντιος, Α.Σίδερης, Β.Γεωργάκης, Σ.Ρεκατσίνας, Κ.Μεσσήνη, Φ.Σώλος, Γ.Μαργέλης, Α.Καββαδάς, Ξ.Βεργίνης, Δ.Γαβρίλης.

Κατά ψήφισαν 5 Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Κ.Δρακονταειδής, Ζ.Μικρώνης, Κ.Κονιδάρης, Γ.Λιβιτσάνος, Γερ.Αραβανής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π.Λάζαρη, Β.Μελάς, Β.Στραγαλινός, Ν.Μπραντζουκάκης και Σ.Ρόκκος έχουν αποχωρήσει.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

1) Την υπογραφή από τον Δήμο Λευκάδας Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο και αρμόδιο Φορέα της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., με αντικείμενο την διατύπωση της συμφωνίας προθέσεων και των γενικών αρχών συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,  για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής,  επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και προαιρετικά για την υλοποίηση και εκμετάλλευση λοιπών συστημάτων διαχείρισης υδάτων στον Δήμο μας.

2) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο του Δήμου Λευκάδας για την υπογραφή αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο  και αρμόδιο Φορέα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με το παραπάνω αντικείμενο .

3) Δεν δεσμεύεται  για την υπογραφή της Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης και οι εργασίες μέχρι την υπογραφή της Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης δεν επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο. Θα γίνει ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και θα έρθει στο  Δ.Σ. για έγκριση η Ειδική Προγραμματική Σύμβαση. Η συνεργασία μας με την ΕΥΔΑΠ θα ξεκινήσει, εφόσον ψηφιστεί από το Δ.Σ. η Ειδική Προγραμματική Σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 110/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Τα παρόντα μέλη

 

                 

     ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

About Ομάδα Σύνταξης 28428 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.