Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας…


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 13-7-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε. για  την επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας  Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ  – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ –  για τοποθέτηση  ομπρελών – ξαπλωστρών – θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών έτους 2020.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                    Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Ο.Ε. για  την επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για  την παραχώρηση, δύο (02)  ανεξαρτήτων τμημάτων  στην πλατεία της παραλίας Κ. Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας  καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι .

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                    Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσματος της  επαναληπτικής δημοπρασίας  που έγινε την 08.07.2020  για την  εκποίηση  των κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                    Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 14.06.2020  για την  εκμίσθωση υπογείου και περιβάλλοντος χώρου  στάθμευσης πλατείας Τ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας.  

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                    Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε. για  την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 08.07.2020  για την εκμίσθωση του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος  Τ.Κ. Πηγαδησάνων για ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                    Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 07.07.2020  για την εκμίσθωση  ακινήτου έκτασης 1.500  τ.μ. για χώρο στάθμευσης οχημάτων   στο Πόρτο Κατσίκι   Τ.Κ. Αθανίου  Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                    Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.          

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

      Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ»
 • Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 • Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης   παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ».

Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Ο.Ε. για  διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

 • Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για την αριθ’6/2020  διαταγή πληρωμής με το αριθ’12/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό  το οποίο εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λευκάδας  που δίκασε την από 12-3-2020 αίτηση του Βουκελάτου Χρήστου του Μιχαήλ, εναντίον του Δήμου Λευκάδας.                                                                                                          

 • Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 •    Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

Η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                              ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

                                                                                           

                

                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Καλός Χαράλαμπος, Πρόεδρος Ο.Ε., Δήμαρχος
 2. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 3. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 4. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

 

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Γληγόρης Παναγιώτης
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Σέρβος Κων/νος
 6. Γαζής Νικόλαος
About Ομάδα Σύνταξης 27498 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.