Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την επισκευή του Γυμνασίου Βασιλικής από τον σεισμό. Αιχμές για καθυστερήσεις.


Σημείο μηδέν για το πολύπαθο Γυμνάσιο Βασιλικής, καθώς η οικονομική επιτροπή της συνεδρίασης της ΠΙΝ ακύρωσε τον διαγωνισμό καθώς όπως προκύπτει από τα πρακτικά: 

 1. Το αριθ. πρωτ. 24954/3885/6-4-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕ Λευκάδας, απ’ όπου προκύπτει η εκκρεμότητα για έγκριση από Δ.Σ. του Δήμου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Μάλιστα ο κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, καταλόγισε αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την πλευρά του Δήμου Λευκάδας.

Δείτε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Ε.Η.Δ. 16ο Θέμα: Ακύρωση διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 450.000,00 € με ΦΠΑ, της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε. , K.Ε.2015ΕΠ02200006.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο έργου ήταν να εκτελεσθούν εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών στο Γυμνάσιο Βασιλικής, το οποίο υπέστη ζημιές στο σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015. Επιπλέον, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν :

 1. Την Αριθ. 251-24/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΚΔ7ΛΕ-Ι4Ω) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ με θέμα «11η Τροπ. Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019-Αποδοχές χρηματοδότησης».
 2. Την αρ. 107720/44584/16-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΨΗ7ΛΕ-ΔΚΞ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα: «8η Τροποπ. Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ”με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.», στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

», με συνολικό προϋπολογισμό 450.000,00 €.

 1. Την με Αρ. Πρωτ. oικ. 111817/17225/20-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΙΡ7ΛΕ-ΒΧ5) Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου.
 2. Η υπ.αρ. 11913/1719/12-02-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006301325

2020-02-17) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 450.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ), Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

 1. Την αριθ. 102-05/05-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ9Ζ77ΛΕ-85Τ) Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. της Π.Ι.Ν. έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπ/σμού 450.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, Π.Ε. Λευκάδας.
 2. Την αριθ. 102-05/05-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ9Ζ77ΛΕ-85Τ) απόφ. Οικ. Επ. Π. Ι. Ν. Συγκρ. Επιτρ. Διαγων.
 3. Την από 13-03-2020 ηλεκτρονική αποσφράγιση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016 κατά την οποία κατέθεσαν προσφορά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ πέντε

(5) οικονομικοί φορείς, με τα ποσοστά μέσης έκπτωσης να κυμαίνονται από 27,80% έως 43,54%. (Α/Α ΣΥΣΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 87715)

 1. Το από 13-03-2020 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 2. Την υπ. αριθ. 308-14/08-04-2020 (ΑΔΑ: 634Χ7ΛΕ-ΤΙ1) Απόφ. της Οικον. Επιτρ. της ΠΙΝ έγκριση Πρακτικού Ι.
 3. Το αριθ. πρωτ. 21233/3204/17-3-2020 Έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Λευκάδας περί έκδοσης άδειας δόμησης από ΥΔΟΜ Δήμου Λευκάδας.
 4. Το αριθ. πρωτ. 26949/4287/14-4-2019 Έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λευκάδας.
 5. Το αριθ. πρωτ. 689/22-4-2020 Έγγραφο ΥΔΟΜ Δήμου Λευκάδας όπου αναφέρεται η έλλειψη συνεργασίας με ΔΤΥ του Δήμου για έκδοση άδειας από ΥΔΟΜ του Δήμου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Το αριθ. πρωτ. 24954/3885/6-4-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕ Λευκάδας, απ’ όπου προκύπτει η εκκρεμότητα για έγκριση από Δ.Σ. του Δήμου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

 1. Την ακύρωση του διαγωνισμού, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπ/σμού 450.000,00 € με ΦΠΑ,
 2. Την εντολή στην ΔΤΕ της ΠΕ Λευκάδας για την εκ νέου δημοπράτηση του έργου, αφού ικανοποιηθούν οι ανωτέρω απαιτήσεις και συγκεκριμένα τ’ αναφερόμενα στα (10), (11), (12), (13) σχετικά.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Π. Ε. Λευκάδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΧΑ , ΚΟΠΙΑ

Συνημμένα:

Ευάγγελος Μοσχονάς Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε/Α’

 1. Το αριθ. πρωτ. 24954/3885/6-4-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕ Λευκάδας,
 2. Το αριθ. πρωτ. .689/22-4-2020 Έγγραφο ΥΔΟΜ Δήμου Λευκάδας
 3. Το αριθ. πρωτ. 26949.4287/14-4-2019 Έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λευκάδας
 4. Το αριθ. πρωτ. 21233/3204/17-3-2020 Έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Λευκάδας περί έκδοσης άδειας δόμησης από ΥΔΟΜ Δήμου Λευκάδας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς τόνισε ότι ο Δήμος Λευκάδας έχει επιδείξει μια ακατανόητη στάση μέχρι σήμερα όσον αφορά το έργο των επισκευών στο Γυμνάσιο Βασιλικής και αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ως αποτέλεσμα της αδιαφορίας του Δήμου, έχει προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης, κατά την τοποθέτησή του εξέφρασε την άποψη της Παράταξής του ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας κρατικός φορέας κατασκευών που θα αναλαμβάνει τα έργα που αφορούν υποδομές του Δημοσίου, διότι, στην αντίθετη περίπτωση και όπως συμβαίνει τώρα, επικρατεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει, ότι υπάρχει ευθύνη τόσο στην Περιφερειακή Αρχή, όσο και στη Δημοτική Αρχή για το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο και δηλώνει υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας και κατά της ακύρωσης του διαγωνισμού.

Το μέλος κ. Παναγιώτης Ποζίδης πρότεινε στην Πρόεδρο της Επιτροπής, να υπάρξει πολιτική παρέμβαση από την πλευρά της ως Περιφερειάρχης, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που καθυστερούν την ολοκλήρωση των έργων συνεργασίας με το Δήμο Λευκάδας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου επεσήμανε ότι είχε πραγματοποιήσει συνάντηση μαζί και με τους Αντιπεριφερειάρχες στην Λευκάδα, με τον Δήμαρχο Λευκάδας, κ. Καλό και του είχε θέσει το ζήτημα των καθυστερήσεων από την πλευρά του Δήμου, όσον αφορά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και άλλων έργων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διευκρινίσεις του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Δήμος Λευκάδας δεν ολοκλήρωσε τις προβλεπόμενες από την πλευρά του διαδικασίες, δηλαδή, δεν έχει ψηφίσει την προγραμματική σύμβαση και δεν έχει εκδόσει την οικοδομική άδεια,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 • Εγκρίνει την ακύρωση του διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 450.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Την εντολή στη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λευκάδας για την εκ νέου δημοπράτηση του έργου, αφού ικανοποιηθούν οι ανωτέρω απαιτήσεις και συγκεκριμένα τ’ αναφερόμενα στα (10), (11), (12), (13) σχετικά της ανωτέρω εισήγησης.
 • Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, να προβεί σε διάβημα στον Δήμο Λευκάδας, επισημαίνοντας στον Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα, την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών εκ μέρους τους, με στόχο την καλή συνεργασία και την άμεση ολοκλήρωση των έργων.

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Νικολάου Γκισγκίνη, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά, σύμφωνα με την τοποθέτησή του που παρατίθεται παραπάνω.

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 350-17/29-04-2020

 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ………………………………

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ

Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου                                Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος Αικατερίνη Μοθωναίου Θεόδωρος Χαλικιάς Νικόλαος Μηλιώτης Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Ειρήνη Διαμάντη

About Ομάδα Σύνταξης 28556 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.