Ακούστε την συζήτηση για το καταφύγιο ζώων στο δημοτικό συμβούλιο…


ΘΕΜΑ 4ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

 

Απόφαση .Σ. για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

 

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

 

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου

τα εξής:

 

 1. Την αριθμ. πρωτ. 42256/3-6-2019 Πρόσκληση Χ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την υποβολή προτάσεων έργων στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»,

 

 1. Το γεγονός ότι η πρόσκληση Χ αφορά στη χρηματοδότηση Δήμων ,Νομικών Προσώπων αυτών ή Συνδέσμων Δήμων, για την κατασκευή ,επισκευή ,συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και άλλης συναφούς δράσης. Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών (εάν υπάρχουν) με σκοπό την αδειοδότησή τους και τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δήμους στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των ζώων Συντροφιάς.

 

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000.000,00ευρώ(€).

Το ποσό χρηματοδότησης ,διαμορφώνεται ως εξής:

 

Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας (1)μόνο αίτησης , με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

 

Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019,

με νέα ημερομηνία παράτασης η 28η Φεβρουαρίου 2020.

 1. Την παράγραφο 5 της αριθμ.  πρωτ.  42256/3-6-2019  πρόσκλησης Χ του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

σύμφωνα με την οποία, το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Δημοτικό Συμβούλιο) των δικαιούχων περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το έργο/προμήθεια εξ ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώσει με την απόφασή του ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 22 του Ν.4039/2012(Α΄15) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως ισχύει.

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π. . 463/1978 (Α΄96) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων ,κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων» και της ΥΑ αριθ. 280262/3-12-2003 (Β΄1874) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»,

 

 • Δήμος Λευκάδας έχει τη βούληση να υποβάλλει πρόταση στην ανοιχτή Πρόσκληση Χ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», με τίτλο :«Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

 

Το έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς 48 θέσεων , το οποίο θα αποτελεί χώρο προσωρινής παραμονής και περίθαλψης, προβλέπεται να γίνει, σε έκταση εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας και συγκεκριμένα, στη θέση

 

«ΚΑΝΑΛΙ» (ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ) της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας με εμβδόν14.466,75 τ.μ και Κ.Α.Ε.Κ. 340050409043.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε :

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για:

 

 • Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή ,εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 300.000 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» .

 

 • την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Λευκάδας να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης και οποιοδήποτε

 

έγγραφο είναι απαραίτητο σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.: 42256/3-6-2019 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών.»

 

Στη συνέχεια έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός.

 

 • κ. Δρακονταειδής στη συνέχεια είπε: Θα ψηφίσουμε την εισήγηση, με 4 προϋποθέσεις:

Α) Δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο, πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Β) Πρέπει αυστηρά να τηρηθούν αυτά που λένε στα έγγραφά τους οι φιλοζωϊκές οργανώσεις.

 

Γ) Θέλουμε την δέσμευση του Δημάρχου, ότι κατά την λειτουργία του, θα προσληφθεί το αντίστοιχο αξιοπρεπές σε αριθμό προσωπικό και θα δοθούν οι αντίστοιχοι πόροι για τη λειτουργία του.

 • Την μελέτη του καταφυγίου, την οποία δεν την έχουμε δει.

 

2

 

 • κ. Γληγόρης Κων/νος, στη συνέχεια είπε: Θέλουμε να γίνει καταφύγιο, αλλά όχι στη θέση που επιλέξατε εσείς και όχι με τον τρόπο που επιλέξατε, δηλαδή ως προμήθεια.

 

 • κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, στη συνέχεια είπε: Το ζήτημα αυτό πρέπει να είναι στις προτεραιότητες μιας Δημ. Αρχής και φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες της παρούσας. Είμαστε υπέρ ενός καταφυγίου. Οι όροι υλοποίησής του δεν μας βρίσκουν σύμφωνους με βασικότερο το γεγονός της ύπαρξης ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

 • κ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, στη συνέχεια είπε: Είναι χρήσιμο και απαραίτητο ένα τέτοιο καταφύγιο, αλλά με προβληματίζει πολύ η στάση των κατοίκων και η παραίτηση του Προέδρου. Βλέπω η τοπική κοινωνία να μην το θέλει και αυτό με βάζει σε σκέψεις.

 

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

 

 

Υπέρ της εισήγησης,  με τις          προϋποθέσεις

που κατέθεσε ο κ.

Δρακονταειδής,

τις οποίες αποδέχθηκε ο κ.

 

Δήμαρχος,  ψήφισαν δεκαοκτώ (18)     .Σ.

 

 

Κατά ψήφισαν τέσσερις (4)   .Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, Μελάς Γεράσιμος και

Λάζαρης Απόστολος

 

Λευκό ψήφισαν δύο (2)   .Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.

Παρών ψήφισε ο κ. Ζαβιτσάνος Πέτρος.

 

Καταμετρήθηκαν είκοσι δύο (22) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).

 

Το  .Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 • Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή ,εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 300.000 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» .

 

 • την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Λευκάδας να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης και οποιοδήποτε

 

έγγραφο είναι απαραίτητο σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.: 42256/3-6-2019 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 11/20.

 

 

 

 

About Ομάδα Σύνταξης 28428 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.