Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας..


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τετάρτη 10-06-2020 και ώρα 10:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για  συμμόρφωσή  της (ως αναθέτουσα αρχή)  με την υπ΄ αριθμ. 595/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. που αφορά στην υπ΄ αριθμ. 81/2020 απόφαση Ο.Ε. για το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με  Α/Α συστήματος 84148,   με προϋπολογισμό 9.887.361,74 €.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε δικηγόρο   Αθηνών κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης Ανδρέα  Παπαρηγόπουλου σε σχέση με την υπόθεση  ΕΝΕΡΓΑ –ΗΕLLΑS POWΕR 1) αγωγής  απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 232,252,17 ευρώ σύμφωνα με το Ν.4312/2014, 2) άσκηση αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιρειών τους λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς  και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ.) 3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ. κατά των αντιδίκων.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε.   για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της Νήσου Λευκάδος.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικό κτίριο της Νήσου Λευκάδος.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

   Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                                   Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: “ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ε.Δ.Ε.”

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                                        Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 51/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,  του Πνευματικού Κέντρου.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                         Νικόλαος Ζαβιτσάνος υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

                                                            

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Γληγόρης Παναγιώτης
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Σέρβος Κων/νος
 6. Γαζής Νικόλαος
About Ομάδα Σύνταξης 27549 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.