Επιστολή της Ένωσης Προστασίας Δικαιωμάτων Πολιτών Λευκάδας στον Δήμο Λευκάδας για το σχέδιο πόλεως Νυδριού-Μ. Αυλακίου


Κύριοι,

Ήρθε σε γνώση μας η  εισήγηση  της αρμόδιας υπηρεσίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  Δήμου Λευκάδας) στην επιτροπή ποιότητας ζωής στην  συνεδρίαση της 27/4/2020   για το θέμα  :«Απόφαση περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδρίου – Μ.Αυλακίου»  όπου μεταξύ των άλλων γίνεται αναφορά στην «από 14-11-2019 Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών, που έγινε πρόσφατα γνωστή και περιήλθε ατύπως στην υπηρεσία μας κατόπιν σχετικής έρευνας της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου»

Επειδή  στην αίτηση ακύρωσης,  μεταξύ των προσφευγόντων, είναι και το  σωματείο με επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με έδρα το Νυδρί Δήμου Λευκάδας και ΑΦΜ 997236005, το οποίο νομίμως εκπροσωπώ,  

ζητάμε εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο να  μας κοινοποιήσετε  ηλεκτρονικά :

Α) Τις εις την εισήγηση αναφερόμενες  προηγούμενες αποφάσεις  υπ’ αριθμ.1/1992 Κοινοτικού Συμβουλίου Νυδρίου, υπ’ αριθμ.3/1992 Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοχωρίου και τις υπ’ αριθμ.72/2004 και υπ’ αριθμ.192/2008 Δημοτικού Συμβουλίου Ελλομένου, των οποίων  η υπηρεσία ζητάει την επικαιροποίηση  και μάλιστα αναδρομικά πριν την 13/08/2019.

Β)Το με αρ.πρωτ.οικ.777/1-3-2006 έγγραφο από το Τμήμα Πολεοδομίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας προς την  Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Υπουργείο με αρ.πρωτ. 10779/9-3-2006  όπως αναφέρεται  στην εισήγηση προς την επιτροπή ποιότητας ζωής.

Γ) Ακριβές αντίγραφο της  τεχνικής έκθεσης  που συνοδεύει την Κυρωθείσα Πράξη εφαρμογής  (ισοζύγια γης,κλπ).

Επίσης ζητάμε ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΜΕ στην προγραμματιζόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου   με αντικείμενο το εν λόγω θέμα   ως έχοντες έννομο  συμφέρον  και να μας δοθεί χρόνος να εκθέσουμε και να στηρίξουμε τις απόψεις μας.

Τέλος θέτουμε υπόψη σας ότι πίσω από τον όρο «επικαιροποίηση» ζητείται από το Δημοτικό συμβούλιο  να αποφασίσει ότι  για τον υπολογισμό των εισφορών  στις  εντός οικισμού  ιδιοκτησίες θα γίνει  σύμφωνα με την παρ. 2  του άρθ.  8 του ν. 1337/1983, ως ισχύει, μετά τον ν. 4315 ΦΕΚ Α’ 269/24.12.2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» νομιμοποιώντας έτσι αναδρομικά !!! την κυρωθείσα και ήδη προσβληθείσα  στα διοικητικά δικαστήρια  Πράξη Εφαρμογής και τούτο παρ ότι στην  ψηφισθείσα εισήγηση της υπηρεσίας  με την απόφαση  αρ. 267/2016 του ΔΣ   ορίζεται ότι « η υπό σύνταξη πράξη εφαρμογής Ρ.Σ. Νυδριού – Μ.Αυλακίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί με βάσει τις διατάξεις περί εισφοράς γης των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου (4315/2014) βάσει των οποίων μπορεί να βελτιωθεί το ισοζύγιο διαφοράς της έκτασης που προκύπτει από τη ρυμοτόμηση για δημιουργία Κ.Χ. και Κ.Φ. χώρων και της έκτασης που προκύπτει από την εισφορά σε γη των ιδιοκτησιών που εντάσσονται στο σχέδιο, με συνέπεια να καθίσταται εφικτή η υλοποίηση του σχεδίου.

 

 Δηλαδή  ουδέποτε αποφασίστηκε  η εφαρμογή της  παρ. 2 που αναφέρεται στις εντός οικισμού ιδιοκτησίες που επι λέξει έχει ως εξής :

« 2. Με απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις περί εισφορών γης και χρήματος οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους».

Δεδομένου ότι ουδέποτε  τα κοινοτικά συμβούλια  Νυδρίου και Νεοχωρίου και τα Δημοτικά Συμβούλια  Ελλομένου  και Λευκάδας  εξέφρασαν θετική γνώμη  για  εφαρμογή εισφορών στις  εντός  οικισμού ιδιοκτησίες  σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου ν. 1337/1983 όπως έγινε στην κυρωθείσα ΠΕ.

Δεδομένου ότι οι όποιες σχετικές αποφάσεις /γνωματεύσεις κλπ αναφέρονταν  σε εφαρμογή του άρθρου 5 του ΠΔ για τους οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους όπως προφανώς ίσχυε στο χρόνο  που αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν.

Δεδομένου ότι ουδέποτε  ελήφθη απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου οργάνου για υπαγωγή στις  διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου ν. 1337/1983  περί εισφορών γης και χρήματος οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους».

Δεδομένου ότι   η κυρωθείσα πράξη εφαρμογής (ΠΕ)    είναι ακυρωτέα για πάρα πολλούς ακόμα  λόγους όπως:

α) Μη νόμιμη Διαφοροποίηση  διαγραμμάτων της ΠΕ από το εγκεκριμένο με την ΥΑ αρ 67405/3449/23-5-1992, ΦΕΚ 1057 Δ/92   Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

β) Μη επίλυση των εκκρεμοτήτων διευθέτησης χειμάρρων στην πολεοδομούμενη περιοχή με αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλου κινδύνου για πλημμύρες.

γ) Μη νόμιμη τακτοποίηση οικοπέδων όπως απόδοση μη άρτιων, κατά εμβαδό (και μάλιστα από τακτοποίηση πολύ μεγαλύτερου), κατά σχήμα, κατά θέση κλπ, όπως αποδίδονται με την  ΠΕ .

δ) Παράνομη δημιουργία με την ΠΕ  νέων οικοπέδων με κατάτμηση σε  υφιστάμενη διηρημένη κάθετη ιδιοκτησία μεταβάλλοντας τα τμήματα αποκλειστικής χρήσης.

ε) Μη νόμιμος υπολογισμός των εισφορών σε γη και χρήμα ( αντίθετα μάλιστα και  με τις αποφάσεις του ΔΣ Ελλομένου  των οποίων ζητείται η επικαιροποίηση  ).

στ) Μη νόμιμη εφαρμογή των διατάξεων για το εμβαδόν της αρχικής ιδιοκτησίας  το οποίο λαμβάνεται υπόψη  για τον υπολογισμό των εισφορών σε γη.

ζ) Οικονομική αδρανοποίηση των ιδιοκτησιών     λόγω υποχρεωτικής  μετατροπής  της εισφοράς γης σε χρήμα με   δεδομένο τις υψηλές αντικειμενικές τιμές στην περιοχή..

η)  Κατάργηση υφιστάμενων πριν την πολεοδόμηση κοινόχρηστων χώρων.

θ) Μη νόμιμος περιορισμός κατά πλάτος του οδικού άξονα  που οδηγεί στο λιμάνι (παραβίαση άρθρου 24 παρ. 1 Σ.).

 

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να μην συνηγορήσετε στην περαιτέρω ταλαιπωρία των πολιτών  με τις επί χάρτου ασκήσεις  και να θέσετε προ των  ευθυνών τους, τους  αρμόδιους που εδώ και 35 χρόνια αν μη τι άλλο απεδείχθησαν ανεπαρκείς   και επικίνδυνοι για το δημόσιο συμφέρον,  τις περιουσίες  και την ασφάλεια των πολιτών και με  πράξεις ή παραλήψεις έχουν καταντήσει το σχέδιο ΝΥΔΡΙ – ΜΕΛΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ

Γεφύρι της Άρτας… επ ωφελεία των περαματάρηδων.

Ο πρωτομάστορας καιρός είναι να κάνει το καθήκον του…

 

 

Νυδρί 10/05/2020

 

Ο πρόεδρος

Βασίλειος Κακονάς

 

 

ατόπιν αυτής της εξέλιξης προκύπτει ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας για τον

καθορισμό του τρόπου υπολογισμού των εισφορών γης και χρήματος εντός των ορίων οικισμών

Νυδρίου – Μ.Αυλακίου

 

About Ομάδα Σύνταξης 28383 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

3 Comments

 1. Χρόνια ολόκληρα ο καθένας -ιι απανταχού ντόπιοι- κάνανε ότι θέλανε με χωράφια , μονοπάτια, δρόμους, σύνορα, λιθιές, πλαγιές, εκτάσεις.
  Χρόνια δεν ξέρανε τίποτα για ρυμοτομία, χώρους δημόσιας χρήσης, πλαγιές με μεγάλη κλήση που γίνανε οίκόπεδα , καταπατήσεις απουσιαζόντων μόνιμα γειτόνων, αδελφοφαγωμένα και συγγενοφαγωμένα , κλεισμένες παραλίες οικόπεδα και κήποι και κάθε λογής δομηση σχεδίων χωριών και πόλεων που δεν υπήρξαν ποτέ ώς σχεδια. Μαζί ξεχάσανε να φκιάξουν υπονόμους, αποχετεύσεις , πεζοδρόμια, -αυτά θέλουν σχέδια εξ αρχής – και όλο αυτό το συνοθύλευμα -στην υπηρεσία της κονομισιάς- αποτελεί την γηγενή και ντόπια σε κάθε τόπο, επαρχία, μικροχωριό, κωμόπολη και περιφέρειες κύρια πόλεων. Ιδιαίτερα στα νεοτουριστικά επαρχιώτικα τοπίο η ίντριγκα, και το χάλι ήταν σε πρώτη εφαρμογή.
  Όποιος ήθελε έκανε ότι ήθελε και όλα νομιμοποιούνταν κάτω από τις αυτοδιοικητικές κυκλωματικές πιέσεις και τα πελατειακά ψηφοθηρικά δίκτυα.
  Καλύτερα δεν γινόνταν.

 2. Μέχρι τα Στσυρωτά να φτάσουν χτίζοντας οθκληματα χωρίς πεζοδρόμια και υπονόμους. Και μες το λαγκάδιβτης κλωσουριάς που έχει και γεράκια να χτίσουν κρεμαστά οικήματα για να κατεβααινουν στην θάλασαα για μπάνια.
  Θάχει δροσιά

 3. Τα σχέδια που παρουσιάζουν οι δήμοι και που θεωρούνται να εφαρμοστούν -ώς πράξεις εφαρμογής-ποιοί τα φκιάχνουν ??
  Και το σχέσει έχουν όσοι τα εκπονούν και τα αποδέχονται με ιδιοκτησίες, μεροληπτικότητες , εντάξεις σε σχέδια χωραφιών οου παίρνουν αξίες εμπορευόμενα.
  Γιατί πολύ ιερίεργες δομησεις καιβσε ύψη σηκώθηκαν παντού.
  Σε κάποιο χωριό οήραν ύψος αοό τον πάνω δρόμο και φκιάξανε τριόροφο. Ενώ η είσοδος είναι απ το χαμηλότερο δρόμο μπροστά??
  Ποιός έδωσε την άδεια?
  Τις κολόνες της ΔΕΗ γιατί τις βάζουν στις ιδιοκτησίες εκείνων οου απουσιάζουν απ το τόπο ( ζούν σε άλλες πόλεις) και δεν μπορούν να ψάχνουν τι γίνεται??
  Σε παραλιακή περιοχή γιατί χαράζουν δρόμους στα σχέδια μπροστά στην θάλασσα όπως βολεύει για να φάνε φστσες οικοπέδων και να καταστήσουν οικόπεδα ανενεργά, ενω δίπλα είναι σπίτια πάνω στην παραλία από παλιά οου δεν μπορούν να γκρεμιστούν.??
  Πολύ περίεργες χρόνια σχεδιάσεις και ρυμοτομίσεις , ανοικοδομήσεις, απαγορεύσεις σε άλλους που δεν ζούν εκεί, και πολύ προστασία όσων ζούν εκεί. Γκρεμίσματα αυλών χωρίς να ρωτάνε για να πλατύνουν οι δρόμοι στα χωριά και οι ανήξεροι ιδιοκτήτες να τα βρίσκουν γκρεμισμένα και φαγωμένες αυλές ??

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.