Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την Δευτέρα 03-09-2018. Ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6


                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παραγράφου 5  του άρθρου 3 της ΚΥΑ 41087/17 (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητήριο (Ταχ.Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη),  και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει  μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2018-2019.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 3 Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση της υπ΄αριθ. 185/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί  4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.346.080,00€.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00 €.

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 42.000,00 €.

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 102.000,00 €.

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 49.998,59 €.

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                           

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» προϋπολογισμού 136.000,00 €.

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ. ΔΡΥΜΩΝΑ» προϋπολογισμού 257.000,00 €.

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ», αναδόχου Χρήστου Βουκελάτου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ  ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ-ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14 ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π. στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ.  αποδοχής παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου και αντικατάστασής του: α) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) και β) στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και  Προβολής Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδερος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. περί κατανομής πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι».

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης της υπ΄ αριθ. 29/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) που αφορά στην  έγκριση και διάθεση πιστώσεων τροποποιημένου προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας  για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  20ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Λευκάδας   για το οικονομικό έτος 2016.

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  21ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας  για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  22ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας  για το οικονομικό έτος 2016.

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  23ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

            ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

                                                                                      

About Ομάδα Σύνταξης 28528 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.