Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 28-7-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282 / 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ 4μηνης διάρκειας.

Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Ο.Ε. για  λύση της υπ’αριθ. 12494/21-6-19 σύμβασης παροχής υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων.

                                                Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

    Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση  3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

                                                               Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

 • ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων περιοχής Καλλιγονίου (όπισθεν LIDL)», με προϋπολογισμό 997,77 € .
 • Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 •      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», με προϋπολογισμό 62.000,00 €.

 • Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 •      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 • ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’81/2013 αμετάκλητης απόφασης Ειρηνοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο και τελευταίο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Ανώνυμης Κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία ΚΜS BUILDINGS AE κατά του   Δήμου Λευκάδας  με το παρά πόδας αριθ’25/2020 ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό
  • Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 • Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

 • ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμ. Α159/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών  (Ευστάθιος Κατωπόδης κατά Δήμου Λευκάδας.)

 Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                     Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

                        Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος
About Ομάδα Σύνταξης 27570 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.