Δείτε την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που από το 2004 είχε παραχωρήσει οικόπεδο στο ΤΕΙ για την ανέγερση κτηρίου.


Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 19 Νοεμβρίου είχε παραχωρήσει οικόπεδο στο ΤΕΙ για την ανέγερση κτηρίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                               Από το πρακτικό της αρ.  23/04 Συνεδρίασης

                            ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                       ΑΡ.ΑΠΟΦ. 271

Στο Δημαρχείο Λευκάδας σήμερα στις 19 του μήνα Νοεμβρίου, του χρόνου 2004, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας μετά από την 23η και από  15/11/04  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το Νόμο (Δ.Κ.Κ.), όπως φαίνεται από τα αποδεικτικά επίδοσης.

 Παραβρέθηκαν                                                           Απουσίαζαν

  • Δημήτριος Κατωπόδης                                           1   Σπυρίδων Βεργίνης
  • Σπυρίδων Κόγκας                                                 2   Δέσποινα Καλέζου
  • Χαράλαμπος Βλάχος                 3   Σπυρίδων Αργύρης

4    Δημήτριος Γράψας                                                  4   Ιωάννης Κατωπόδης

5    Σοφοκλής Σταύρακας                                             5   Θεοδόσης Βαγενάς

6    Κων/νος Πλαγιώτης                                                6   Ζωή Σκιαδά-Πετούση

7    Παναγιώτης Καρύδης                                            7   Ανδρέας Μήτσου

8    Διονύσιος Ροντογιάννης                                        8   Ακριβούλα Δουβίτσα

9    Αθανάσιος Γουρζής                                                 9

10   Γεωργία Λιβιτσάνου                                               10

11   Παναγιώτης Σκληρός                                             11

12   Άγγελος Βλάχος                                                       12

13   Λάμπρος Τυπάλδος                                                 13

14   Σπυρίδων Μεσσήνης                                               14

15   Θωμάς Ζαβιτσάνος                                                  15         ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

16   Χαρίλαος Κρητικός                                                   16      Η πρόσκληση δόθηκε στον

17   Ιωάννης Γεωργάκης                                                17  Δήμαρχο κ. Γεώργιο Γληγόρη,

18                                                                                     18  που ήταν παρών.        

29                                                                                     19 Δόθηκε και  στους  Παρέδρους

20                                                                         20 Αγ. Νικήτα, κ. Άγγελο Φίλιππα,

21                                                                                     21  που ήταν  απών,  και

22                                                                                     22  Καλαμιτσίου  κ. Ζώη  Καραβοκύρη

23                                                                         23  που ήταν απών.

24                                                                                     24  Στην έναρξη της Συνεδρίασης

25                                                                                     25  βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε τη Συνεδρίαση.

         ΘΕΜΑ 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 23/04 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

«Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση οικοπεδικής έκτασης, δωρεάν, στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για ανέγερση κτηρίου. Σχετ η αρ. 1027/5.11.04 αίτηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.                                                                                                        Εισηγητής κ. Γεώργιος Γληγόρης, Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος, κ. Γεώργιος Γληγόρης, εισηγούμενος το θέμα, ενημέρωσε το Δ.Σ. για το αρ. 3387/6.10.04 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λευκάδας, σχετικά με διαπιστωτική απόφαση, του Νομάρχη Λευκάδας, μεταβίβασης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τεχνικού –Επαγγελματικού Λυκείου Λευκάδας (ΤΕΛ), πρώην Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΕ), στον Δήμο Λευκάδας.

Το εν λόγω ακίνητο που μεταβιβάζεται στον Δήμο Λευκάδας βαρύνεται, σύμφωνα με την αρ. ΣΤ/13/1994 (ΦΕΚ 40 β’) ΚΥΑ, με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συνιστάται στη χρησιμοποίησή του μόνο για τη στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης, ή λαϊκής επιμόρφωσης.

Η αρ. 3387/6.04 διαπιστωτική απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας, μετεγράφη στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Λευκάδας, στις 18/10/04, στον τόμο 275 και α.α. 25.

Στη συνέχεια το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με την αρ. 1027/5.11.04 επιστολή του, ζητάει από τον Δήμο μας την παραχώρηση γηπεδικής έκτασης, για την ανέγερση εκπαιδευτηρίων για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής στην Διοίκηση και την Οικονομία και ενός ακόμη τουλάχιστον τμήματος που προβλέπεται στο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Θα πρέπει λοιπόν το Δ.Σ. να αποφασίσει, καταρχήν την αποδοχή της μεταβίβασης του ανωτέρω ακινήτου, και εν συνεχεία την παραχώρηση, δωρεάν, του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, για την ανέγερση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 246 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του κ. Δημάρχου και αποφασίζει:

1) Αποδέχεται την μεταβίβαση κατά κυριότητα προς τον Δήμο Λευκάδας της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τεχνικού – Επαγγελματικού Λυκείου (πρώην ΚΕΤΕ), η οποία συντελέσθηκε δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου Δ. ΟΙΚ. 3387/6 – 10 – 2004 διαπιστωτικής απόφασης μεταβίβασης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νομάρχη Λευκάδας, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας (τόμος 275 και αριθμός μεταγραφής 25).

2) Δωρίζει (παραχωρεί κατά κυριότητα άνευ ανταλλάγματος), προς το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, την ακίνητη περιουσία που περιήλθε κατά κυριότητα στον Δήμο Λευκάδας δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου Δ. ΟΙΚ. 3387/6 – 10 – 2004 διαπιστωτικής απόφασης μεταβίβασης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νομάρχη Λευκάδας, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας (τόμος 275 και αριθμός μεταγραφής 25) και της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας περί αποδοχής της ως άνω μεταβίβασης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για οικόπεδο που βρίσκεται στην τοποθεσία «Λιθάρι» ή «Λιθάρια» ή «Βόλτα» της πλησιοχώρου πεδιάδος της πόλεως Λευκάδας, της περιφέρειας του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας, συνολικής έκτασης 10.003,30 τ.μ. κατά το συμβόλαιο και 9.988 τ.μ. κατά τα στοιχεία του Εθνικού κτηματολογίου, όπως φαίνεται στο από 10.4.78 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κ.Κατωπόδη, που είναι θεωρημένο από τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ι.Ξενικάκη, που συνορεύει κατά το συμβόλαιο από της ενιαίας πλευράς του σχεδιαγράμματος ένα (1), δύο (2) και τρία (3), με αγροτική οδό, επί ενιαίας πλευράς μήκους εξήντα τριών και πενήντα εκατοστών (63,50), από της γωνιαίας πλευράς τρία (3) τέσσερα (4) και πέντε (5) με ιδιοκτησία Παναγιώτη Βεργίνη επί γωνιαίας πλευράς μήκους μέτρων έντεκα και εξήντα πέντε εκατοστών (11,65), από της ενιαίας πλευράς του σχεδιαγράμματος πέντε (5), έξη (6), επτά (7), οκτώ (8) εννέα (9), δέκα (10), έντεκα (11) και δώδεκα (12) και επί ενιαίας πλευράς μήκους μέτρων εκατόν τριάντα πέντε και ενενήντα πέντε εκατοστά (135,95) με ιδιοκτησία κατά το συμβόλαιο Παναγιώτη Βεργίνη, από της πλευράς δώδεκα (12) έως δέκα τρία (13) και επί ενιαίας πλευράς μήκους μέτρων σαράντα τεσσάρων και δεκαπέντε εκατοστών (44,15) με ιδιοκτησία του ιδίου πωλητού Σωτηρίου Σωκράτους του Φίλιππα και τέλος από της πλευράς δεκατρία (13) έως και ένα (1) επί πλευράς μήκους μέτρων εκατόν σαράντα έξι και τριάντα πέντε (146,35) επίσης με ιδιοκτησία του ιδίου πωλητού Σωτηρίου Σωκράτη του Φίλιππα.

Ο Δήμος Λευκάδας προβαίνει στην δωρεά αυτή προς το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για την κατασκευή δημοσίων διδακτηρίων, ήτοι προκειμένου το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες του με ιδιόκτητες κτιριολογικές εγκαταστάσεις, όπως προκύπτει από το σχετικό αίτημα που έχει διατυπωθεί στο με αριθμό πρωτοκόλλου 1027/5 – 11 – 2004 έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που απευθύνεται προς τον Δήμαρχο του Δήμου Λευκάδας και προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας και κοινοποιείται προς τον Νομάρχη Λευκάδας. Συνεπώς η ως άνω δωρεά αποβλέπει στην εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής (άρθρο 246 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα).

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.271/04.

Ο  Πρόεδρος                                                Τα παρόντα μέλη

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

About Ομάδα Σύνταξης 28443 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.