Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 28-2-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

           

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή  άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας των καρτοκινητών  χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών της υπηρεσίας ύδρευσης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε  για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2018 του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε  έγκρισης των αποφάσεων του Δημάρχου Λευκάδας με  αριθ. πρωτ. 1884/31-01-2020 για ανάθεση προμήθειας γευμάτων σε πρόσφυγες που εντοπίστηκαν από το Λιμεναρχείο Λευκάδας στις 31-01-2020 και 2472/12-02-2020 για παροχή υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή λόγω καθορισμένης προθεσμίας από το δικαστήριο.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ».

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ».

  Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

  Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 • ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» προϋπολογισμού  102.000,00€

  Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 • ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού  166.820,00€

  Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 • ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Νικολάου Κατσαρού του Φωτίου, Ειρήνης θυγατέρας Φωτίου Κατσαρού, Ελένης θυγατέρας Φωτίου Κατσαρού, Ευαγγελίας χήρας Φωτίου Κατσαρού, που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται με τη νέα διαδικασία Κωδ.Πολ.Δ  της κατάθεσης των προτάσεων των 100 ημερών.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της κλήσης του Θεόδωρου Βονιτσάνου  που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και του Ελληνικού Δημοσίου, προς συζήτηση της κύριας παρέμβασης που άσκησε και στρέφεται κατά των ιδίων ως άνω εναγομένων και εκδικάζεται στη δικάσιμο της 3ης-4-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη έφεσης, κατά της αριθ’64/2019 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά της αγωγής  της Ατζουλέτας Αλέξανδρου Φίλιππα,  που στρέφεται  κατά του Δήμου Λευκάδας, κατά την συνεδρίαση της 27ης Μαϊου 2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε  Δήμου Λευκάδας για άσκηση έφεσης κατά της  αριθμ. 29/2019  απόφασης του   Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, μεταξύ των διαδίκων  Ανώνυμης Εταιρείας Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ  (ΤΑΙΠΕΔ), του Δήμου Λευκάδας,  του Δήμου Μεγανησίου, του Ελληνικού Δημοσίου κλπ και παροχή εντολής Δικηγόρου για κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72  ν. 3852/2010.

                                                                        Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε  Δήμου Λευκάδας για  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής  του    Αθανασίου Αργυρού, Ευάγγελου Αργυρού, Σπυρίδωνος Αργυρού  που στρέφεται  μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται με τη νέα διαδικασία Κωδ.Πολ.Δ  της κατάθεσης των προτάσεων των 100 ημερών.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                               

 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

          

     

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Γληγόρης Παναγιώτης
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Σέρβος Κων/νος
 6. Γαζής Νικόλαος

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

 

About Ομάδα Σύνταξης 28493 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.