Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 12-11-2019 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 270.000,00€

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 39.000,00 €.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 04-11-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20996/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005728713) διακήρυξης»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπ/σμού, Λογ/ρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 31-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20999/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005727548) διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπ/σμού, Λογ/ρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 30-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20997/16-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005726014) διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπ/σμού, Λογ/ρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 29-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 21002/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005722625) διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπ/σμού, Λογ/ρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε περί άσκησης ή μη έφεσης, κατά της αριθ. Α93/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της αριθ. 379/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 10: Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας επί της αριθ. Α149/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Ιωάννη Αραβανή του Παναγιώτη, που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Δήμου Λευκάδας και Χριστόδουλου Μεσσήνη, για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων σε προθεσμία των εκατό ημερών.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)

 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)

 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)

 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)

 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)

 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)

 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος

 2. Βερύκιος Σπυρίδων

 3. Γληγόρης Παναγιώτης

 4. Σκληρός Φίλιππος

 5. Σέρβος Κων/νος

 6. Γαζής Νικόλαος

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

LefkadaToday.gr – Σημαντική Ενημέρωση:

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του Lefkada Today στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα

About Ομάδα Σύνταξης 25692 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.