Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Λευκάδας


Με την από τις 1 Μάρτη 2017 απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κ. Δρακονταειδή ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι, ο Αναπληρωτής Δημάρχου και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Λευκάδας με θητεία από 01/03/2017 έως 31/08/2019 και με τις πιο κάτω καθ΄ ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητες. Αυτοί είναι:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

1. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Μάρκος του Βασιλείου,
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία
Οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι:

 

Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Γραφείων: Αγροτικής Παραγωγής (πλην των αρµοδιοτήτων του τοµέα φυτικής παραγωγής), Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας, του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.
Η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Τµηµάτων Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών, Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου, εκτός των αρµοδιοτήτων που αφορούν σε θέµατα καταγραφής ακίνητης δηµοτικής περιουσίας, της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Αυτοτελούς τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Η τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια όλου του ∆ήµου.
2. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Αθανάσιος του Πάνου,
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία
Οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι:

 

Η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Γραφείων: Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, πλην των αρµοδιοτήτων γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού.
Η ευθύνη για τα θέµατα προσχολικής αγωγής.
Η ευθύνη για τα θέµατα τουρισµού και απασχόλησης.
Η ευθύνη για τα θέµατα πολιτισµού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου.
Η ευθύνη για τις αρµοδιότητες διαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος.
Η τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια όλου του ∆ήµου.
3. ΣΕΡΒΟΣ Κωνσταντίνος του Αποστόλου,
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία
Οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι:

 

Η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των κατωτέρω Τµηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια όλου του ∆ήµου.
4. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Γεώργιος του Αλέκου,
Αντιδήµαρχος χωρίς αντιµισθία
Οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι:

 

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος.
Η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του γραφείου Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης καθώς και την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Αυτοτελούς Τµήµατος
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
Η ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
5. ΚΟΥΡΤΗΣ Φίλιππος του Ευσταθίου,
Αντιδήµαρχος χωρίς αντιµισθία
Οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι:

Η ευθύνη γενικότερα για όλα τα θέµατα παιδείας και ειδικότερα την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Γραφείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού και για την λειτουργία των σχολικών επιτροπών.
Η τέλεση πολιτικών γάµων στα όρια όλου του ∆ήµου.
6. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ Χρήστος του Φωτίου,
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία
Οι κατά τόπο αρμοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων που του μεταβιβάζονται είναι:

Η ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
Η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
Η υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.
Η συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.
Ο ανωτέρω θα έχει καθ’ ύλην την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος Πολεοδοµίας της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος.
Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.
7. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Οδυσσέας του ∆ηµοσθένη,
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία
Οι κατά τόπο αρμοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλάμου που του μεταβιβάζονται είναι:

Η υλοποίηση των προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη ∆ηµοτική Κοινότητα.
Η υλοποίηση των προγραµµάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας.
Η παρακολούθηση της εκπόνησης µελετών, της εκτέλεσης έργων και προµηθειών που αναφέρονται στη ∆ηµοτική Κοινότητα.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.
Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλάµου.
8. ΤΡΙΛΙΒΑΣ Χρήστος του Παναγιώτη,
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία
Οι κατά τόπο αρμοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Καστού που του μεταβιβάζονται είναι:

Η υλοποίηση των προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιωτική ∆ηµοτική Κοινότητα.
Η υλοποίηση των προγραµµάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της νησιωτικής ∆ηµοτικής Κοινότητας.
Η παρακολούθηση της εκπόνησης µελετών, της εκτέλεσης έργων και προµηθειών που αναφέρονται στη νησιωτική ∆ηµοτική Κοινότητα.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.
Η τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Καστού.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Β. Αναπλήρωση ∆ηµάρχου
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου, ορίζεται ως αναπληρωτής του ο Αντιδήµαρχος κ. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Μάρκος του Βασιλείου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του κ. Νικητάκη Μάρκου του Βασιλείου ο τελευταίος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήµαρχο κ. Περδικάρη Αθανάσιο του Πάνου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του κ.Περδικάρη Αθανάσιου του Πάνου ο τελευταίος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήµαρχο κ. Σέρβο Κων/νο του Αποστόλου.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΒΛΑΧΟΣ Ευστάθιος του Ιωάννη,
Εντεταλµένος Σύµβουλος
Οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι:

 

Η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Τµήµατος Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος.
Η ευθύνη για την καταγραφή της ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Τµήµατος Εσόδων, Περιουσίας & Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Η ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς.
Η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς.
Η υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρυάς.
Η συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους στη ∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς.
Η αρµοδιότητα του αναπληρωτή Ληξίαρχου στη ∆ηµοτική ενότητα Καρυάς, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.
2. ΠΟΛΙΤΗΣ Σπυρίδων του Βασιλείου,
Εντεταλµένος Σύµβουλος
Οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι:

Η ευθύνη για τα θέµατα Αθλητισµού του Γραφείου Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης & Πολιτισµού του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού.
Η ευθύνη για τα θέµατα Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος.
Η ευθύνη για θέµατα που αφορούν στις σχέσεις ∆ήµου-Εκκλησίας.
3. ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ Ευάγγελος του Πανταζή,
Εντεταλµένος Σύµβουλος
Οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι:

Η ευθύνη για τα θέµατα Νεολαίας του Γραφείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Πολιτισµού καθώς και η ευθύνη για τα θέµατα του εθελοντισµού του Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικής Ισότητας των φύλων, του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού.
Η ευθύνη λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Σφακιωτών.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Σφακιωτών.
Η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Σφακιωτών.
Η υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Σφακιωτών.
Η συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Γραφείων Αγροτικής Παραγωγής πλην των αρµοδιοτήτων του τοµέα ζωικής παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.
Η τέλεση πολιτικών γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Σφακιωτών.
Η αρµοδιότητα του αναπληρωτή Ληξιάρχου στη ∆ηµοτική Ενότητα Σφακιωτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου.
4. ΘΕΡΜΟΣ Ευάγγελος του Θεοδώρου,
Εντεταλµένος Σύµβουλος
Οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι:

Η ευθύνη για την ασφαλή τήρηση των αρχείων των πρώην ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Η ευθύνη σε θέµατα Ανταποκριτών ΟΓΑ – ΕΛΓΑ.
Η ευθύνη λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου.
Η µέριµνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου.
Η υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου.
Η συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων κα Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στην ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.
Η ευθύνη σε θέµατα ύδρευσης-αποχέτευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου.
την τέλεση πολιτικών γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου.
5. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ∆ηµήτριος του Γεωργίου,
Εντεταλµένος Σύµβουλος
τριανταφυλλοςΟι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι:

Η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Γραφείου Αλιείας του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και για την λειτουργία των δηµοτικών ιχθυοτροφείων.

About Ομάδα Σύνταξης 28541 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.