“Μετακινήσεις µηρυκαστικών (βοοειδή – αιγοπρόβατα)”


ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τµήµα Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περι- φερειακής Ενότητας Λευκάδας ενηµερώνει τους ιδιοκτήτες εκτροφών µηρυκαστικών (προβά- των, αιγών και βοοειδών) ότι στο πλαίσιο προστασίας της υγείας των ζώων από διάφορα νο- σήµατα που µεταδίδονται µε έντοµα (Οζώδης ∆ερµατίτιδα, Καταρροϊκός Πυρετός κ.λ.π) δεν θα επιτρέπεται και δεν θα αδειοδοτείται οποιαδήποτε µετακίνηση των ζώων τους προς σφαγή, πώληση και αλλαγή τόπου διαβίωσης, εάν πριν τη µετακίνηση και στον κατάλληλο χρόνο, δεν γίνει χρήση εγκεκριµένου εντοµοαπωθητικού.

 

Τα εντοµοαπωθητικά σκευάσµατα οι κτηνοτρόφοι θα τα προµηθεύονται από κατα- στήµατα πώλησης κτηνιατρικών φαρµάκων µε χρήση κτηνιατρικής συνταγής που θα εκδίδει ιδιώτης κτηνίατρος ο οποίος και θα ενηµερώνει το Μητρώο Φαρµακευτικής Αγωγής της Ε- κτροφής (Όνοµα σκευάσµατος, είδος και αριθµός ζώων για τα οποία προορίζεται, δοσολογία και τρόπος χορήγησης, χρόνος αναµονής για τα κτηνοτροφικά προϊόντα κ.λ.π). Αντίγραφο της κτηνιατρικής συνταγής και της απόδειξης ή του τιµολογίου αγοράς θα φυλάσσονται από τον κτηνοτρόφο και θα επιδεικνύονται στην υπηρεσία όταν τους ζητηθεί.

 

Στο εξής για να εγκριθεί µετακίνηση ζώων για σφαγή ή πώληση και να εκδοθεί το υ- γειονοµικό πιστοποιητικό (άδεια), οι κάτοχοι των εκτροφών αιγοπροβάτων / βοοειδών πρέπει να προσκοµίζουν στην Υπηρεσίας µας:

 

 • Το µητρώο της εκµετάλλευσης,
 • Το µητρώο φαρµακευτικής αγωγής εκτροφής
 • Τα διαβατήρια των ζώων (αν πρόκειται για βοοειδή), και
 • Την κτηνιατρική συνταγή του εντοµοαπωθητικού που χρησιµοποίησαν,

 

Για την διευκόλυνση των κτηνοτρόφων παραθέτουµε πίνακα, µε βάση σχετική εγκύ- κλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εγκεκριµένων εντοµοαπωθητικών για χρήση επί των ζώων:

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (1)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΣΚΕΥΑΣΜΑ      ΕΙ∆ΟΣ ΖΩΟΥ      ΓΑΛΑ

(Ώρες)

ΚΡΕΑΣ

(Ηµέρες)

∆ΡΑΣΗΣ (2)

(Εβδοµάδες)

 

BUTOX PROTECT

7,5 mg/ml POUR.ON.SU (Del-

tamethrin)

Βοοειδή 0 18  

6 -10

Πρόβατα 12 1
DELTANIL

10

mg/mlPOUR.ON.SU (Deltamethrin)

Βοοειδή 0 17  

4 – 6

Πρόβατα 0 35
ECTOFLY

12,5 mg/ml POUR.ON.SO (Cy-

permethrin)

Πρόβατα

(Να µην χορηγείται το τελευταίο δίµηνο της εγκυµοσύνης)

∆εν χορηγείται σε ζώα που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατα

νάλωση

 

8

 

6 – 8

ECTOPOR

2% (w/v) CUT.SOL

(Cypermethrin)

Βοοειδή 48 4  

4 – 5

Πρόβατα

/Αίγες

96 4
 • ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ είναι η χρονική περίοδος που πρέπει να περάσει από την χορήγηση του φαρµάκου µέχρι να

καταστεί ασφαλής η κατανάλωση ζωικού προϊόντος (γάλα, κρέας κ.λ.π).Στο διάστηµα αυτό η κατανάλωση τους απαγορεύε- ται.

 • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ είναι η χρονική περίοδος που το εντοµοαπωθητικό φάρµακο παρέχει προστασία .Μετά την παρέ- λευση της προτεινόµενης διάρκειας, το φάρµακο πρέπει να επαναχορηγηθεί.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

 • ∆ήµος Λευκάδας
 • ∆ήµος Μεγανησίου
 • Ιδιώτες κτηνιάτρους
 • Αγροτικός Συνεταιρισµός Λευκάδας
 • Τοπικά ΜΜΕ Έδρες τους
 •  

  (Με την παράκληση να δοθεί ευρεία δηµο- σιότητα για την ενηµέρωση των κτηνοτρό- φων του Νοµού µας.)

   

  Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος

   

   

   

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

  Κτηνίατρος

  About Ομάδα Σύνταξης 27425 Articles
  To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.