Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» εντάχθηκε η διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδα


Υπογράφηκε  σήμερα από την Περιφερειάρχη Ι.Ν. κ. Ρόδη Κράτσα  η ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α – Είσοδος κόμβος» με Κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η πράξη αφορά την αναβάθμιση, διαμόρφωση της εισόδου της παραλίας και τμήματος της πλατείας, της πόλης της Λευκάδας. Το φυσικόαντικείμενο περιλαμβάνει εργασίες ,πλακοστρώσεων δαπέδου, σκυροδέματος, κιγκλιδωμάτων και φωτιστικών σωμάτων . Γενικές εκσκαφές, Εκσκαφή θεμελίων . Εξυγίανση εδάφους στις περιοχές των δρόμων όπου θα έχουμε μεγαλύτερες καταπονήσεις. Επίχωση ορυγμάτων οχετών ομβρίων. Κατασκευή υπόβασης, σκυροδέτηση αγωγού ομβρίων, κατασκευές φρεατίων. Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας με φυσικούς , τεχνητούς κυβόλιθους ,χονδρόπλακες κ.λπ. Κατασκευή όδευσης τυφλών -Κατασκευή ποδηλατοδρόμου.
Κατασκευή γυάλινης φωτεινής λωρίδας δαπέδου.Τοποθέτηση κολονακίων παρεμπόδισης στάθμευσης Διαμόρφωση παρτεριών φυτεύσεων . Κατασκευή υπόγειων υποδοµών ηλεκτροφωτισµού. Τοποθέτηση επίστηλων φωτιστικών σωµάτων και καλαθιών απορριµµάτων. Κατασκευή θέσεων στάθμευσης οχημάτων και στάσης τουριστικών λεωφορείων. Σήμανση με πινακίδες, πληροφοριακές,ρυθμιστικές ,επικίνδυνων θέσεων κλπ.
Προμήθεια κοινόχρηστων ποδηλάτων:
Η πράξη αφορά την αναβάθμιση, διαμόρφωση της εισόδου της παραλίας και τμήματος της πλατείας και την εγκατάσταση κοινόχρηστων ποδηλάτων για την πόλη της Λευκάδας
Ως δικαιούχος της πράξης  ορίζεται ο δήμος Λευκάδας
Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 2.670.724,00 
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.
O δικαιούχος θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσει την επικαιροποίηση της μελέτης του 1ου Υποέργου(εργολαβία) από το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της ΠΙΝ σχετικά με την πληρότητα αυτής,καθώς έχει εκπονηθεί από εξωτερικούς μελετητές.
Μετά την κοινοποίηση της απάντησης στην ΕΥΔ ΠΙΝ στο υπ. αριθμ 6331/04-05-2020 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων θα πρέπει ο δικαιούχος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής της μελέτης ή/και αιτήματος τροποποίησης για την προσθήκη υποέργου αρχαιολογίας εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Ο δικαιούχος οφείλει να μεριμνήσει για την τήρηση των όρων σχετικά με την υπ. αριθμ 736/48537/15 – 5 – 2020/18 – 5 -2020 γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ και ειδικότερα των σημείων της σελ (7) 3δ,4 και 5
meganisinews.gr
About Ομάδα Σύνταξης 27548 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.