Αυξημένοι έως 36,3% θα είναι οι φόροι για τα εισοδήματα από ακίνητα – Νέα δεδομένα στην φορολογία ακίνητων το 2017

Αυξημένοι έως 36,3% θα είναι οι φόροι για τα εισοδήματα από ακίνητα – Νέα δεδομένα στην φορολογία ακίνητων το 2017

Αυξημένοι έως 36,3% θα είναι οι φόροι που θα κληθούν να πληρώσουν το 2017 πάνω από 2 εκατ. φορολογούμενοι για τα εισοδήματα από ακίνητα τα οποία απέκτησαν το 2016 ενώ από 1η Φεβρουαρίου θα ισχύσουν οι νέες ρυθμίσεις για την φορολόγηση των μισθώσεων τύπου «Airbnb».

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι που εκμισθώνουν βραχυπρόθεσμα κατοικίες ή διαμερίσματα που κατέχουν, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρέχουν συγκεκριμένες ψηφιακές πλατφόρμες (Αirbnb κ.λπ.) θα πληρώνουν φόρο 15%-35% επί των μισθωμάτων που εισπράττουν και θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και από το τέλος διανυκτέρευσης το οποίο θα οφείλουν να πληρώνουν από την 1η-1-2018 όσοι εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο συγκεκριμένο καθεστώς οικονομικής δραστηριότητας καθορίζονται σαφώς και είναι πλέον αυστηρές καθώς προβλέπουν ελάχιστο εμβαδό ενοικιαζόμενου κτίσματος 9 τετραγωνικά μέτρα, υποχρεωτικό αερισμό, κλιματισμό και θέρμανση, απαγόρευση βραχυχρόνιας εκμίσθωσης περισσότερων από 2 ακινήτων ανά ιδιοκτήτη καθώς και απαγόρευση παροχής οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών (π.χ. εστίασης, ψυχαγωγίας κ.λπ.), πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές θα τιμωρούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση πρώτης υποτροπής ανεβαίνει στα 10.000 ευρώ και σε κάθε επόμενη υποτροπή θα φθάνει τις 20.000 ευρώ.

Οι νέες διατάξεις που θα ισχύσουν από την 1η Φεβρουαρίου 2017:

1) Η δυνατότητα βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης διαμερισμάτων, μονοκατοικιών ή άλλων κτισμάτων μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, παρέχεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο εκμισθωτής ή υπεκσμιθωτής είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων πρέπει να συνοδεύει υποχρεωτικά την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

β) Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των 2 ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

γ) Το κάθε εκμισθούμενο ακίνητο έχει εμβαδόν τουλάχιστον 9 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.

δ) Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή είναι αυθαίρετο και έχει «τακτοποιηθεί» ή νομιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 ή του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

ε) Η διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων η μίσθωση κάθε ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Τυχόν υπέρβαση των χρονικών ορίων διάρκειας των 90 ή των 60 ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή το οποίο προκύπτει από την εκμετάλλευση του συνόλου των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί οικονομίας διαμοιρασμού δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

στ) Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

2) Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των παραπάνω περιπτώσεων α) και β) θα επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από εισήγηση και των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Τουρισμού. Το πρόστιμο θα βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Από τη διαπίστωση της παράβασης ο εκμισθωτής, ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής να υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α) και β) εντός του ίδιου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό θα επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση η κείμενη νομοθεσία.

3) Οι μισθώσεις που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις θεωρούνται νόμιμες, μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

4) Το ετήσιο εισόδημα που αποκτάται από τις βραχυχρόνιες εκμισθώσεις κατοικιών και λοιπών κτισμάτων σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με συντελεστές 15% μέχρι το ποσό των 12.000 ευρώ και 35% πάνω από το ποσό των 12.000 ευρώ.

Ο φορολογούμενος που εκμισθώνει ακίνητό του σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις περί βραχυχρόνιων μισθώσεων υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

5) Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ.

6) Το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να ζητά από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορίας η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή.

Η νέα φορολογία στα ενοίκια

Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ακίνητα, οι συντελεστές φόρου έχουν αυξηθεί από τα επίπεδα του 11%-33% στα επίπεδα του 15%-45%.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την παράγραφο 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 που τέθηκε σε ισχύ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016, οι συντελεστές φόρου για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα αυξάνονται:

  • από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ,
  • από 33% σε 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ,
  • από 33% σε 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω.

 

 

www.dikaiologitika.gr

LefkadaToday.gr – Σημαντική Ενημέρωση:

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του Lefkada Today στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα

Ομάδα Σύνταξης
Περί Ομάδα Σύνταξης 17290 Άρθρα
To LefkadaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*