Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός στο Λιμένα Βασιλικής Λευκάδας ύψους 460.000 με ΦΠΑ. Εκ νέου δημοπράτηση!!


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. 17/29-04-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

 

Αριθμ. απόφασης 351-17/29-04-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 460.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2015ΠΕ02200006.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 28298/24/24-04-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 1. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου Πρόεδρος
 2. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη Τακτικό Μέλος
 3. Γεώργιος Στασινόπουλος Τακτικό Μέλος
 4. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος
 5. Αικατερίνη Μοθωναίου Τακτικό Μέλος
 6. Θεόδωρος Χαλικιάς Τακτικό Μέλος
 7. Νικόλαος Μηλιώτης Τακτικό Μέλος
 8. Νικόλαος Γκισγκίνης Τακτικό Μέλος
 9. Παναγιώτης Ποζίδης Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 15256/6673/20-02- 2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ………………………………

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Ε.Η.Δ. 17ο Θέμα: Ακύρωση Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,

προϋπ/σμού 460.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2015ΠΕ02200006.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το έργο αφορά την διαμόρφωση θέσης εξυπηρέτησης Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών (φέρυ μπωτ), με την κατασκευή προβλήτας στο λιμάνι Βασιλικής Λευκάδας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν :

 1. Την Αριθ. 34-3/2019 Απόφαση Περφ/κου Συμβουλίου της ΠΙΝ με θέμα: 1η Τροποποίηση Προσχ. Ετήσιου Προγρ/τος Δράσης 2019 – Αποδοχές χρηματοδότησης – Καταν. Υποέργων Έργων ΠΔΕ
 2. Την αρ. 213-11/13-03-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ με θέμα: Έγκριση Οριστικής Μελέτης Λιμενικών Έργων – Τευχών Δημοπράτησης –ΣΑΥ/ΦΑΥ της μελέτης

«Μελέτη για την κατασκευή ράμπας πρόσβασης Ε/Ο στη Βασιλική Ν. Λευκάδας», αναδόχου μελετητή ΜΑRΝΕΤ ΑΤΕ

 1. Την αρ. 50460/20894/21-06-2019 (ΑΔΑ: 7Ν3Γ7ΛΕ-ΙΗΙ) Απόφ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: “6η Τροπ. Έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ” ΜΕ Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.”, στην οποία

περιλαμβάνεται το υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπ. 460.000,00 € με το ΦΠΑ.

 1. Η αριθμ. 12023/9-07-2018 (ΦΕΚ/ Α.Α.Π. 157/27-07-2018) Απόφ. Έγκρισης

Περιβ/ντικών Όρων των Υπουργών ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με θέμα: “Τροπ. χωροθέτησης και τροπ. απόφασης έγκρισης περιβ/ντικών όρων καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Βασιλική Λευκάδας”

 1. Την με Αρ. Πρωτ. 35936/5346/ Φ.Ε/01-07-2019 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου.
 2. Την από 1-07-2019 συνταχθείσα διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC005649108 2019-10-

03) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ     ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ    ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΡΟΒΛΗΤΑ  Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,

προϋπ/σμού 460.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

 1. Την αριθ. 657-31/24-07-2019 (ΑΔΑ : 6Β6Ψ7ΛΕ-06Α) Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. της Π.Ι.Ν. έγκρισης τευχών δημοπρ. και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ. 460.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, Π.Ε. Λευκάδας.
 2. Την αρ. 819-39/17-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΨΟ7ΛΕ-ΤΩΛ) απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφ. Ιονίων Νήσων συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

 1. Την από 04-11-2019 ηλεκτρονική αποσφράγιση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. (α) του Ν. 4412/2016 κατά την οποία κατέθεσαν προσφορά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ επτά

(7) οικονομικοί φορείς, με τα ποσοστά μέσης έκπτωσης να κυμαίνονται από 5,00% έως 15,00 %. (Α/Α ΣΥΣΤΗΜ. ΔΙΑΓΩΝ. ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 84035 )

 1. Το από 04-11-2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού
 2. Την αριθ. 990-47/12-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΘΝ7ΛΕ-ΟΓ4) Απόφ. Οικ. Επ. της Π.Ι.Ν για έγκ. 1ου Πρακτ.
 3. Την υπ. αρίθμ. 99905/15408/Φ.Ε./20-11-2019 κοιν. της Αποφ. της Οικ. Επ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
 4. Την υπ. αριθμ. 96765/14932/4-12-2019 πρόσκλ. Προσκόμ. δικ/γητικών προσ/νού αναδόχου.
 5. Το από 14-01-2020 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 6. Την αριθμ. 72-3/22-01-2020 (ΑΔΑ: 6Υ4Φ7ΛΕ-ΟΝ3Ε) Απόφ. Οικ. Επιτ. της Π.Ι.Ν έγκριση 2ου Πρακτ.
 7. Το αριθ. πρωτ.: οικ. 120231/1731/ 11-02-2020 έγγραφό μας, όπου επισημαίνεται ο κίνδυνος ακύρωσης του έργου.
 8. Την αριθ. 33/23-3-2020 απόφαση του Δ. Συμβ. Λευκάδας έγκριση της Προγραμ. Σύμβασης από την οποία προκύπτει σύμφωνα με τα λεγόμενα η καθυστέρηση του Δήμου στην έκδοση της απαιτούμενης απόφασης έγκρισης ήτοι:.

“Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, κατέθεσαν τα εξής: Το ψηφίζω παρά την μεγάλη καθυστέρηση από τη Δημοτική Αρχή να το φέρει  στο Δημ. Συμβ. για λήψη απόφασης, πράγμα που δεν δικαιολογείται για έργο τέτοιου μεγέθους και πολύ σημαντικής χρηστικότητας η οποία καθιστά επείγουσα την υλοποίησή του. Η ίδια ακριβώς Προγρ. Σύμβαση ψηφίστηκε, ομόφωνα, με την 167/23-4-2019 απόφαση του Δ.Σ., ακριβώς επτά ημέρες μετά τη σύνταξη του εγγράφου (αριθ. πρωτ. 32943/4836 16-4-2019) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που μας ενημέρωνε για τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 420.000€. Ακολούθησε νέο έγγραφο (αριθ. πρωτ. 67458/10162/ 7-8-2019) της Περιφέρειας, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να κάνουμε ορθή επανάληψη της Προγρ. Σύμβ. ως προς το ποσόν (αυτό γίνεται 460.000€).

Έκτοτε ασχοληθήκαμε μόνο με την αντικατάσταση εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης με την απόφαση Δ.Σ. 19/12-2-2020”.

 1. Την αριθ. 3/2020 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου αναφέρεται στο σκεπτικό ΙΙΙ η ευθύνη του Δήμου για την καθυστέρηση έγκρισης της προγραμματικής Σύμβασης.

Ε  ι  σ  η  γ  ο  ύ  μ  ε  θ α

 1. Την ακύρωση της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 460.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Την εντολή στην ΔΤΕ της ΠΕ Λευκάδας για την εκ νέου δημοπράτηση του έργου μετά την εκ νέου απόφαση του επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ευάγγελος Μοσχονάς

Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε. με Α’ β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΚΟΠΙΑ, Χ.Α.

Συνημμένα:

 1. Την αριθ. 3/2020 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2. Το αριθ. πρωτ. : οικ. 120231/1731/ 11-02-2020 έγγραφό μας,
 2. Την αριθ. 33/23-3-2020 απόφαση του Δ. Συμβ. Λευκάδας

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς πρότεινε στα μέλη της Επιτροπής, να γίνει προσφυγή – ένσταση κατά της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου γιατί δίνεται έτσι δυνατότητα στην Περιφέρεια, με μια καθυστέρηση ενός μηνός μέχρι να συζητηθεί η ένσταση, να μπορέσει να προχωρήσει το έργο στην περίπτωση που θα δικαιωθεί, διότι υπάρχει ανάδοχος, ενώ αν το έργο ακυρωθεί και δημοπρατηθεί από την αρχή, αυτό οδηγεί σε καθυστέρηση ενός χρόνου για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης, συμφώνησε με την πρόταση του κ. Χαλικιά

Το μέλος κ. Παναγιώτης Ποζίδης πρότεινε στην Πρόεδρο της Επιτροπής, να υπάρξει πολιτική παρέμβαση από την πλευρά της ως Περιφερειάρχης, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που καθυστερούν την ολοκλήρωση των έργων συνεργασίας με το Δήμο Λευκάδας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου επεσήμανε ότι είχε πραγματοποιήσει συνάντηση μαζί και με τους Αντιπεριφερειάρχες στην Λευκάδα, με τον Δήμαρχο Λευκάδας, κ. Καλό και του είχε θέσει το ζήτημα των καθυστερήσεων από την πλευρά του Δήμου, όσον αφορά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και άλλων έργων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διευκρινίσεις του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 • Εγκρίνει την ακύρωση της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 460.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Την εντολή στη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λευκάδας για την εκ νέου δημοπράτηση του έργου μετά την εκ νέου απόφαση του επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου.
 • Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, να προβεί σε διάβημα στον Δήμο Λευκάδας, επισημαίνοντας στον Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα, την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών εκ μέρους τους, με στόχο την καλή συνεργασία και την άμεση ολοκλήρωση των έργων.

Τα μέλη κ. Θεόδωρος Χαλικιάς και κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζουν την πρόταση  που παρατίθεται παραπάνω.

Το μέλος κ. Παναγιώτης Ποζίδης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό ως προς την ακύρωση του διαγωνισμού.

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 351-17/29-04-2020

 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ………………………………

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ

Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου                 Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος Αικατερίνη Μοθωναίου Θεόδωρος Χαλικιάς Νικόλαος Μηλιώτης Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Ειρήνη Διαμάντη

About Ομάδα Σύνταξης 28415 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.