79 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στην 6η ΥΠΕ – 17 θέσεις εργασίας σε Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα και Λευκάδα


Η 6η ΥΠΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι από 31-03-2016 μέχρι και την 11-04-2016 ημέρα Δευτέρα η 6η ΥΠΕ δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη εβδομήντα εννέα (79) ατόμων επικουρικού προσωπικού :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 τουν.3329/2005, της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) και λοιπές διατάξεις:

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.

Στους πίνακες εγγράφονται όσοι κατέχουν τον απαιτούμενο ανά ειδικότητα αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. Για το κριτήριο της εμπειρίας προσμετρείται η χρονική διάρκεια (μήνες) της εμπειρίας στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο της ειδικότητας για την οποία υποβάλει αίτηση ο υποψήφιος με βάση τις βεβαιώσεις, μετά το σχετικό έλεγχο. Ο χρόνος ανεργίας σε μήνες και η ημερομηνία έναρξης επιδότησης (οι επιδοτούμενοι άνεργοι προηγούνται) αυτής, υπολογίζεται από το ΑΣΕΠ, μέσω της διαλειτουργικότητας με τον ΟΑΕΔ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

3) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.

4) Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης (όπου απαιτείται).

5) Απλό αντίγραφο κάρτας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ

6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

7) Απόδειξη γνώσης Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού & ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & ΤΕ Λογιστικής και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

8) Βεβαίωση χρόνου εμπειρίας (Α: Για δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ευρύτερο δημόσιο τομέα από την υπηρεσία του οικείου φορέα ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, Β: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ιδιώτες που να προκύπτει το είδος της εργασίας ή όπου δεν είναι δυνατή από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση αντίστοιχων ενσήμων, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου που να αναφέρει το χρόνο, το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη.

9) Βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο που απαιτείται (όπως π.χ. βεβαίωση της Ε.Ν.Ε. για τον κλάδο Π.Ε. και Τ.Ε. Νοσηλευτικής ή Βεβαίωση του ΠΣΦ για τους ΤΕ Φυσιοθεραπείας, κλπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κλάδων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και 11-04-2016 στα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς μας, καθώς και στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ. (ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς με απόδειξη στη Διεύθυνση: Υπάτης 1 και ΝΕΟ Πατρών Αθηνών, Πάτρα, ΤΚ:26441), η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικές διευκρινήσεις:

Οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει αίτηση (και οι αυτοί που θα καταθέσουν νέα αίτηση) για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού & ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & ΤΕ Λογιστικής και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θα πρέπει υποχρεωτικά να μας στείλουν (ακόμη και με φαξ: 2610430790), πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ .

Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αίτηση από το έτος 2015 είναι σε ισχύ και μπορούν να υποβάλλουν μόνο συμπληρωματικά στοιχεία εάν υπάρχουν (π.χ. νέα εμπειρία, ECDL). Όπου αναφέρεται ο κλάδος ΥΕ βοηθητικού προσωπικού, αφορά την ειδικότητα ΥΕ Τραυματιοφορέων.

Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του τέλους του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους (π.χ. όλες οι αιτήσεις που έγιναν μέσα στο 2015 ισχύουν έως και το τέλος του 2016).

Η Αίτηση και οι θέσεις ΕΔΩ

 

 

 

www.dikaiologitika.gr

About Ομάδα Σύνταξης 28383 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.