Ευρω – καταδίκη- της Ελλάδας για το Τεμπλόνι στην Κέρκυρα


Νέα ευρω-καταδίκη της χώρας μας για τις «λαμπρές» της επιδόσεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή τη φορά η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αφορά στα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου στην Κέρκυρα, θέμα για το οποίο έχουν ήδη επιβληθεί από τις ελληνικές αρχές πρόστιμα ύψους 353.100 ευρώ.

Τα ζητήματα είναι πολλά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωδικαστηρίου, η Επιτροπή προσήψε στην Ελλάδα πλήθος δυσλειτουργιών του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, όπως την απουσία δικτύου αντλήσεως, συλλογής και καύσεως του βιοαερίου, παρουσία μη επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε παρακείμενο του ΧΥΤΑ ρέμα, προερχόμενων από τσιμεντένια τάφρο του ΧΥΤΑ και, υπογείως, από άγνωστη κατεύθυνση, έλλειψη περιμετρικής επενδεδυμένης τάφρου για την προστασία του κυττάρου του εν λόγω ΧΥΤΑ από τις απορροές ομβρίων υδάτων, παρουσία ογκωδών και αδρανών αντικειμένων που δεν παραδίδονται για ταφή στον ΧΥΤΑ, αλλά εναποτίθενται σε παρακείμενο χώρο, ο οποίος δεν διαθέτει άδεια διαθέσεως αδρανών απορριμμάτων και, τέλος, υπέρβαση του ανώτατου ύψους του αναγλύφου του ΧΥΤΑ κατά περίπου δύο μέτρα σε σχέση με το προβλεπόμενο από τους περιβαλλοντικούς όρους. Μάλιστα επισημαίνεται ότι την κατάσταση αυτή δεν αμφισβήτησε ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Νομού Κέρκυρας.

«Το ΔΕΕ στη σημερινή του απόφαση υπενθυμίζει ότι το ζήτημα της υπάρξεως ή μη παραβάσεως πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την κατάσταση του κράτους μέλους ως είχε κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής προθεσμίας. Έτσι, αν και ορισμένα εκ των διαπιστωθέντων προβλημάτων, όπως η πλύση τροχών ή η κλίση των πρανών, έχουν πλέον διευθετηθεί, η παράβαση πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με την κατάστασή στην οποία βρισκόταν ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου τον Μάρτιο του 2012», σημειώνει η ανακοίνωση. «Ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δεν πληρούσε τους προβλεπόμενους από το δίκαιο της Ένωσης όρους λειτουργίας και, ως εκ τούτου, το ΔΕΕ εκτιμά ότι τα επίμαχα απόβλητα προκάλεσαν υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζει ότι η Ελλάδα ανεχόμενη την προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις οδηγίες 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων».

About Ομάδα Σύνταξης 27444 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.