Όρισε εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους ο Χαράλαμπος Καλός


ΘΕΜΑ: «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, για την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου»

Έχοντας υπόψη:

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του 3979/2011 περί ανάθεσης, χωρίς αμοιβή, της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 παρ. 34 εδαφ. 1 περί σύστασης Δήμων του Ν. 3852/2010

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί συγκρότησης Δήμων

 1. Τις δ/ξεις των άρθρων 75 και 76 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν περί άσκησης αρμοδιοτήτων δημοτικών αρχών

 1. Τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3852/10 σχετικά με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

 1. Τις δ/ξεις του αρθρου 61 του Ν. 3852/2010 σχετικά με υποχρεώσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχου και μελών επιτροπών

 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α) περί Ρυθμίσεων για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών

 1. Τις δ/ξεις του Ν. 3861/10 περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα

9. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

 1. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ- 191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Λευκάδας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 22.652 κατοίκους.

 1. Τη διενέργεια των εκλογών της 26ηςΜαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ηςΙουνίου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών 2019-2023

 1. Την αριθμ. 21/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας περί ανακήρυξης επιτυχοντος συνδυασμού και επιλαχόντων συνδυασμών για το Δήμο Λευκάδας κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ης Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών 2019-2023

 1. Τo από 25/8/2019 πρακτικό ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Λευκάδας για τη Δημοτική περίοδο 2019-2023

 1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λευκάδας έχει επτά (7) Δημοτικές Ενότητες εκ των οποίων οι δύο

(2) είναι Νησιωτικές Δημοτικές Ενότητες (Λευκάδας, Ελλομένου, Απολλωνίων, Καρυάς, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού)

 1. Tο από 2/9/2019 πρακτικό σύμπραξης των παρατάξεων «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» και

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

 1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ 732/13.3.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 1. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Συμβούλους, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους στους οποίους αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου μεταβιβάζοντας προς αυτούς την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων, με θητεία από 5/9/2019 μέχρι 31/12/2020 ως εξής:

 1. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘ ΎΛΗΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • την ευθύνη για αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής περιουσίας του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης προστασίας της περιουσίας του Δήμου

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 • την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘ ΎΛΗΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 • την ευθύνη για θέματα Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (Συντονισμός δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

 • την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

 1. ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘ ΎΛΗΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • την εποπτεία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία σε θέματα Πολιτισμού του Γραφείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (αρμοδιότητες πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, εποπτεία Δημοτικών Συλλογών,

 • Αρχείων τοπικού ενδιαφέροντος και Δημοτικών Βιβλιοθηκών,

 • εφαρμογή προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών,

 • Διαχείριση, ανάδειξη αρχείων κοινοτήτων του Δήμου μας και θέματα πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων)

 1. ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

 • Εποπτεία σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Βικέντιο Νικόλαο, σε θέματα τα οποία άπτονται της καθημερινότητας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής καθώς και των έργων τα οποία εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων

About Ομάδα Σύνταξης 27409 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.