Κεκλεισμένων των Θυρών συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό συμβούλιο. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00   στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) καθώς και την εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 163/33282/29.05.2020,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.   για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας μετά την Α.Π. οικ. 36316/267/29-05-2020 πρόσκληση   της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. προκειμένου ο Δήμος Λευκάδας να μετάσχει ως μέτοχος  στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση.

                               Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄ αρ. 5/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ. και η υπ΄αρ. 119/2020 απόφ. Ο.Ε.).

Εισηγητές:  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Δημ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. καθορισμού ύψους δικαιωμάτων και τελών, του άρθρου 23 του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄ αρ.  120/2020 απόφ. Ο.Ε.).

Εισηγητές:  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Δημ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με τον κωδικό ονομασίας «ΙΟΛΑΟΣ».

                                     Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιρογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί καθορισμού τελών χρήσης για την   εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας – Απολλωνίων – Ελλομένου  σε όμορους εκμεταλλευτές,  για το έτος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 183/20 απόφ.Ο.Ε.).

                                     Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με: α) έγκριση σύστασης  και λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Λευκάδας και β) έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Λευκάδας.

Εισηγήτριες: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

Δήμητρα Ροντογιάννη, Πρ/νη Αυτ. Τμ. Κοινων. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί ορισμού 2 Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2019 στη ΔΕΠΟΚΑΛ, σύμφωνα με το άρθρο 261 ν. 3463/2006 και ορισμό αμοιβής των.

                                      Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δημ. Συμβ.-Πρόεδρος Διοικ. Συμβ. ΔΕΠΟΚΑΛ

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ.   για  αποδοχή λύσης του συμφωνητικού μίσθωσης  του ισογείου καταστήματος  της κοινότητας Πηγαδησάνων  μετά από αίτημα του μισθωτή   και έγκριση διαδικασίας  εκ νέου εκμίσθωσης.

                                      Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τρόπου καταβολής ασφαλιστικών(εργοδοτικών) εισφορών που αφορούν υπάλληλο του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4554 (ΦΕΚ 130/Α/2018)

                                      Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.   για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού  20.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ ΓΚΙΟΚΑ)», προϋπολογισμού 25.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού  6.999,76 €.

                                      Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ. ΔΡΥΜΩΝΑ», προϋπολογισμού  257.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΕ ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», προϋπολογισμού  561.913,85 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού  9.992,16 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ», προϋπολογισμού 7.199,27 €.

                                      Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7.   Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

About Ομάδα Σύνταξης 27409 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.