Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό συμβούλιο. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 12   Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 580.000,00 €.

Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.860.000,00 €.

                                     Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση της πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

                                       Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ.55) στον άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η πρόσκληση νέων έργων)» για την υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου»

                                     Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 20/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Λ.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» και αντικατάστασή του για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

                                   Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την αποδοχή παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο  «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για το Άξονα 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα » όπως αποφασίστηκε με την 127.4.4/2017 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 70Ξ946Ψ844-1ΚO) και  εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή Αντιδημάρχου για την υπογραφή αυτής.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών  του Δήμου Λευκάδας

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016 του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας, του Δήμου Λευκάδας» (σχετ. η υπ΄αριθ. 30/2018 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αν. Πρ/νος Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παροχή σύμφωνης γνώμης για τον χαρακτηρισμό της  Παλαιάς Ενετικής Οδού από Ράχη έως Χαραδιάτικα στη Δ.Ε. Ελλομένου ως κύρια δημοτική οδό. (σχετ. η υπ΄αριθ.  4/18 απόφ. Ε.Π.Ζ.)

                                     Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με  αναγνώριση κοινοχρησίας οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δρυμώνα και του Αγίου Νικήτα στην ειδική θέση «Λίθος» της Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα του Δήμου Λευκάδας. (Σχετ: η υπ΄αριθ. 5/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                                     Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                       Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού στην  εκτός σχεδίου περιοχή Φτερνού στην ειδική θέση «Μεγάλη Κουτσουπιά» της Τοπικής Κοινότητας Φτερνού Δήμου Λευκάδας (Σχετ: η υπ΄αριθ.   6/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                                     Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου, Δημοτικής Ενότητας Απολλώνιων του Δήμου Λευκάδας, στην ειδική θέση «Μέγα Λόγγος ή Μαυρή» (Σχετ: η υπ΄αριθ.  7/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

 Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή Συββότων στην ειδική θέση «Βλασταράς» της Τοπικής Κοινότητας Μαραντοχωρίου  του Δήμου Λευκάδας, (Σχετ: η υπ΄αριθ.  3 /18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

 Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2018 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού (Σχετ: η υπ΄αριθ.    2/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου  του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Παναγιώτη Γληγόρη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 15-2-2018 ως συνήγορου πολιτικής αγωγής  του Δήμου Λευκάδας σε δύο ποινικές υποθέσεις που συνεκδικάζονται κατόπιν αναβολών άρθρο 281 του Κωδ.Δήμων και Κοινοτήτων

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                                              

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

 • κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                               ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 • κ. Αντιπεριφερειάρχη
 • κ. Δήμαρχο Μεγανησίου                                                   
 • Επιμελητήρια
 • Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 • Εργατικό Κέντρο
 • Πολιτικά Κόμματα
 • Μ.Μ.Ε.
 • Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 • Δημοτικές Ενότητες     με την υποχρέωση να ενημερώσουν
 • τους Προέδρους των Δημοτικών και     Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

  Τοπικών Κοινοτήτων

  Σημείωση:

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 • Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 • About Ομάδα Σύνταξης 27548 Articles
  To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6


                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                    ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   

  Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 54,64 και 67 του Ν. 3852/2010  σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητήριο (Ταχ.Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη),  και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:

   

   

  ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για  το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της τρέχουσας  δημοτικής περιόδου.

  Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   

  Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 29   Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

   

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

   

  ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

                                     Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

  Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

   

  ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για πλήρωση κενών θέσεων Ο.Τ.Α. που προκηρύχθηκαν μεταξύ των ετών 2009 και 2015 με τις διαδικασίες αναπλήρωσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017.

                                     Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

  Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

   

  ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου που αφορά την υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου.

                                     Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της υπ΄ αριθ. 196/17 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.

  Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

   

  ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας.

                                     Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 270.000,00 €.

  Εισηγητής: : Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 7 ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (σχετ. η υπ΄αριθ. 16/2018 απόφαση Ο.Ε.) .

  Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2018.

                                     Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018.

  Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος 

   

  ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ισόγειου δημοτικού κτιρίου στην οδό Θ. Στράτου 1, για την στέγαση των Αρχείων Νομού Λευκάδας.

                                      Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

   

  ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής μικρών έργων – εργασιών του Π.Δ. 171/87 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011)».

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ.  για συγκρότηση  επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 70.058,00 €.

                          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ.  για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018.

                                      Εισηγητής : Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

   

  ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές α) διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, β) εκτίμησης εκποιούμενων  ακινήτων κτημάτων και κινητών πραγμάτων,  για το έτος 2018.

                                     Εισηγητής:  Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

   

  ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.    

                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 16 ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση της αριθ.  391/2016 απόφαση  ΔΣ ως προς τον  τίτλο της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ».

  Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου: “ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.”

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔOY ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΔΑ» αναδόχου: “ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:                  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» αναδόχου: Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 21ο:  Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης της υπ΄ αριθ. 6/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) που αφορά στην  υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο περί ορισμού  ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 281 του Π.Δ 410/95 και στον ορισμό αμοιβής αυτών.

  Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

   

   

  ΘΕΜΑ  22ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου  του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, Ανδρέα Στραγαλινού για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 15-2-2018 ως συνήγορου Πολιτικής Αγωγής  του Δήμου Λευκάδας σε δύο ποινικές υποθέσεις που συνεκδικάζονται κατόπιν  αναβολών άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

  Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της με αριθμ.26073/28-12-2017 σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΩΝ».

  Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

  ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ.  για σύμφωνη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών για το έτος 2018.

  Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

   

  ΘΕΜΑ  25ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

  Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

   

   

                                                

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

      Κοινοποίηση:

 • κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 • κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
 • Επιμελητήρια
 • Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 • Εργατικό Κέντρο
 • Πολιτικά Κόμματα
 • Μ.Μ.Ε.
 • Δημοτικές Ενότητες     με την υποχρέωση να ενημερώσουν
 • τους Προέδρους των Δημοτικών και     Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

  Τοπικών Κοινοτήτων

  Σημείωση:

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 • Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 •  

   

   

   

   

   

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

   

    Κοινοποίηση:

 • κ. Βουλευτή Λευκάδας
 • κ. Αντιπεριφερειάρχη            ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ               
 • Επιμελητήρια
 • Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 • Εργατικό Κέντρο
 • Πολιτικά Κόμματα
 • Μ.Μ.Ε.
 • Δημοτικές Ενότητες με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
 •  

  About Ομάδα Σύνταξης 27548 Articles
  To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.