Δημήτρης Μπάμπαλης: Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Gunite – Αδιατάρακτη Κοπή Μπετόν – Τσιμεντενέσεις / Ρητινενέσεις


Η εταιρεία του Δημήτριου Μπαμπαλή δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στις επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων.

Διαθέτοντας εμπειρία, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα κατάλληλα εξειδικευμένα συνεργείαείναι σε θέση να πραγματοποιήσει από το ποιο μικρό ως το ποιο μεγάλο έργο επισκευής – ενίσχυσης οποιασδήποτε κατασκευής, η οποία έχει υποστεί ζημιές από σεισμούς ή επειδή έχει φθαρεί λόγω της επίδρασης κλιματολογικών, μηχανικών και χημικών παραγόντων κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής της.

Ο στόχος της εταιρείας είτε εφαρμόζοντας παραδοσιακές μεθόδους ενίσχυσης (GUNITE, Χαλυβδοελάσματα) ή ποιο μοντέρνες μεθόδους (ανθρακονήματα, υαλονήματα) είναι ο ίδιος, η έντεχνη επισκευή – ενίσχυσης της κατασκευής με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας στον τομέα των ενισχύσεων – επισκευών δίνει τη δυνατότητα στους έμπειρους μηχανικούς που την απαρτίζουν να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τεχνογνωσία σχετικά με τις μεθόδους και τα υλικά ενίσχυσης σε μελετητές τεχνικών έργων όπως επίσης να εκτελούν μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης κτιρίων βάση του νέου κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

Υπηρεσίες
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite ή shotcrete ή sprayed concrete)
Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite ή shotcrete ή sprayed concrete) είναι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση με υψηλή πίεση. Περιέχει συνήθως αυξημένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (σε σχέση με τα έγχυτα σκυροδέματα) και αδρανή υλικά μικρής κοκκομετρικής διαβάθμισης. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα διαστρώνεται πάνω σε μία επιφάνεια μετά από εκτόξευση από ακροφύσιο, ώστε να σχηματίσει στρώση σκυροδέματος-μανδύα πάνω στην εν λόγω επιφάνεια.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση κυρίως σοβαρών βλαβών όλων των φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου όπως σε υποστηλώματα, δοκούς, πλάκες, θεμέλια, τοιχία, φέρουσες τοιχοποιίες, λιθοδομές, κ.λ.π.

Πέρα από την εφαρμογή του σε επιφάνεια από σκυρόδεμα και τοιχοποιία μπορεί να εφαρμοστεί και σε βράχο, χώμα, εκσκαφές κλπ.

Τα πλεονεκτήματα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος είναι:
Εκτοξεύεται ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες ή σε επιφάνειες με μεγάλες κλίσεις.
Επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερα πάχη μανδύα σε σχέση με το έγχυτο (καλουπωτό) σκυρόδεμα
Επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργασία και πρόσφυση με το υπάρχον-παλαιό σκυρόδεμα λόγω της εκτόξευσης με υψηλή πίεση
Έχει υψηλές αντοχές λόγω του χαμηλού συντελεστή νερού/τσιμέντου
Δεν απαιτείται ξυλότυπος(καλούπωμα)
Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα επιστρώνεται και επιπεδοποιείται μετά την εκτόξευση ώστε να δώσει μία επίπεδη τελική επιφάνεια όπου αυτό απαιτείται.
Διαδικασία παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος:
Για την παρασκευή και εκτόξευση του guniteαπαιτείται η ειδική μηχανή εκτόξευσης, ένας αεροσυμπιεστής, ένας αναδευτήρας και οι σωλήνες που μεταφέρουν το μίγμα στην θέση εκτόξευσης.

Υπάρχουν 2 μέθοδοι παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος, η ξηρή και η υγρή μέθοδος.

Ξηρή μέθοδος: το μίγμα παρασκευάζεται επί τόπου στο εργοτάξιο. Γίνεται ανάμιξη των ξηρών συστατικών του σκυροδέματος (τσιμέντο, αδρανή) και διοχέτευση στην μηχανή εκτόξευσης. Η προσθήκη του νερού πραγματοποιείται πριν την έξοδο του μίγματος από το ακροφύσιο.

Υγρή μέθοδος: το μίγμα έρχεται έτοιμο στο εργοτάξιο από μονάδα παραγωγής σκυροδέματος περιέχοντας όλα τα συστατικά του (τσιμέντο, αδρανή, νερό), διοχετεύεται στην μηχανή υγρού guniteκαι εκτοξεύεται απ’ ευθείας.

Και στις δύο μεθόδους το μίγμα μεταφέρεται με ελαστικούς ή μεταλλικού σωλήνες στο σημείο επέμβασης με τη βοήθεια του αεροσυμπιεστή.

Στο μίγμα μπορεί να προστεθούν ειδικά πρόσμικτα όπως επιταχυντής, επιβραδυντής πήξης, στεγανωτικά πρόσμικτα αλλά και ίνες από χάλυβα, προπυλένιο ή γιαλί για την αποφυγή ρηγματώσεων κατά την σκλήρυνση.

Προ της εκτόξευσης απαιτείται καλός καθαρισμός της παλαιάς επιφάνειας από επιχρίσματα, σαθρά σκυροδέματα, βρωμιές, εκτράχυνση και πλύση με άφθονο νερό υπό πίεση ή και υδρο/αμμοβολή.

Ο τρόπος εκτόξευσης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απαιτείται πολύχρονη εμπειρία σε πολλά έργα τέτοιου αντικειμένου

Αδιατάρακτη κοπή μπετόν

Η αδιατάρακτη κοπή μπετόν είναι η τεχνική με την οποία το μπετόν κόβεται χωρίς κραδασμό-δόνηση ή σκόνη με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς να επιβαρύνεται ο υπάρχον σκελετός του κτιρίου. Η κοπή γίνεται με δίσκους που έχουν διαμάντια (διαμαντοκοπή) και νερό και προσφέρει λείες τελικές επιφάνειες.

Η αδιαταρακτη κοπη μπετον διευκολύνει τις αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις, τις ανακαινίσεις, τις αλλαγές όψεων, τις μετατροπές και τις διορθώσεις κακοτεχνιών. Εξυπηρετεί επίσης τις στατικές επεμβάσεις και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά οι προσφερόμενες μέθοδοι για αδιαταρακτη κοπη μπετον:

Διαμαντοκοπή: Αδιαταρακτη κοπη μπετον με χρήση αδαμαντοφόρων δίσκων διαφόρων διαμέτρων.
Συρματοκοπή: Κοπή με χρήση ειδικού σύρματος.
Αρμοκοπή: Κοπή σε δάπεδα με χρήση αρμοκόφτη
Διάτρηση: Διάνοιξηκυκλικών οπών και καρότων
Υδραυλική καθαίρεση: Αδιατάρακτη σύνθλιψη με υδραυλικό θρυμματιστή σκυροδέματος crusher (με απουσία νερού).

Βρίσκει εφαρμογή στην καθαίρεση μπαλκονιών, ορόφων, λιθοδομών, πλακών, δοκαριών, υποστυλωμάτων και θεμελιώσεων. Σε ανοίγματα εξωτερικά (παράθυρα, πόρτες, δώματα και αίθρια) ή εσωτερικά (σκάλες, λεβητοστάσια, αποθήκες, τζάκια, καμινάδες, ασανσέρ, ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις).

Τα πλεονεκτήματα της αδιατάρακτης κοπής είναι:
Δεν προκαλούνται κραδασμοί και δονήσειςπου να επιβαρύνουν τον υπάρχοντα σκελετό του κτιρίου
Οι τελικές επιφάνειες είναι λείες
Μεγάλη ταχύτηταεκτέλεσης των έργων
Απουσία σκόνης και θορύβου

Τσιμεντενέσεις / Ρητινενέσεις

Οι ρητινενέσεις είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος. Με την τεχνική αυτή γίνεται αρχικά σφράγιση της ρωγμής και τοποθέτηση ακροφυσίων ανά τακτά διαστήματα και έπειτα εισπίεση λεπτόρευστης εποξειδικής ρητίνης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συγκόλληση του ρηγματωμένου σκυροδέματος και η αποκατάσταση της στατικής συνέχειας.

Οι τσιμεντενέσεις είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση και ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών-λιθοδομών. Με την τεχνική αυτή γίνεται αρχικά σφράγιση των αρμών της τοιχοποιίας (πρόχειρο αρμολόγημα) και τοποθέτηση σωληνίσκων σε κάνναβο. Έπειτα γίνεται η παρασκευή και εισπίεση τσιμεντενέματος (σε χαμηλή πίεση) με σκοπό να γεμίσουν τα κενά που βρίσκονται στο εσωτερικό της τοιχοποιίας. Το τσιμεντένεμα είναι ένα μίγμα τσιμέντου, νερού και άλλων πρόσμικτων που παρασκευάζεται κάθε φορά ανάλογα με τον τύπο της τοιχοποιίας ώστε να είναι απολύτως συμβατό.

Το αρμολόγημα είναι επίσης μία από τις τεχνικές αποκατάστασης λίθινων κατασκευών (διατηρητέα κτίρια, μοναστήρια, εκκλησίες, μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος). Εφαρμόζεται αφενός σε περιπτώσεις αποδιοργανωμένων φερουσών τοιχοποιιών και αφετέρου σε διακοσμητικές επεμβάσεις.

 

Κουντουριώτου 21, Βόλος, Μαγνησία 38333 / Μαγνησίας

Τηλέφωνο: 6988439999

Κινητό: 6985980616

Ιστοσελίδα: http://www.mpampalis-adiataraktikopi.gr

E-mail: dbabalis@hotmail.gr

LefkadaToday.gr – Σημαντική Ενημέρωση:

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του Lefkada Today στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα

About Ομάδα Σύνταξης 21330 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.