Με 14 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα 09 Μαρτίου το Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Λευκάδας


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 9 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος & παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» προϋπολογισμού 15.846,618,16 €.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για την στήριξη της πράξης «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών με χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στη γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας».
Εισηγητής: Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτ. Τμήμ. Προγραμματισμού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014 (σχετ. η αρ. 14/15 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου « ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση σε δημοτική σύμβουλο, άδειας απουσίας από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των επιτροπών στις οποίες μετέχει, για το διάστημα έως και 30/09/2015.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Ε. Λευκάδας για την εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για το έτος 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ. Κ. Βασιλικής» προϋπολογισμού 12.304,67 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 3 «Οργάνωση και Λειτουργία» του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας ως προς την σύσταση της επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού και α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2015.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το έργο «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας».
Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων
(σχετική η αρ. 8/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ για καθορισμό τελών παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015 (σχετ. η αρ. 39/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
3. Επιμελητήριο
4. Εργατικό Κέντρο
5. Πολιτικά Κόμματα
6. Μ.Μ.Ε.
7.Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

About Ομάδα Σύνταξης 27534 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.