Το θέμα της Μαρίνας στην αντζέντα της οικονομικής επιτροπής.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 3-3-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση της αριθμ. 9/2020 απόφασης του  Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 • Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση για  εξουσιοδότηση Ο.Ε. για την υποβολή από τον κ. Δήμαρχο Λευκάδας, για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας, έγκλησης κατά παντός υπευθύνου, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, καθώς και δήλωσης του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4637/2019, για κάθε τυχόν αξιόποινη πράξη ή παράλειψη σχετική με την οικονομική ζημία που προκλήθηκε στο Δήμο Λευκάδας λόγω της μη καταβολής κατά την περίοδο 2011 – 2017 μέρους του ποσοστού 13% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός του λιμένα αναψυχής Λευκάδας από    υπομισθωτές της ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ, καθώς και από τρίτους μη υπομισθωτές, το οποίο (ποσοστό) δικαιούταν να λάβει ο Δήμος Λευκάδας ως μίσθωμα, σε εφαρμογή του άρθρου 10 της από 17.12.1999 σύμβασης κατασκευής, παραχώρησης και εκμετάλλευσης του λιμένα αναψυχής Λευκάδας

                                                                                Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

 • ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή ή επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.                                                    
  •                                    Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 •       Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για  εκμίσθωση  χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ κοινότητας  Λευκάδας για την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου, έτους 2020.

 • Εισηγητές: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
 •       Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί συγκρότησης α) Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για  προμηθειών και παροχή υπηρεσιών και β) Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Κατάρτισης» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Recycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD), ποσού 33.400,00 ευρώ γ) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (άρθρο παρ.11α εδ.β του221 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), δ) Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του προσώπων ε) Επιτροπής παραλαβής για «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Κατάρτισης» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Recycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD),στ) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας ζ) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (άρθρο παρ.11α εδ.β του αρ.221 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση των από 23-10-2019, 3-02-2020 και 14-02-2020 Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων, για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδα, της υπ. αριθμ. 19747/01-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005644574 2019-10-02) διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση του από 24-02-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων του Δήμου Λευκάδας, της με αριθμ.  24758/09-12-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005993364) διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό για  «υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Κατάρτισης» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Recycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD), έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

 • ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», και με  Α/Α συστήματος 86610,  με προϋπολογισμό 892.000,00€ χωρίς ΦΠΑ για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΥΓΙΑΣ – ΚΑΡΥΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 11.000,00 €.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»   προϋπολογισμού   22.000,00 €.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 4/20 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου που αφορά στην έκθεση πεπραγμένων και τον διαχειριστικό απολογισμό για το 2ο εξάμηνο του 2019 λειτουργίας του κοινωνικού Παντοπωλείου.

Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση των εργασιών σύνδεσης παροχών ύδρευσης στον κεντρικό δρόμο Νυδριού λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                               

 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

          

     

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Γληγόρης Παναγιώτης
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Σέρβος Κων/νος
 6. Γαζής Νικόλαος

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

About Ομάδα Σύνταξης 28428 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.