Συμμετέχουμε στην 48ωρη απεργία σε όλα τα ΜΜΕ Παρασκευή 6 και Σάββατο 7/5


Μετά την αιφ­νι­δια­στική εισα­γωγή προς ψήφιση του αντια­σφα­λι­στι­κού νομο­σχε­δίου που φτω­χο­ποιεί και εξα­θλιώ­νει το σύνολο του ελλη­νι­κού λαού, ενο­ποιεί βίαια το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταρ­γεί το αγγε­λιό­σημο και θέτει τον κόσμο του Τύπου υπό ομη­ρία, το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομο­σπον­δίας Ενώ­σεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) απο­φά­σισε να συμ­με­τά­σχει στην απερ­γία που κήρυξε η ΓΣΕΕ με 48ωρη απερ­γία από τις 06.00 της Παρασκευής 6 Μαΐου 2016 έως τις 06.00 της Κυρια­κής 8 Μαΐου 2016 σε όλα τα δημό­σια και ιδιω­τικά Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης, έντυπα, ραδιο­τη­λε­ο­πτικά και δια­δι­κτυακά, καθώς και στη Γενική Γραμ­μα­τεία Τύπου & Ενη­μέ­ρω­σης, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τα Γρα­φεία Τύπου, χωρίς καμιά εξαί­ρεση εκτός από τα 15λεπτα απερ­γιακά δελτία:

  • Μετά­δοση 15λεπτου απερ­για­κού δελ­τίου από τα ραδιό­φωνα στις 13:15–13:30.
  • Μετά­δοση 15λεπτου απερ­για­κού δελ­τίου από τους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς στις 20:00–20:15.

Η ΠΟΕΣΥ πέρα από την αντί­θεσή της στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο-καρμανιόλα, που εξα­νε­μί­ζει όχι μόνο τα ασφα­λι­στικά αλλά και τα συν­δι­κα­λι­στικά δικαιώ­ματα όλων των εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιού­χων, εκφρά­ζει και τη δυσα­ρέ­σκειά της για την ασυ­νέ­πεια του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε υπο­σχε­θεί ότι θα δεχθεί αντι­προ­σω­πεία της πριν από την κατά­θεση, προ­κει­μέ­νου να συζη­τή­σει με το δημο­σιο­γρα­φικό κόσμο για το ασφα­λι­στικό. Η ΠΟΕΣΥ καλεί τις Ενώσεις-μέλη της να δια­σφα­λί­σουν την επι­τυ­χία της απερ­γίας και την περι­φρού­ρησή της και τους συνα­δέλ­φους να πάρουν μέρος στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα. Η ΠΟΕΣΥ δια­κη­ρύσ­σει ότι όποια κι αν είναι η κατά­ληξη της ψηφο­φο­ρίας στη Βουλή, ο δημο­σιο­γρα­φι­κός κόσμος δεν θα πάψει να αγω­νί­ζε­ται για δικαί­ωση των αιτη­μά­των του, την αξιο­πρέ­πειά του και την ελευθεροτυπία.

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

About Ομάδα Σύνταξης 28484 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.