Διπλή συνεδρίαση την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου του Δημοτικού συμβουλίου Λευκάδας


Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  την 19η   Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για  παραχώρηση των οικοδομικών τετραγώνων 302 και 305ΚΦ στα Βαρδάνια από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Λευκάδας.

                                   Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                   Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ για  διόρθωση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 452/2017 απόφασης Δ.Σ. περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 14/2017 απόφαση Ε.Ε.).

                                   Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λευκάδας.

                                   Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος                                                             

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έναρξης ή μη, όλων των απαραίτητων ενεργειών και ειδικότερα τη σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, για την οριοθέτηση του παλαιού οικισμού Καρυωτών.

                                    Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου στην εκτός σχεδίου περιοχή Καρυωτών της Τοπικής Κοινότητας Καρυωτών του Δήμου Λευκάδας.

                                    Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

                                                     Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της υπ΄αριθ. 32/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ)  που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, για το οικονομικό έτος 2018.

                               Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση της υπ΄αριθ. 38/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ)  που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

                               Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση τροποποίησης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ», προϋπολογισμού 362.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

                               Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1ης ΣΣΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.- P & C  DEVELOPMENT S.A.

                                     Εισηγητής:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2018, με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.»

                              Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ περί διαγραφής ή επιστροφής, αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

                                 Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ για παράταση μισθωμάτων ακινήτων: α) στην Τ.Κ. Σπανοχωρίου για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων, β) Στην Τ.Κ. Νικολή για στέγαση γραφείων της Τοπικής Κοινότητας, γ) στην περιοχή Μύτικα Αιτ/νίας για λειτουργία γεώτρησης και αντλιοστασίου.

                                Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ για   έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

                               Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

                                             

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 & 159 του ν. 3463/2006, των άρθρων 67 & 266 του Ν.3852/10, και των άρθρων 77, 79 του Ν. 4172/13 σας προσκαλούμε  σε δημόσια ειδική   συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα  19:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με μοναδικό  θέμα:

 Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση  Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

                             Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Σπ. Δελλαπόρτας Αν/της  Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        

About Ομάδα Σύνταξης 28484 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.