Στην συνεδρίαση της Οικονομικής του Δήμου Λευκάδας έγκριση όρων διακήρυξης του Δήμου Μεγανησίου.


Έπειτα από μεγάλη και πολυετή προσπάθεια και επισταμένων ενεργειών που
κατέβαλε η Δημοτική Αρχή δύο μεγάλα έργα μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης
από τη νέα χρονιά.

1.Η αποκατάσταση, ανάδειξη και νέα χρήση του ελαιοτριβείου Βαθέως καθώς
και η δημιουργία λαογραφικού μουσείου στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο
Κατωμερίου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.

2.Το αναγκαίο και μεγάλο έργο της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού
ύδρευσης καθώς και του εσωτερικού δικτύου των οικισμών
Κατωμερίου-Σπαρτοχωρίου.

Ο Δήμος Λευκάδας σε επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των όρων διακήρυξης και
τον καθορισμό ημερομηνιών για την δημοπράτηση των ανωτέρω έργων .

————————————————————————————————————-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 19-11-2019 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

           

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1087/Α/13-09-2019 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε.  επί της με αριθμό κατάθεσης 116/12.8.2019 αγωγής των: 1) Χριστίνας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας 2) Ιφιγένειας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας κατόπιν αιτήματος των τελευταίων για πρακτικό συμβιβασμού.

Εισηγήτρια:  Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου   

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», πρ/σμού 145.161,29 Ευρώ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ» πρ/σμού 201.612,90 Ευρώ

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» πρ/σμού 1.500.000,00 Ευρώ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» πρ/σμού 467.741,94 Ευρώ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού  645.161,29€

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας », πρ/σμού 50.000,00 € .

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού  700.000,00€

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού  1.892.00,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων  Νικιάνας από στροφή έως χείμαρρο», πρ/σμού 70.021,93 € .

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις, λόγω πλημμυρών, σε Δημοτική οδό Κοντάραινας (από Επαρχιακό προς ποτάμι)», πρ/σμού 26.030,00 € .

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής  παλαιού οικισμού Καρυωτών», πρ/σμού 45.000,00€ .

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» πρ/σμού 6.789,98 €, αναδόχου Αναστασίας Βούλγαρη.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ», πρ/σμού 52.000,00 €, αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», πρ/σμού 50.000,00 €, αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή.

 • Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 •        Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ»  πρ/σμού 32.000,00 € αναδόχου Λεωνίδα Στέφανου Δρακάτου.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου: «Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας»   πρ/σμού   19.793,88 €, αναδόχου ΒΛΑΧΑΣ Π. – Σ. ΑΤΕ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαιώσεως των εργασιών του  έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

Δημήτριος Βραχνούλας, επιβλέπων μηχανικός

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 6ης παράτασης εργασιών του έργου: “Επισκευή – Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας”.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Ο.Ε  για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Δήμου Λευκάδας αναδόχου: “ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε.”

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                

                

                                                                                                                         Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                 

                                                    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

          

             

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Γληγόρης Παναγιώτης
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Σέρβος Κων/νος
 6. Γαζής Νικόλαος

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες τ

About Ομάδα Σύνταξης 27855 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.