Ο ρόλος των Προέδρων Συμβουλίων στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων


Συνεχίζοντας την ενημέρωση για τις αρμοδιότητες των Κοινοτήτων στη νέα αυτοδιοικητική θητεία, και έχοντας ήδη παρουσιάσει για τι είναι αρμόδιοι (α) οι Πρόεδροι Κοινοτήτων έως και 300 κατοίκους και (β)τα Συμβούλια Κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, ο AIRETOSσυμπυκνώνει το ρόλο που έχει προδιαγράψει ο νομοθέτης για τους Προέδρους Συμβουλίων στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων.

 

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προσδιορίζεται ιδίως στο αρ.81 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το αρ.82 του Κλεισθένη (ν.4555/2018).Βάσει αυτού, ο Πρόεδρος ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

– εκπροσωπεί το Συμβούλιο Κοινότητας,

– ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Δήμαρχο,

– μεταφέρει και παρουσιάζει στο Δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του Δήμου τα προβλήματα της Κοινότητας,

– συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές Υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Κοινότητας,

– παρακολουθεί την προώθηση από το Δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν,

– συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη Κοινότητα,

– εισηγείται στο Συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 έως 84,

– ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή  που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

– συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την Κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν.2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου ή Δημάρχου Δήμου, ο οποίος καταργήθηκε με τον Καλλικράτη.

 

Επιπλέον, στο αρ.62 “Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής” του ν.3852/2010 και συγκεκριμένα στο γ’ εδάφιο της παρ.2 αυτού ως ισχύει, ορίζεται ότι στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ειδικώς την Κοινότητά τους.

Αντιστοίχως στην παρ.8 του αρ.75 ως ισχύει, υπάρχει πρόβλεψη ότι στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν Κοινότητα ή Κοινότητες του Δήμου, προσκαλούνται υποχρεωτικά και οι Πρόεδροι Συμβουλίων ή οι Πρόεδροι των αντίστοιχων Κοινοτήτων, οι οποίοι δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο.

 

Επιπροσθέτως, στο αρ.87 του ν.3852/2010 ως ισχύει, αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης των Αποφάσεων του Συμβουλίου Κοινότητας, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως οΠρόεδροςΣυμβουλίου Κοινότητας στον οποίον κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο.

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε πως ειδικά για τις “Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες”,υπάρχει το αρ.207 του ν.3852/2010 ως ισχύει, σύμφωνα με την παρ.3 του οποίου “Ο Πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού” ασκεί – επιπλέον των οριζόμενων στο αρ.81 του ν.3852/2010 αρμοδιοτήτων – και τις ακόλουθες:

“- Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική Κοινότητα και των δημοτικών τεχνικών συνεργείων που λειτουργούν σε αυτή.

– Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική Κοινότητα, καθώς και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας, καθώς και παροχής υπηρεσιών εξωραϊσμού, καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος.

– Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής Κοινότητας.

– Ασκεί τις αρμοδιότητες της χορήγησης των αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου δημοτικής Κοινότητας και της έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και της έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

– Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική Κοινότητα.”

 

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι προφανώς ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ασκεί επίσης τις αρμοδιότητες αναφορικά με τη σύγκληση και λειτουργία του Συμβουλίου (πρόσκληση, συνεδριάσεις κ.ο.κ.).

About Ομάδα Σύνταξης 27857 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.