Αποφάσεις 2ης Ειδικής & 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου 2019, συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:
Την έγκριση της έκθεσης του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Λευκάδας.
Έτσι στη θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ισολογισμοί του Δήμου από το έτος 2012 έως και το έτος 2017, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 8/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» λόγω προσθήκης και των εργασιών κατασκευής του ανοιχτού θεάτρου προϋπολογισμού 5.760.000€.

Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 4.302.800,00€.

Την αποδοχή χρηματοδότησης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήκοντα δύο χιλιάδων ευρώ (1.892.000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την ένταξη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Την αποδοχή χρηματοδότησης πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Την υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 377.000,00€ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείο Εσωτερικών και την κάλυψη από ίδιους πόρους της προμήθειας εξοπλισμού του κτιρίου με το ποσό των 50.000,00€.

Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Δήμου Λευκάδας, έτους 2019.

Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας.

Την έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις Δημοτικές Κοινότητες Καλάμου και Καστού.

Την αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

About Ομάδα Σύνταξης 27953 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.