Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα ανεπιτήρητα ζώα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσιών-περισυλλογής και σταβλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012 για το έτος 2019. Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην υπ΄αριθμ.1/2019 μελέτη «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 4.366/06-03-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΧΤΩΛΙ-2ΛΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον ΚΑ: 00-6495.021 με τίτλο «Περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων » του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Α-397/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την  30/04/2019.

 

 Περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

      CPV

Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α.24% Φ.Π.Α.

24%

Ενδεικτική Τιμή μονάδος με Φ.Π.Α.

24%

Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.24%
1 Περισυλλογή-

μεταφορά αιγοπροβάτων

77400000-4 30 150,00€ 36,00€ 186,00€ 5.580,00€
2 Περισυλλογή- μεταφορά  βοοειδών 77400000-4 34 300,00€ 72,00€ 372,00€ 12.648,00€
3 Σταυλισμός-εκτροφή αιγοπροβάτων 77400000-4 30 10,00€ 2,40€ 12,40€ 372,00€
4 Σταυλισμός –εκτροφή

βοοειδών

77400000-4 34 30,00€ 7,20€ 37,20€ 1.264,80€
ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

     19.864,80€

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.  Φορολογική ενημερότητα

γ.  Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ.  Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

ε.  Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ζώων.

 

 

 

 

 

             Η Προϊσταμένη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

             Μελά Μαρία

            

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΑ 2019

LefkadaToday.gr – Σημαντική Ενημέρωση:

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του Lefkada Today στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα

About Ομάδα Σύνταξης 22305 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.