Γιώργος Γαβρίλης στον Prisma 91,6 για το απίστευτο παρασκήνιο με μια σύμβαση που δεν πέρασε ποτέ από το Δημ. Συμβούλιο Δήμου Μεγανησίου για το νερό!!


Φανερά βελτιωμένο με το σύνολο  σχεδόν των παρατηρήσεων-διορθώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου    Μεγανησίου να έχουν γίνει αποδεκτές, έρχεται προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση η Σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Λευκάδας και Μεγανησίου που θα καθορίζει την υδροδότηση του νησιού μας για τα επόμενα 12 χρόνια. Το τελικό κείμενο   που έχει ψηφίσει το ΔΣ Λευκάδας (Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι. Κατά ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Καββαδάς Θωμάς, Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Γληγόρης Κων/νος. Κατά ψήφισε και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βαυκερής.) εχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Στη Λευκάδα σήμερα την ………….. ημέρα …… του έτους 2018, οι φορείς που αναφέρονται κατωτέρω και θα καλούνται στο εξής συμβαλλόμενοι:

Α) Ο Δήμος Λευκάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο του Χρήστου και

Β) Ο Δήμος Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ. Δάγλα Παύλο του Γερασίμου, αποδέχονται τα κάτωθι:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Λευκάδας αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας του για την κάλυψη σε επάρκεια και ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Μεγανησίου, θα του παρέχει ικανή ποσότητα νερού από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής, σε περιπτώσεις ανεπάρκειας της γεώτρησης οι ανάγκες του Δήμου Μεγανησίου θα καλύπτονται από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθορισμός των όρων για την εκμετάλλευση από τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου, της γεώτρησης στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» της Τ.Κ. Βαυκερής του Δήμου Λευκάδας, με σκοπό την ύδρευση του Δήμου Μεγανησίου.

Άρθρο 2ο ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης). Αποτελεί δε τροποποίηση της υπογραφείσας την 17/4/1981 όμοιας, μεταξύ της τότε κοινότητας Βαυκερής και του τότε Συνδέσμου Ύδρευσης Μεγανησίου Λευκάδας, περί παροχής ύδατος  στον Σύνδεσμο Μεγανησίου από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» της κοινότητας Βαυκερής.    Την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισής του αντλούμενου νερού από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» της Τ.Κ. Βαυκερής (κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και για άρδευση) θα έχει ο Δήμος Λευκάδας.

Άρθρο 3ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Οι Δήμοι Λευκάδας και Μεγανησίου συνεργάζονται για την ορθολογική χρήση της γεώτρησης σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα του αντλούμενου νερού καθώς και για τη διασφάλιση των αποθεμάτων, θέτοντας όρια στη λειτουργία της γεώτρησης.    Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος άρδευσης της περιοχής που βρίσκεται η γεώτρηση με δική του κανονιστική απόφαση, για την ορθολογική χρήση του νερού και την αποφυγή σπατάλης του.    Ο Δήμος Λευκάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγανησίου, και με τη συνδρομή τεχνικών, μεταφέρει το νερό της γεώτρησης με αγωγό στην υπάρχουσα δεξαμενή, διαμορφωμένη κατάλληλα για αποθήκευσή του με τρόπο που να επιτρέπει την ισομερή κατανομή του για ύδρευση και άρδευση. Από τον πυθμένα της δεξαμενής εξέρχονται δυο αγωγοί ικανοί να μεταφέρουν ισοδύναμες ποσότητες νερού, ο ένας για ύδρευση του Δήμου Μεγανησίου και ο άλλος για άρδευση της Τ.Κ. Βαυκερής, με προτεραιότητα την ύδρευση.    Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει τη φροντίδα και τις δαπάνες διαμόρφωσης, συντήρησης και καλής λειτουργίας του περιβάλλοντος χώρου της γεώτρησης.    Η μη τήρηση των ουσιωδών υποχρεώσεων της σύμβασης παρέχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμφωνα με το Νόμο.

Άρθρο 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Μεγανησίου υδροδοτείται από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» της Τ.Κ. Βαυκερής και σε περιπτώσεις ανεπάρκειας νερού ή αδυναμίας μεταφοράς του, υδροδοτείται συμπληρωματικά από το Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας-Αιτωλοακαρνανίας.    Ο Δήμος Μεγανησίου υποχρεούται μετά την υπογραφή της παρούσας, άμεσα να τοποθετήσει υδρόμετρα στην έξοδο του αγωγού από τη δεξαμενή καθώς και στην αρχή του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού στη θέση «ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ», σε εμφανές σημείο με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας τους.    Ο Δήμος Μεγανησίου αναλαμβάνει το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υδροδοτικού συστήματος (γεώτρηση-αντλία-δεξαμενή-αγωγός) συμπεριλαμβανομένου του κόστους ηλεκτροδότησης.    Ο Δήμος Μεγανησίου βαρύνεται με το οικονομικό κόστος των έργων βελτίωσης λειτουργίας του συστήματος γεώτρηση-δεξαμενή. Η εκτέλεση των έργων αυτών θα συναποφασίζεται από τον Δήμο Λευκάδας και τον Δήμο Μεγανησίου, θα επιβλέπονται δε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.

Άρθρο 5ο ΠΟΡΟΙ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Η ποσότητα νερού από τη γεώτρηση που θα καταναλώνει ο Δήμος Μεγανησίου καταμετράται με  το υδρόμετρο που θα τοποθετήσει ο Δήμος Μεγανησίου στην έξοδο της δεξαμενής.    Ο Δήμος Μεγανησίου καταβάλλει στον Δήμο Λευκάδας το αντίτιμο του νερού που καταναλώνει σύμφωνα με τις ενδείξεις του υδρομέτρου.    Η καταμέτρηση θα γίνεται κάθε τέλος τετραμήνου από υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας και υπάλληλο του Δήμου Μεγανησίου. Η καταβολή του αντιτίμου θα γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της καταμέτρησης.    Η τιμή για κάθε κυβικό μέτρο νερού που προμηθεύεται ο Δήμος Μεγανησίου από τη γεώτρηση ορίζεται σε 0,10 ευρώ (πληρώνεται στον Δήμο Λευκάδας), ενώ η αντίστοιχη τιμή για το νερό που προέρχεται από το Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας είναι 0,17 ευρώ (πληρώνεται στο Σύνδεσμο).

Άρθρο 6ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και την υλοποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συνιστάται κοινή  επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της Σύμβασης. Η επιτροπή θα αποτελείται από: α) Εκπρόσωπο του Δήμου Λευκάδας, β) Εκπρόσωπο του Δήμου Μεγανησίου.

Άρθρο 7ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμφωνα με το άρθρο 3.

Άρθρο 8ο ΡΗΤΡΕΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης (που θεωρούνται όλοι σημαντικοί) ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα των συμβαλλομένων μερών, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης να διατάζονται τα ακόλουθα: α) Σύσταση περί εφαρμογής των όρων της σύμβασης. Β) Καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που επήλθε από τη μη εφαρμογή των όρων.

Άρθρο 9ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Εφόσον υπάρξει αθέτηση των όρων της Σύμβασης θα ενημερώνεται η επιτροπή παρακολούθησης. Η οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση κατά την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιλύεται από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν:  1. Ο Δήμαρχος Λευκάδας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ως πρόεδρος. 2. Ο Δήμαρχος Μεγανησίου και 3. Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής.    Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης διαφορών από την παραπάνω τριμελή επιτροπή, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Δικαστήρια της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Άρθρο 10ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Καμιά τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δεν είναι νόμιμη και ισχυρή χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών.    Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τους όρους της Σύμβασης, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αιτία παραίτησης των συμβαλλομένων από δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων που δεν αναφέρονται στη Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη, αφού αναγνώστηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφηκε σε δυο αντίτυπα εκ των οποίων έλαβε από ένα καθένα των συμβαλλομένων μερών.

Η παραπάνω προγραμματική Σύμβαση ψηφίστηκε: α. Από το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας με την υπ’ αριθμόν ………………. απόφασή του. β. Από το Δ.Σ. του Δήμου Μεγανησίου με την υπ’ αριθμόν ………………. απόφασή του. Καταργεί δε κάθε άλλη σχετική προηγούμενη σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ των παραπάνω εμπλεκομένων μερών. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 39/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Για το θέμα αυτό μίλησε στο απογευματινό μαγκαζίνο ο Γιώργος Γαβρίλης από το Meganisinews, ο οποίος έκανε μια αναδρομή για το πως φτάσαμε στο βελτιωμένο κείμενο, καθώς ακούστηκαν και αποσπάσματα από την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου, όπου τόσο ο Δήμαρχος Λευκάδας κ Δάγλας , όσο και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ.Κονιδάρης δεν μπορούσαν να δεχτούν τους όρους της αρχικής συμφωνίας.

Μάλιστα όπως ανέφερε το 2012 η ΕΥΔΑΠ ήρθε στην Λευκάδα μέσω του τότε δημάρχου κυρίου Αραβανή, καθώς όπως είπε ο Γιώργος Γαβρίλης τότε το ΔΣ είχε αποφασίσει να υπάρξει ανανέωσης συμφωνίας με τον Δήμο Λευκάδας για να μην υπάρξει εμπλοκή της ΕΥΔΑΠ στο Μεγανήσι, λέγοντας ότι η προσπάθεια έγινε άτσαλα και δημιούργησε προβλήματα μέχρι σήμερα.

Ο κύριος Αραβανής είχε προσπαθήσει να χρυσώσει το χάπι της ΕΥΔΑΠ και παραχώρησε το νερό του Μεγανησίου, ως αντάλλαγμα των επενδύσεων που θα έκανε η εταιρεία και ήρθε μια συμφωνία που πολλούς από τους όρους εμφανίστηκαν και στην τωρινή συμφωνία της δημοτικής αρχής, η οποίοι χαρακτηρίστηκαν αποικιοκρατικοί.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι βρέθηκαν δυο αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Μεγανησίου με αριθμό 160, η οποία απόφαση ήταν η πραγματική και ήταν στον Δήμο και στην Περιφέρεια βρέθηκε μια άλλη την οποία πιθανότατα παρέλαβε ο Δήμαρχος Λευκάδας,  την οποία παρουσίασε και όλοι είχαν άγνοια!!!!

Με αποτέλεσμα έρευνας βρέθηκαν δυο εκδοχές και στην απόφαση 341 του Δήμου Λευκάδας η μία με επτά και η δεύτερη με εννέα σημεία!!!!!

Όπως είπε ο Γιώργος Γαβρίλης είπε ότι πρόκειται για φαλκιδευμένα έγγραφα που χρήζουν εισαγγελικής παρέμβασης.

Μάλιστα όπως είπε οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί σε κάποιους από την αντιπολίτευση που το είχαν προσέξει όλο αυτό το θέμα και να μην είμαστε άδικοι μαζί τους, αναφερόμενος την επίθεση του Δημάρχου Λευκάδας σε όσους έκαναν λόγο για αποικιοκρατική σύμβαση πριν αποκαλυφτεί η αλήθεια…

“Δεν πρέπει η εξουσία να δείχνει με το δάχτυλο όταν ο άλλος αγωνιά για ένα κοινωνικό αγαθό και οφείλει να μιλήσει όπως πρέπει…”

LefkadaToday.gr – Σημαντική Ενημέρωση:

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του Lefkada Today στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα

About Ομάδα Σύνταξης 25646 Articles
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.