Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας την Δευτέρα 07-05-2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  7  Μαΐου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση πρόσληψης  υδρονομέων  άρδευσης με δίμηνη σύμβαση.

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Απόλπαινας για την παράκαμψη του δημοτικού δρόμου Απόλπαινας – Τσουκαλάδων  στη θέση  «ΝΤΑΜΑΡΙ», λόγω κατολισθήσεων.

Εισηγητές : Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση-συζήτηση-προτάσεις για το Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ ( Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»).

Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προϋπολογισμού 22.290,46 €.

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης   περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ).

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση χρονοδιαγράμματος  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το  έργο «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ».

Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση χρονοδιαγράμματος  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού  849.997,64 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ», προϋπολογισμού 3.499,35 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  11ο:    Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση- επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής:Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού  11.999,14 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση παράτασης εργασιών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 259/2017 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της  μελέτης από «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» σε «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση τροποποίησης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ», προϋπολογισμού 483.870,97 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της μελέτης με θέμα: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 14.998,88 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ.  για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού  17.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ» προϋπολογισμού  12.299,39 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ για   έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                   

ΘΕΜΑ  21ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παραχώρηση δωρεάν χρήσης  πλατείας ανατολικής παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας  στον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας  «ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ» στα  πλαίσια των εκδηλώσεων του 8ου  πράσινου  ημιμαραθώνιου, από 7 έως και 10/06/2018.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  22ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παραχώρηση χρήσης  τμήματος 300,00 τ.μ. της πλατείας ανατολικής παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας  έναντι ανταλλάγματος στις 2 και 3 Ιουνίου 2018 σε εταιρεία για εμπορική προβολή της.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  23ο: Απόφαση Δ.Σ.  για μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Μεγάλο Αυλάκι Δ.Ε. Ελλομένου.

                                  Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  24ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αντικατάσταση μελών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ.  (α) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018, και (β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ για  υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ 2ης τροποποίησης της υπ΄αριθ. 497/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην συγκρότηση α)επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2018, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  28ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

About Ομάδα Σύνταξης 28478 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας την Παρασκευή. Ζωντανή από τον Prisma 91,6


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 23   Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 201.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»,  προϋπολογισμού   350.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:                  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ  Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας  Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:                  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Κων/νου Μάντζιου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 59/2018 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον τίτλο, από «Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΙΟΥ» στο ορθό «Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση της υπ΄αριθ. 33/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2018, έγκριση και ψήφιση των πιστώσεων.

Εισηγητής:Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση της αρ. 5/2018 απόφασης Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ.  για   διαγραφή  νηπίου και απαλλαγή  ποσού από τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Βλυχού.

Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με την αναγνώριση οδού που συνδέει τον οικισμό Καστού με το βορειότερο άκρο της νήσου στο σημείο της θαλάσσιας επικοινωνίας με τον οικισμό Αγραπιδιά Καλάμου, ως κύριας δημοτικής Λευκάδας .

                                     Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                        Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή Λειψόπυργου της Τ.Κ. Ευγήρου στη θέση «Αλυκές και Πλαγιές» του Δήμου Λευκάδας.

                                 Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                       Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου που ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, από το σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου-Νηράς, στο σημείο ΔΑ διακλαδώνεται σε δύο κλάδους, αριστερά έως το σημείο ΔΜ (Επαρχιακή οδός) και δεξιά έως το σημείο Δ44, συνεχίζει ως χωμάτινο μονοπάτι και καταλήγει στην παραλία Εγκρεμνών μέσω σκαλοπατιών.).

                                    Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                       Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου στη θέση «Φέλικας» και « Πόρτο Κατσίκι» που ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, από το σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου-Νηράς, στο σημείο Δ0 διακλαδώνεται σε δύο κλάδους που λειτουργούν τις περιόδους αιχμής της κυκλοφορίας ως άνοδος και κάθοδος έως το σημείο Δ102, καταλήγει στο σημείο Δ104 (χώρος αναψυχής Πόρτο Κατσίκι, ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας) και τελικά στην παραλία Πόρτο Κατσίκι μέσω σκαλοπατιών..

                                     Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                        Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου  που ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, από το σημείο Δ0 συμβολή με δημοτική οδό εντός οικισμού Αθανίου και καταλήγει στην παραλία Γιαλός.

                                      Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                         Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κοπής δέντρου (λεύκας) το οποίο βρίσκεται εντός δημοτικής οδού του σχεδίου πόλης Βασιλικής Πόντη στη θέση Κολυβάτα Βασιλικής της  Δ.Ε. Απολλωνίων.

                                     Εισηγητές:   Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                         Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 20 ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

                                              

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

 • κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 • κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
 • Επιμελητήρια
 • Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 • Εργατικό Κέντρο
 • Πολιτικά Κόμματα
 • Μ.Μ.Ε.
 • Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 • Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν
 • τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και

  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

   

  Σημείωση:

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 • Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 • About Ομάδα Σύνταξης 28478 Articles
  To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας τη Δευτέρα 18/9


  Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  18 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

   

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

   

  ΘΕΜΑ 1ο:  Απόφαση Δ.Σ. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για τους οικισμούς Αλεξάνδρου και Κολυβάτων της  Τ.Κ. Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2018 (σχετ. η υπ΄αριθ. 267/2017 απόφ. Ο.Ε.).

  Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 2ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

  Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διοργάνωσης των εγκαινίων του  Μουσείου  «Άγγελος Σικελιανός» και υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπάνης.

  Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

  Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

   

  ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A.

  Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την υπ΄αριθ. 14834/05-07-2017 ένσταση της αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A., για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

  Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

   

   ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την υπ΄αριθ. 14858/05-07-2017 ένσταση της αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A., για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

  Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 8ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΤΣΑΜΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού                   7.000,00 €.

  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 24.800,00 €.

  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 11ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΤΥ)», προϋπολογισμού 7.100,00 €.

  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 17.139,09 €.

  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 13ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 79.999,22 €.

  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  About Ομάδα Σύνταξης 28478 Articles
  To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.